Elinvoimalautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa korttelit 4002 ja 227 sekä ympäröivät katu-,virkistys- ja vesialueet, Valionranta

ROIDno-2017-237

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Aiemmat päätökset:

TEKNLTK, 1.4.2008, § 47

KH 2.12.2013 § 484

KH 16.12.2013 § 507

KH 3.2.2014 § 50

KH 9.1.2017 § 7

Kaupunginarkkitehti Tarja Outila 8.6.2017

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 9.1.2017 lopettaa KH:n 2.12.2013 § 483 päätöksen mukaisen kaksivaiheisen kilpailun kahden työryhmän vetäydyttyä kilpailusta. Kaupunginhallitus päätti samalla käynnistää kilpailullisen kumppanuuskaavoituksen Valionrannan osayleiskaavan C-2 alueelle. Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että uudet työryhmät haetaan HILMA-ilmoituksen mukaisella ilmoittautumismenettelyllä ja kilpailuun valitaan vähintään kaksi ja enintään kolme ryhmää KH:n päättämillä valintakriteereillä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että strateginen hallinto käynnistää Valionrannan kaavoituskilpailuun liittyen Rovaniemen asukkaiden mielipidekyselyn, missä Rova-niemeläiset voivat kilpailuun osallistuville, valmistelijoille sekä päätöksentekijöille ker-toa oman vaikuttamismahdollisuuden alueen toimivuuden ja kehityksen suhteen. Kannanotot ja terveiset tuli toimittaa sähköisesti strategiseen hallintoon 22.2.2017 mennessä. Kyselyssä tuli selvittää seuraavia asioita:

 • mitä asioita kilpailijoiden tulisi pohtia ja tukia?
 • miten kilpailutehtävä tulisi määritellä? 
 • mitä asioita arvostaa Valionrannan tulevaisuudessa?
 • millaista on elämä Valiorannan tulevaisuudessa?
 • mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota ehdotusten arvioinnissa?
 • miten kilpailutehtävä olisi määriteltävä?

Näin saatuja palautteita hyödynnettäisiin kilpailuohjelman laadinnassa ennen arkki-tehtuurikilpailun käynnistämistä.

Strateginen hallinto järjesti asukkaille suunnatun kyselyn. Määräaikaan 22.2.2017 mennessä saapui 244 vastausta. Vastaukset ovat olleet osa työryhmille HILMA-ilmoituksen kautta toimitettua materiaalia. Vastaukset on myös koottu Rovaniemen verkkosivuille www.rovaniemi.fi/valionranta.

Rovaniemen kaupunki on kansallisella hankintailmoituksella (HILMA) hakenut kumppanuuskaavoitukseen työryhmiä KH:n 9.1.2017 tekemän päätöksen mukaisesti. Työryhmässä tulee olla 1) arkkitehti, 2) rakennusliike/ rakennuttaja ja 3) hotellioperaattori/ investori. HILMA-ilmoitus oli avoinna 30.3.-30.5.2017. Lisäksi Rovaniemen kaupunki on jakanut suomen ja englaninkielistä tiedotetta kilpailusta sidosryhmäverkostojen kautta, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.  

Määräaikaan 30.5.2017 klo 15 mennessä saapui yksi tarjous (liitteenä). Työryhmä on täyttänyt tarjaojalle asetetut kriteerit  ja työryhmä on toimittanut Hilma-ilmoituksessa vaaditut dokumentit (yhteenveto ja avauspöytäkirja liitteenä). Työryhmä voidaan hyväksyä kumpanuuskaavoitukseen mukaan.

Työryhmän kokoonpano:

 1. Hotellioperaattori: Lapland Hotels Oy
 2. Arkkitehti: Aihio Arkkitehdit Oy / Projektinvetäjä rakennusarkkitehti Timo Meuronen, pääsuunnittelija arkkitehti Kalevi Näkki
 3. Rakennusliike: Salpausselän Rakentajat Oy

Tarjoaja ilmoittaa, että ryhmän jäsen, jonka nimiin mahdollisesti tuleva varaus tehdään, on hotellioperaattori Lapland Hotels Oy. Tarjoajan ilmoittama asiantuntijapalvelun hinta on 87 €/ tunti.  

Rovaniemen kaupunki laatii Valionrannan eteläosan asemakaavamuutoksen osayleiskaavan mukaisesti kumppannuskaavana yhdessä tarjouksen jättäneen työryhmän kanssa. Kaava laaditaan työryhmän esittämän viitesuunnitelman (liitteenä) pohjalta. Kaavassa tutkitaan hotellikonseptin (liite) mukaisen hotellin sijoittamista suunnittelualueelle. Hotellikonseptikuvaus on osa tarjouksen liiteaineistoa (operaattorin valintakriteerit).

Työryhmä ja kaupunki allekirjoittavat HILMA-ilmoituksessa olleen suunnittelusopimuksen (liittenä). Kaupunginhallitus voi varata lainvoimaisessa asemakaavassa syntyneen tontin/ tontit Lapland Hotels OY:n nimiin. Varausaika on vuosi (1 ) siitä, kun asemakaava saa lainvoiman.  Varauspäätös tehdään kaavan hyväksymiskäsittelyn yhteydessä.  Lisäksi kaupunki hyväksyy tarjoajan ilmoittaman kaavoitukseen liittyvien tarpeellisten lisäselvitysten yksikköhinnan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kumppanuuskaavoitukseen jätetyn tarjouksen ja valitsee kumppaniksi työryhmän Lapland Hotels oy/ Aihio Arkkitehdit Oy/ Salpausselän rakentajat Oy. Kaupunki laatii asemakaavan muutoksen työryhmän esittämän viitesuunnitelman pohjalta. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan suunnittelusopimuksen. Kaupunginhallitus muuttaa vireillä olevan kaavan (TEKNLTK, 1.4.2008, § 47) kaava-alueen rajaa vastaamaan HILMA-ilmoituksessa esitettyä suunnittelualuetta ja hyväksyy kumppannuuskaavoituksen mukaiseksi tarkistetun ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Päivitetty osallistumis-ja arviointisuunnitelma laitetaan 30 vrk:ksi nähtäville Osviittaan ja kaavatorille. Vireille tulosta tiedotetaan kaava-alueeseen rajoittuville ja vastapäisille kiinteistöille kirjeitse.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa Lapland Hotels Oy:n edustajia Jyrki Nivaa ja Ari Vuorentausta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Valmistelija

Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on 19.6.2017 § 343 valinnut Valionrannan osayleiskaavassa osoitetun keskustatoimitojen alueen (C-2) asemakaavoitukseen kumppaniksi Lapland Hotelsin. Kaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin uudelleen nähtäväksi 22.6.–30.7.2017. Kaavan vireille tulon jälkeen kaupunki ja Lapland Hotels Oy ovat käyneet neuvotteluja kaavoituksesta.

Lapland Hotels on 12.2.2018 lähettänyt esityksen kaupungille kaupunginhallituksen päätöksen 19.6.2017 § 343 muuttamiseksi. Hakemuksessa Lapland Hotels esittää Valionrannan alueen etelä- ja pohjoisosan kaava-alueiden yhdistämistä solmitun kumppanuuskaavahankkeen alaiseksi. Perusteena muutoshakemukselle on riittävän laajan ja tasokkaan matkailurakentamisen kokonaisuuden toteuttamisedellytysten luominen. Suunnitelmat tarkentuvat kumppanuuskaavaprosessin myötä suunnittelualueen ja sen ehtojen ratkettua. Hakemuksessa esitetään, että asemakaavan muutoksessa tarkistettaisiin yleiskaavan C-2-alueen rajausta siten, että C-2 alueelle olisi mahdollista rakentaa 250 huoneen hotelli, hyvinvointikylpyläosasto ja kylpylän ulkoilma-alueet sis. mm. avantouintifasiliteetit (1. vaihe). Lisäksi C-2 alueelle osoitettaisiin asemakaavassa kongressitilat sekä 50-100 lomahuoneisto (2.vaihe) ja 0-50 lomahuoneistoa (3. vaihe). Lapland hotels esittää, että se toteuttaisi yleiskaavan tarkennetulle AK-alueelle asuinrakentamista laadittavan asemakaavan mukaisesti, jolla  voidaan varmistaa taloudellinen kantokyky näiden tilojen rakentamiseen ja operointiin. Muutoshakemus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Lapland Hotelsin hakemuksen. Valionrannan eteläinen ja pohjoinen kaava-alue yhdistetään. Kaupunginhallituksen päätös 19.6.2017 § 343 laajennetaan koskemaan Valionrannan ja Koskipuiston osayleiskaavan aluerajausta (C-2, AK- ja viher- sekä liikennealueet).Kaupunginhallitus päättää, että asemakaavalla syntyvät asuntotontit luovutetaan Lapland Hotelsille, kun noin 1000 hengen kongressitilat sisältävä hotellin / hotellin osan rakennuslupa on saanut lainvoiman. Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan Osviittaan ja kaavatorille nähtäville 14 vrk:ksi. Kaavamuutosalueen viereisille ja vastapäisille kiinteistöille lähetetään kirje. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kummppanuussopimuksen (luonnos liiteenä).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Aikaisemmat käsittelyvaiheet
Asemakaavan muutos on käynnistetty vuonna 2008 (tekninen lautakunta 1.4.2008, § 47), kun Rovaniemen kaupunki haki suunnittelualueelle ideakilpailun kautta aluerakentamisen toteuttajaa. Ideakilpailun voittajan Skanska Talonrakennus Oy:n ja Arinan Kauppa Oy:n ehdotus ’Lumi’ ei kuitenkaan edennyt toteutusvaiheeseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ensimmäisen kerran 14.–27.5.2009, jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä.

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 15.12.2013 § 507 käynnistää Koskipuiston-Valionrannan ja Antinpuiston alueen ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta. Kilpailun voittajatyön pohjalta alueelle laadittiin yleiskaava. Valionrannan-Koskipuiston osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.5.2016 § 38 ja kaava on kuulutettu voimaan 30.6.2016.

Vuonna 2017 kaupunginhallitus päätti jatkaa alueen kehittämistä ja käynnisti kilpailullisen kumppanuuskaavoituksen Valionrannan osayleiskaavan C-2 alueelle (suunnittelualue). Alueelle haettiin kumppania, johon tuli kuulua hotellioperaattori, arkkitehtisuunnittelija sekä rakennuttaja. Kaupunginhallitus valitsi kumppaniksi Lapland Hotels Oy:n 19.6.2017.

Hankkeen pohjalta päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin uudelleen nähtäväksi 22.6.–30.7.2017, jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä.

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 § 89 Lapland Hotels Oy:n hakemuksen Valionrannan eteläisen ja pohjoisen kaava-alueen yhdistämisestä koskemaan Valionrannan ja Koskipuiston osayleiskaavan aluerajausta. uuden rajauksen mukainen asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 29.3.2018, ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 3.4.-16.4.2018.

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2020 § 420 jatkaa Valionrannan ja Koskipuiston alueen kumppanuuskaavoitussopimusta Lapland Hotels Oy:n kanssa. Tarkoituksena on, että Lapland Hotels Oy:n laatimaa viitesuunnitelmaa käytetään kaavaluonnoksen valmistelussa osana alueen asemakaavaprosessia.

Kaupunki on kaavoituspäällikön päätöksellä 10.2.2021 §5 valinnut Valionrannan asemakaavan laatijaksi FCG Finnish Consulting Group Oy:n

Asemakaavaluonnos
Kaavaratkaisu perustuu kumppanuuskaavoituksen yhteydessä laadittuun viitesuunnitelmaan, jossa alueelle on esitetty majoituspalveluita sekä asuinkerrostaloja. Valmisteluvaiheen suunnitelmissa uudisrakentamisen massoittelua, korkotasoja ja liittymistä maisemaan on tutkittu havainnekuvilla useista eri kuvakulmista. Suunnittelun tavoitteena on ohjata alueelle korkeatasoista rakentamista, joka soveltuu kaupunkikuvallisesti keskeiselle paikalle osaksi rovaniemeläistä jokivarsimaisemaa.

Asemakaavan muutoksessa voimassa olevan asemakaavan mukainen teollisuusrakennusten korttelialue (TT) muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-1) muuttuu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Alueelle osoitetaan myös venesatama merkinnällä LV.

Asemakaavassa hotellia varten on osoitettu yksi kortteli, jonka pinta-ala on 1,46 ha. Rakennusoikeutta varataan korttelialueelle yhteensä 22 500 k-m2.

Myös asuinkerrostaloja varten on osoitettu yksi kortteli, jolla on yksi tontti. Tontin pinta-ala on 1,18 ha. Asuinkerrostaloja varten tontille varataan rakennusoikeutta yhteensä 15 500 k-m2. Asemakaavassa ohjataan tarkasti kaava-alueelle sijoittuvien uudisrakennusten korkeusasemaa, maanpinnan tasoja sekä sijoittumista tontille viitesuunnitelmassa esitetyn ratkaisun pohjalta. 

Kummankin korttelialueen autopaikat tulee sijoittaa maanalaiseen pysäköintihalliin, jota varten asemakaavassa on osoitettu erillinen alue.

Jalankululle ja polkupyöräilylle osoitettu yleinen kevyen liikenteen reitti kulkee rannan suuntaisesti ja venesatamalle varatun alueen läpi. Kevyen liikenteen rantareittireitti täydentää nykyistä verkostoa ja liittyy Jäämerentien kevyen liikenteen väylään kaava-alueen keskivaiheilla.

Lisätietoa

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää asettaa Valionrannan asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville 18.3.2021 päivätyn luonnoksen mukaisesti. Nähtävillä olon aikana pyydetään Lapin ELY-keskuksen lausunto. Elinvoimalautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät vireilletulon ja valmisteluvaiheen aikana tulleet mielipiteet ja lausunnot ennen ehdotusvaiheen kuulemista.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasta.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.