Elinvoimalautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

 • Kaupunginhallitus 31.8.2020 § § 295 Toimielinten esittelijöiden nimeäminen 31.8.2020 (ROIDno-2020-33). Kaupunginhallitus päätti nimetä esittelijät ja varaesittelijät 1.9.2020 lukien seuraavasti:

  Toimielin

  Esittelijä

  Varaesittelijä

  Elinvoimalautakunta

  Toimialajohtaja Jukka Kujala

  Kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

  Jätehuoltojaosto

  Kaupungininsinööri Jukka Ylinampa

  Suunnittelupäällikkö Aku Raappana

  Kylien kehittämisjaosto

  Alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas

  Sijaiseksi määrätty

 • Tarkastuslautakunta 26.8.2020 § 80 Toimielinseurannan kehittäminen (ROIDno-2017-1194). Tarkastuslautakunta vastuutti toimielinseurannan kylien kehittämisjaoston osalta Matti Pöykölle sekä elinvoimalautakunnan osalta Raija Kivilahdelle. Tarkastuslautakunta päättää ottaa käyttöön liitteen 1 (oheismateriaalina) mukaisen lomakepohjan toimielinseurannassa.

 • Vammaisneuvoston pöytäkirja 5/2020, 28.8.2020

 • Vanhusneuvoston pöytäkirja 3/2020, 11.8.2020 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.