Elinvoimalautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Elinvoimalautakunnan talousarviokortti 2021

ROIDno-2020-516

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2021–2023. Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta ovat suunnitelmavuosia.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.9.2020 §304 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 laadintaohjeet sekä määrärahakehyksen vuodelle 2021. Elinvoimalautakunnan osuus koko kaupungin talousarviokehyksestä on 20,50 miljoonaa euroa.

Talousarviokortti sisältää kuvauksen lautakunnan perustehtävistä, keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 sekä mittarit, joiden avulla toteutumista seurataan. Lautakunnalle raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä tavoitteiden toteutumista talousarviovuodelta.

Suunnitteluohjeen mukaan toimielimien tulee lausua talousarviosta ja käsitellä tuloskortit 30.9.2020 mennessä.

Elinvoimalautakunnan talousarvioesitys on 20,50 miljoonaa euroa. Esitys on kaupunginhallituksen antaman raamin mukainen.

Elinvoimalautakunnan investointien yhteismäärä on talousarviovuodelle 2021 9,0 miljoonaa euroa. Suunnittelukauden investointien yhteismäärät ovat vuodelle 2022 8,65 miljoonaa euroa ja 2023 10,15 miljoonaa euroa.

Elinvoimalautakunta hakee valtionavustusta Ruokasenkadun sillan rakentamisen ja Ruokasenkadun peruskorjauksen välillä Rovakatu - Poromiehentie muodostamalle hankkeelle liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointiohjelmasta 2020. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 2,6 miljoonaa euroa ja avustusta haetaan 50 % hankeen kustannuksista yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteinä olevat elinvoimalautakunnan tuloskortin 2021 ja elinvoimalautakunnan investointiohjelman 2021 - 2023 sekä esittää niitä kaupunginhallitukselle koko kaupungin talousarvioon 2021 liitettäväksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pöytäkirjanote kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.