Elinvoimalautakunta, kokous 31.10.2023

§ 96 Asettamispäätös: Pyöräily- ja ulkoilureitin rakentaminen Rovaniemen lähiympäristöön - Santa´s Trail

ROIDno-2023-3402

Valmistelija

  • Anne Puroaho, alueellisten palvelujen päällikkö, anne.puroaho@rovaniemi.fi

Perustelut

Santa´s Trail -hankkeessa laaditaan kokonaissuunnitelma Rovaniemelle sijoittuvalle elämykselliselle pyöräily- ja ulkoiureitistölle sekä käynnistetään reitin 1. vaiheen rakentaminen. Reitti rakennetaan yhdistämällä olemassa olevaa infraa ja kuntopolkuja, kestävöittämällä alueen luontoreittejä sekä rakentamalla tarvittavaaa uutta reitistöä pyöräilylle sekä luonnossa kävellen liikkuville matkailijoille soveltuviksi. Hankkeen hyödynsaajia ovat alueen matkailuyritykset, matkailijat ja asukkaat. Hanke on valmisteltu osana Rovaniemen pyörämatkailun kehittämisen tiekartta -hanketta (AKKE-hanke), jossa on kartoitettu alueen yritysten ja paikallisten pyöräilyharrastajien näkemyksiä Rovaniemen alueelle rakenttavista uusista matkailijoille suunnatuista pyöräteiteistä. Uusi pyöräreitistö palvelisi laajasti sekä Pajakylässä toimivia yrityksiä että Rovaniemen alueella sijaitsevia ohjelmapalveluyrityksiä ja pyörävuokraamoita. Reitti palvelisi myös alueen asukkaita, erityisesti lapsia ja pyöräharrastusta aloittelevia turvallisuuden ja helppokulkuisuuden takia. 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 317 400 euroa. Rahoitusta haetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) 227 530 euroa meneillään olevassa Lapin liiton haussa. Hanketta toteutettaisiin 1.4.2024-31.12.2025 ja Rovaniemen kaupungin omarahoitusosuus hankkeessa olisi 89 870 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää osallistua hankkeeseen liitteenä olevan asettamispäätöksen mukaisesti 89 870 eurolla edellyttäen, että hankkeen muu rahoitus toteutuu suunnitellusti.

Päätös

Lautakunnalle asiaa esitteli alueellisten palvelujen päällikkö Anne Puroaho.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pirkko Sivonen, Pertti Onkalo, Antti Lassila, Janne Alkki, Hannu Pessa

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.