Elinvoimalautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 127 tontit 8 ja 11 sekä virkistysalue / Kivalonpuiston päiväkoti

ROIDno-2020-2965

Valmistelija

  • Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 19.2.2021.

Asemakaavan ja tonttijaon muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 3.2.-15.2. 2021 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla ositteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 2.2.2021 sekä kirjeellä osallisille. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut. Asemakaavaa haetaan muutettavaksi siten, että korttelin 127 tontit 8 ja 11 olisi mahdollista muuttaa siten, että se vastaa olemassa olevaa tilannetta päiväkodin alueella ( tontti 8) ja sen yhteydessä olevalla autopaikkojen korttelialueella ( tontti 11) ja niiden puistoon ( Kivalonpuisto) rajoittuvalla osalla. Rakennusoikeutta tontille 8 tulee 1350 krs-m².
Kaavoitus esittää elinvoimalautakunnalle, että se hyväksyy korttelia 127 ja viereistä virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää 3.kaupunginosan korttelin 127 tonttien 8 ja 11 asemakaavan ja tonttijaon muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen, siten että tontin 8 kaavamerkintä on YL I ja rakennusoikeus 1350 krs-m² ja tontti 11 on korttelin 127 autopaikoille osoitettua korttelialuetta LPA. Asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Hakijalta peritään kaavoituskustannukset 3000 € sekä kuulutuskulut 350 €/ kuulutus. Lisäksi hakija vastaa kaupungille alueen maanhankinnasta, tonttijaosta ja muista kiinteistönmuodostamiseen liittyvistä kustannuksista. Hakijan ja kaupungin välinen vuokrasopimus päivitetään asemakaavapäätöksen saatua lainvoiman. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta (Hallintosääntö 27 §).

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasta.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.