Elinvoimalautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Rajapinnan kautta myytävien Rovaniemen paikallisliikenteen Waltti-matkalippujen tilityshinnat

ROIDno-2021-1102

Valmistelija

  • Hannu Kumpula, joukkoliikenneinsinööri, hannu.kumpula@rovaniemi.fi

Perustelut

Laki liikenteen palveluista (2017/320) velvoittaa henkilökuljetuspalvelun tarjoajan avaamaan kolmansille osapuolille pääsyn lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapintaan, jonka kautta nämä voivat hankkia vähintään kertamatkaan oikeuttavan lipputuotteen.

Rovaniemen kaupunki toimii palvelun tarjoajana tuottaen joukkoliikennepalveluja Rovaniemen kaupungin paikallisliikenteeseen, Linkkariin. Linkkarissa on käytössä valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmä Waltti. Linkkarissa on myytävänä lasten ja aikuisten kertalippuja, joiden myyntiin on siis avattava rajapinta kolmansille osapuolille.

Markkinoilla on liikkumis- ja yhdistämispalvelun tarjoajia, jotka tarvitsevat pääsyn Waltin myyntirajapintaan myydäkseen matkalippuja Linkkariin joko yksittäisinä lippuina tai osana matkaketjua. Rajapinnan kautta myydyille Linkkarin kertalipuille tulee määrittää Rovaniemen kaupungille tilitettävä osuus eri käyttäjäryhmille ja matkustusvyöhykkeille.

Kolmansien osapuolten lipputuotteiden myynnistä ei tule kustannuksia kaupungille. Palveluntarjoajan myyntipalkkio muodostuu asiakashinnan ja kaupungille tilitettävän hinnan erotuksesta. Kaupungin määrittämää asiakkaan enimmäishintaa ja korvausta kaupungille sovelletaan kaikille myyntirajapinnan kautta lipputuotteita tarjoaville. Lippuja tarjoavien kolmansien osapuolten kanssa laaditaan sopimus osapuolten vastuista ja velvollisuuksista sillä tarkkuudella kun se on määritettävissä. 

Yhdyskuntatekniikan yksikkö esittää, että kolmansien osapuolten Waltin myyntirajapinnan kautta myymistä Rovaniemen paikallisliikenteen, Linkkarin, kertalipuista tulee tilittää kaupungille seuraavasti: lasten 0 – 16 v osalta kaikilla matkustusvyöhykkeillä voimassa oleva lapsen arvolipun hinta + 0,10 € ja muiden (nuoret 17 – 24 v, opiskelijat, aikuiset ja seniorit yli 65 v) osalta kaikilla matkustusvyöhykkeillä voimassa olevan aikuisen arvolipun hinta + 0,10 €. Kolmansien osapuolten asiakkailtaan perimä hinta ei saa olla autossa ostettua kertalipun hintaa korkeampi. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 %.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että kolmansien osapuolten Waltin myyntirajapinnan kautta myymistä Rovaniemen paikallisliikenteen, Linkkarin, kertalipuista tulee tilittää kaupungille seuraavasti: lasten 0 – 16 v osalta kaikilla matkustusvyöhykkeillä voimassa oleva lapsen arvolipun hinta + 0,10 € ja muiden (nuoret 17 – 24 v, opiskelijat, aikuiset ja seniorit yli 65 v) osalta kaikilla matkustusvyöhykkeillä voimassa olevan aikuisen arvolipun hinta + 0,10 €. Kolmansien osapuolten asiakkailtaan perimä hinta ei saa olla autossa ostettua kertalipun hintaa korkeampi. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 %.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Yhdyskuntatekniikka/ joukkoliikenneinsinööri , liikenneinsinööri 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.