Elinvoimalautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Nopeusrajoituksen asettaminen Saarenputaalle

ROIDno-2020-3349

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Saarenkylä Omakotiyhdistys on esittänyt, että Rovaniemen kaupunki esittää liikenteen turvallisuusvirasto Trafille hakemuksen, missä vesiskootteriliikenne kielletään kokonaan Saarenputaan vesistöalueella. Perusteena esitykselle ovat mm. vesiskootterien huomattavat ylinopeudet ja siitä aiheutuvat vaaratilanteet

Elinvoimapalveluiden yhdyskuntatekniikan yksikkö on käsittelyt aloitetta ja toteaa seuraavaa:

Rovaniemen kaupungin Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 26.1.2013 § 215 hakea Lapin ELY-keskukselta päätöstä asettaa vesiliikenteen rajoitusalue Saarenputaalle.  Sillä hetkellä voimassa olleen Vesiliikennelain mukaisesti alueellinen Ely-keskus voi määrätä vesiliikenteelle rajoitteita.

Silloisina syinä rajoituksen hakemiseen olivat kapeassa Saarenputaan väylässä moottoriveneiden liialliset nopeudet ja siitä johtuvat vaaratilanteet ja lisäksi aallokon muodostumisesta syntyvä rantojen syöpyminen.

Lapin Ely-keskus päätti 10.4.2014 päätöksessään LAPELY/728/07.01.2013 asettaa vesiliikenteen nopeusrajoituksen ja aallokonmuodostamiskiellon Saarenputaalle ja Kulpinväylälle.

Lapin Ely-keskuksen päätöksen mukaisesti Rovaniemi kaupunki asensi vesiliikennekaudeksi 2014 Vesiliikennelain mukaiset aallokonmuodostamis-kieltomerkit ja nopeusrajoitusmerkit. Nämä molemmat merkit koskevat kaikkia vesiliikenteeseen hyväksyttyjä kulkuneuvoja, myös vesiskoottereita.

Tuon päätöksen jälkeen on kuitenkin vesikootterien määrä noussut voimakkaasti Rovaniemen keskusta-alueen vesistöillä voimakkaasti.

Vesiliikennelain mukaan vesiliikenteenvalvonta kuuluu poliisiviranomaiselle. Näin ollen Yhdyskuntatekniikan yksikkö on pyytänyt erikseen lausunnon Lapin Poliisilaitokselta Saarenkylä omakotiyhdistyksen esityksestä.

Lausunnossaan poliisi toteaa, että heille ei ole tullut tietoon erityisiä ongelmia Saarenputaalta, mutta vastaavasti ongelmia on ollut Lainaalla, Jätkänkynttilän ja Ounaskosken sillan välisellä alueella.

Myöskään Rovaniemen kaupungin Ympäristövalvonnan yksikköön ei ole saapunut ilmoituksia häiriötilanteista Saarenputaalla.

Lisäksi Lapin poliisilaitos toteaa mm. seuraavia yksittäisiä asioita:

  • Tasa-arvon kannalta voi olla kyseenalaista kieltää ajaminen vesiskoottereilta mutta sallia se puolestaan moottoriveneille 
  • Osalla ranta-asukkaista on itselläänkin vesiskoottereita 
  • Täyskiellon valvonta aiheuttaa runsaasti ylimitoitettuja valvontapyyntöjä Poliisille, jolla kuitenkin on vesiliikenteen valvontaan rajalliset resurssit
  • Huolimatta täyskiellosta vesiskoottereilla ajaminen todennäköisesti jatkuisi 

Kantanaan poliisi esittää, että vesiskootterien käyttö sallittaisiin edelleen Saarenputaalla ja Rovaniemen kaupunki ei hakisi Liikenne- ja viestintävirasto Trafocimilta vesiskootterien täyskieltoa.

Lausunnossaan Lapin poliisilaitos puolestaan esittää, että Saarenputaan nopeusrajoitus- ja aallokonmuodostamiskielto-merkkejä lisättäisiin useampaan kohtaan ja vesiliikenteen tiedottamista kesäkaudella tehostettaisiin, missä juurikin näiden rajoitusalueiden ominaisuudet tuotaisiin esille entistä paremmin.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että Rovaniemen kaupunki ei hae vesiskootterien täyskieltoa Saarenputaalle Lapin poliisilaitoksen esittämien perusteiden pohjalta ja että Rovaniemen kaupunki asettaa lisää nopeusrajoitusmerkkejä ja aallokonmuodostamis-kielto merkkejä sekä lisää tiedottamista vesiliikenteestä Rovaniemen keskustan alueella.

Koska Rovaniemen keskusta-alueella voimassa olevat vesiliikenteen alkuperäiset rajoitukset  ovat vuosilta 1986 ja 1992 ja niitä on päivitetty osittain vuonna 2014, on syytä aloittaa toimenpiteet vesiliikenteen rajoitteiden yhdenmukaistamiseksi vastaamaan nykytilanteen vaatimuksia. Vasta tämän jälkeen on tarkoituksenmukaista jättää hakemus mahdollisista rajoitusalueista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ja siten että Traficomin päätös astuisi voimaan mahdollisuuksien mukaan veneilykaudeksi 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen aloitteen sekä yhdyskuntatekniikan yksikön vastauksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Saarenkylän Omakotiyhdistys, Metsätalousinsinööri

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.