Elinvoimalautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Kokouksen päätösvaltaisuuden osalta todetaan Kuntalain 103 §:n määräys, jonka mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten kokousmenettelystä. Määräykset koskevat mm. kokouksen koollekutsua sekä kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua.

Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

 

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä (Hallintosääntö 149 § 2. mom).

Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (Hallintosääntö 150 § 1. mom).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat. Todettiin, että osallistujilla ääni- ja kuvayhteys toimivat ja heillä on sähköinen kokousjärjestelmä käytössä. Poissa muista osallistujista kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi.

Elinvoimalautakunta  päätti yksimielisesti, että kokoukseen osallistuu myös kaavoituksen palveluyksikön esimiehen (kaavoituspäällikkö) sijainen kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.