Elinvoimalautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

  • kylien kehittämisjaosto 19.8.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 27.08.2020

 

Kaavoituspäällikkö

Poikkeamispäätökset 28.8.2020 § 14 - 17, 9.9.2020 § 18,19

Suunnittelutarveratkaisupäätös 3.9.2020 § 5

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat 13.6. - 21.9.2020:

Kaivuluvat lupanrot: 168 - 227

Sijoitusluvat lupanrot: 135 - 174

Yleisten alueiden käyttöluvat nrot: 85, 89, 93

 

Kaavoituspäällikkö
Vireilletulopäätös:
§ 8 Sierilän asemakaavan laatiminen, 28.08.2020
§ 9 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 474 sekä virkistysalue,Pallarintie 37, 09.09.2020
§ 10 Asemakaavan muutos kortteli 40 sekä katu- ja liikennealue, Railo, 17.09.2020
§ 11 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 127 tontit 8 ja 11 sekä virkistysalue,Kivalonpuisto, 17.09.2020

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 32 Toripuistikon kevyen liikenteen väylän rakentaminen 10-korttelin kohdalla, urakoitsijan valinta, 11.09.2020
Muu päätös:
§ 30 Katusuunnitelman hyväksyminen: Taljatie, Rannanmukka, Anttilanrannantie, Ylianttilankuja, Vaaralanpolku, 08.09.2020
§ 31 Suunnitelman hyväksyminen; Liikenneturvallisuus; ympyränkaarihidasteet, 08.09.2020
§ 33 Katusuunnitelman hyväksyminen: Valtakatu välillä Hallituskatu-Koskikatu, 16.09.2020

Paikkatietoinsinööri
Osoitepäätös:
§ 95 Tien nimeäminen Niskanperällä / Koivulehdonkuja, 31.08.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 141 Suomen Punainen Risti Kontti-ketju, kuntalisäpäätös 10/2020, 20.08.2020
§ 142 Rovaniemen Päiväkeskus ry, kuntalisäpäätös 11/2020, 20.08.2020
§ 145 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 01.09.2020
§ 148 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 09.09.2020
§ 151 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 15.09.2020
§ 153 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 17.09.2020
§ 154 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 17.09.2020
Hankintapäätös:
§ 143 Osaamon markkinointituotteiden hankinta, 24.08.2020
§ 152 Asiantuntijapalveluiden hankinta YS-tontin arviota varten, 16.09.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 144 Hallintopäällikön avoimen viran hoitaminen, 27.08.2020
§ 150 Paikkatietoinsinöörin tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen muutos, 15.09.2020
§ 155 Tehtävien määräaikainen hoitaminen paikkatieto- ja tonttipalvelut 1.11.2020-31.3.2021, 22.09.2020
§ 156 Irtisanoutuminen palveluesimiehen toimesta/vakanssinumero 73109003, 22.09.2020
Muu päätös:
§ 147 Yhteistyösopimus Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kanssa, 08.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ja jaoston pöytäkirja ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisupäätös on kuulutettu nähtäville erikseen. Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 30.9. - 21.10.2020 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.