Elinvoimalautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Valtuustoaloite kaupunkiympäristösuunnitelma Rovaniemelle

ROIDno-2020-2146

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Miikka Keränen ym. jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen uuden brändikonseptin mukaan olemme “kaupunki kaikille aisteille”. Valitettavasti kaupunkiympäristön eli esimerkiksi katukuvan ja maankäytön osalta painottuu talviaika ja silloinkin matkailualan tarpeet. Rovaniemen tulee kuitenkin palvella sekä asukkaitaan että täällä vierailijoita ympäri vuoden. Hälyttävintä kaupunkiympäristössä on tällä hetkellä keskusta-alueen viheralueiden puute ja olemassa olevan puuston tuhoaminen. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemi laatii kokonaisvaltaisen kaupunkiympäristösuunnitelman ja strategian, jonka tavoitteena on lisätä kaupungin viihtyvyyttä ja monipuolisia viheralueita.

Suunnitelman ja strategian laatimisessa voidaan esimerkiksi toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:

 • selvitetään kansallisen kaupunkipuiston perustaminen ja sijainti Rovaniemellä
 • selvitetään viherkattojen ja -seinien lisäämistä 
 • selvitetään puisto- ja viheralueiden lisäämistä keskusta-alueelle 
 • selvitetään glyfosaatin kieltäminen
 • selvitetään lehtipuhaltimien käytön kieltäminen hiekoitushiekan poistossa
 • selvitetään vieraslajien hävittämistä
 • selvitetään kaupunkiympäristön monipuolista käyttöä myös talviaikaan, esimerkiksi Kirkkolammen pitämistä luistelukunnossa
 • selvitetään leikkipuistojen lisäämistä
 • selvitetään lähimetsäalueiden kehittäminen niin, että niissä huomioidaan metsien virkistyskäyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot
 • selvitetään puistokummitoiminta esim. Raision mukaisesti 
 • selvitetään yhteistyötä asian tiimoilta alueen oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa
 • selvitetään kaikkien ympäristöpalveluiden saavutettavuus ja esteettömyys"

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

 • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
 • Mirja Vääräniemi, kaupunginpuutarhuri, mirja.vaaraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutetut Sari Hänninen, Miikka Keränen, Tarja Suopajärvi ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään laadittavaksi kakonaisvaltainen kaupunkiympäristösuunnitelma ja strategia, jonka tavoitteena on lisätä Rovaniemen kaupungin viihtyvyyttä ja monipuolisia viheralueita.

Tekniset palvelut on tutkinut saadun aloitteen ja toteaa vastauksessaan seuraavaa:

Ensimmäiset viheraluesuunnitelmat Rovaniemelle laati maisema-arkkitehti Leena Iisakkila  vuosina 1976 ja 1987. Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisen jälkeen laadittiin Rovaniemen keskustan seudun viheralueselvitys ja –suunnitelma vuonna 2007.

Kaupunkirakenteen tiivistymisen, asukasmäärän kasvun ja matkailun lisääntymisen myötä keskusta-alueen viheralueiden ja muiden yleisten alueiden viihtyisyyden, toimivuuden ja käyttöturvallisuuden merkitys on kasvanut. Vuonna 2007 laaditun viheralueselvitys ja - suunnitelma ei vastaa 2020-luvun tarpeita ja uuden viheraluesuunnitelman laatiminen on ajankohtaista sekä kaavoituksen että yhdyskuntatekniikan näkökulmasta.

Tekniset palvelut laatii uuden Rovaniemen keskustanseudun viheraluesuunnitelman vuosien 2021 - 2022 aikana.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen valtuustoaloitteen ja teknisten palveluiden vastauksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valtuutettu Hänninen, valtuutettu Keränen, valtuutettu Suopajärvi, Ylinampa Jukka, Vääräniemi Mirja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.