Elinvoimalautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Suunnittelutarveratkaisu 698-409-5-4, Katajakuja

ROIDno-2020-2686

Valmistelija

 • Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija hakee suunnittelutarveratkaisupäätöstä omistamalleen kiinteistölle (0,4 ha). Tilasta on tarkoitus erottaa 0,17 hehtarin määräala, johon maanomistaja rakennuttaa 80 k-m²:n omakotitalon ja 25 k-m²:n talousrakennuksen. Kiinteistö sijaitsee Tarsankankaan alueella Katajakujalla. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa, mutta suunniteltu rakennuspaikka sijoittuu Saarenkylän ja Vitikanpään asemakaava-alueiden läheisyyteen. Alueella on valmiina kunnallistekniikka.

Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:

- 698-409-5-5
- 698-409-5-2
- 698-409-5-1
- 698-409-5-3
- 698-409-115-22

Kaavoitus ei puolla anotun suunnittelutarveratkaisun myöntämistä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa huomioitava, ettei rakennuspaikalla ole tulvan vaaraa. Rakennuspaikka sijoittuu tulvauhanalaiselle alueelle ja 55-60 db:n lentomeluvyöhykkeelle. 

Alueelle suoritetun emätilaselvityksen mukaan rakennuspaikka ja sen viereiset tilat ovat muodostuneet samasta tilasta. Mikäli tilasta 5:4 lohkotaan määräala rakennushanketta varten, maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta myös muille viereisille tiloille tulisi myöntää uusi rakennuspaikka. Tämä voisi johtaa suunnittelemattomaan omakotiasutuksen lisääntymiseen alueella. Huomioitavaa on myös se, että rakennuspaikan läheisyyteen on haettu suunnittelutarveratkaisua vuonna 2017 omakotitalon rakentamista varten. Lupaa ei ole tuolloin myönnetty alueen tulvaherkkyyden vuoksi. Jos haettuun suunnittelutarveratkaisuun tehdään myönteinen päätös, samanlainen rakentaminen olisi myönnettävä myös muille vastaaville kiinteistöille.

Ottaen huomioon tulva- ja melukysymykset sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus, rakennushanketta ei tule ratkaista suunnittelutarveratkaisulla. Alueen soveltuvuus asuinrakentamisen lisäämiselle tulisi tutkia oikeusvaikutteisella kaavalla. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään laajemmin rakentamisen edellytykset sekä vaikutukset ja osallisten kuuleminen on laajempaa kuin suunnittelutarveratkaisun valmistelussa. Rakennushankkeen toteuttaminen suunnittelutarveratkaisulla rajoittaisi alueen kaavallista suunnittelua ja alueiden käytön muuta järjestämistä.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Ella Joona
016 322 6025, 050 567 4096
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää:

 1. Kiinteistölle 698-409-5-4 ei myönnetä haettua suunnittelutarveratkaisua. Alueen soveltuvuus lisärakentamiselle tulisi tutkia oikeusvaikutteisella kaavalla, jossa huomioidaan laajemmin tulva- ja melukysymykset sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus.
  Kielteisestä suunnittelutarveratkaisusta peritään hakijalta 400 euroa.
 2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
 3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 1.10.2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Lauri Ylipaavalniemi ehdotti Heikki Porasen kannattamana, että elinvoimalautakunta päättää myöntää kiinteistölle 698-409-5-4 haetun suunnittelutarveratkaisun, koska alueella on pitkäaikaista asutusta ja rakennuslupa määrittelee rakennuskorkeuden. Perusoikeuksien näkökulmasta ei ole syytä estää suunnittelutarveratkaisun hyväksymistä. Elinvoimalautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja lautakunta antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 1.10.2020.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu toimialajohtajan pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen, jonka mukaan ne, jotka ovat toimialajohtajan pohjaehdotuksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Lauri Ylipaavalniemen ehdotuksen kannalla äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) Jaa-ääntä ja kahdeksan (8) Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Lauri Ylipaavalniemen ehdotus on tullut elinvoimalautakunnan päätökseksi.

Kaupunginhallituksen edustaja Hannu Ovaskainen poistui kokouksesta klo 16.39 tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Toimialajohtaja Jukka Kujala, jäsenet Mikko Lempiäinen ja Jaakko Portti ilmoittivat asiasta eriävän mielipiteen.

Toimialajohtaja Jukka Kujala poistui kokouksesta klo 16.41 tämän asian päätöksenteon jälkeen. Elinvoimalautakunnan esittelijänä toimii tästä eteenpäin varaesittelijä, kaupungininsinööri Jukka Ylinampa.

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 27%

  Mikko Lempiäinen, Jaakko Portti, Anna-Maria Alaluusua

 • Ei 8 kpl 73%

  Kaisu Huhtalo, Minna Muukkonen, Anu Yrjänheikki, Heikki Poranen, Petteri Pohja, Aarne Jänkälä, Lauri Ylipaavalniemi, Miia Merkku

Tiedoksi

Hakija, Lapin ELY-keskus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, jolla siihen on oikeus Maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n perusteella.

Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30