Elinvoimalautakunta, kokous 31.10.2023

§ 94 Elinvoimalautakunnan talousarvio vuodelle 2024

ROIDno-2023-2948

Valmistelija

  • Hannu Pessa, talouspäällikkö, hannu.pessa@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusteet

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (kv 19.6.2023 § 70) 74 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy toimielimille sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä euromääräiset sitovuudet. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion suunnitteluohjeet, jotka sisältävät taloussuunnittelukehyksen. Toimialat laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeet 28.8.2023 § 276 ja 18.9.2023 § 290, jonka mukaan toimielinten on käsiteltävä talousarvioehdotus 31.10. mennessä.

Talousarviokehys

Kaupunginhallituksen päätti talousarviokehyksestä 28.8.2023 § 276 vanhan organisaation mukaisesti. Lähtökohtana on ollut, että lautakuntien toimintakate on laskettava vuoteen 2023 verrattuna -1,6 prosenttia. Kun vanhan elinvoimatoimialan mukainen kehys jaetaan kahden toimialan kesken, kehykseksi vuodelle 2024 muodostuu lautakunnittain seuraava: 

*Toimintakate (1000 euroa)

Elinvoima- lautakunta

Tekninen lautakunta

Ympäristö- lautakunta

Yhteensä          

Lautakunnan TA 2023

- 10 041

- 12 651

- 1 904

- 24 596

Lautakunnan kehys (kh § 276 28.8.2023)

- 9 879

- 12 447

- 1 873

- 24 199

Lautakunnan kehys 2024 (toimialajakojen jälkeen)

- 9 916

- 12 521

- 1 541

- 23 978

Kehyksen määrärahajaossa on huomioitu lautakuntien kesken toimialahallinnon jakautuminen kahteen eri toimialaan sekä Sarastian ja Osviitan kulujen siirtyminen konsernihallintoon. Teknisten palveluiden toimialalla toimialan hallinnon kulut on sijoitettu teknisen lautakunnan alle kokonaisuudessaan.

Talousarvioesitys 2024

Talousarvioesityksessä (liite 1) otettu huomioon seuraavat tekijät:
- henkilöstökuluissa kasvua 2,6 prosenttia. Palkankorotusten lisäksi kasvua tulee 1 htv te-uudistuksen suunnittelijan vakanssista ja 2 htv kotouttamispalveluiden ohjaajien vakansseista. 
- palveluiden ostoista vähennys 0,4 milj. euroa. Säästöt mm. palkkatuen kuntalisästä 0,15 milj. euroa, elinkeinoyksiköstä 80 000 euroa ja alueellisista palveluista 40 000 euroa. Säästöistä iso osa muodostuu Sarastian ja hallinnon sisäisten laskutuksen purkautumisesta.
- nuorten kesätyöllistämisestä säästöä 43 000 euroa.
- kaupungin yksiköiden työllistämismäärärahoista säästöä 57 000 euroa nettona.
- työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan pysyvän ennallaan, 5 milj. euroa.
- alueellisten palveluiden avustuksista vähenee 0,14 milj. euroa, josta 70 000 euroa säätiön avustusten läpilaskutusta.
- kotouttamisen toiminnan vaikutus toimintakatteeseen +- 0 €, toiminta katetaan saatavilla valtion avustuksilla.

Henkilöstömuutokset

Henkilöstösuunnitelma on liitteenä 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää ​
1. ​​​hyväksyä liittenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja
2. esittää sitä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2024 talousarvioksi.
3. merkitä tiedoksi elinvoimatoimialan henkilöstösuunnitelman.

Päätös

Sanna Konola esitti seuraavaa lisäystä talousarviokorttiin:

Kaupunkistrategian tavoite: “Toteutamme hiilineutraaliuden ja kiertotalouden tavoitteita erityisesti vihreään siirtymään kohdistetulla hankerahoituksella” Tavoite vuodelle 2024: “Hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvien elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien parantaminen.” Toimenpide: “Hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvien elinkeinojen kehittämismahdollisuuksien parantaminen teemaan liittyviä hankkeita lisäämällä”. Mittari: Hankehakemusten ja myönnettyjen rahoitusten määrä. Lähtötaso: Tarkastetaan ja täydennetään vuoden 2023 osalta (xx kappaletta hankehakemuksia 2023 & xx kappaleita hankkeita joille myönnetty rahoitusta vuonna 2023) Tavoite: Hankehakemusten määrän lisääminen ja hankkeiden osuuden joille rahoitus on myönnetty, kasvattaminen. Uhkaavat riskit: Rahoituksia ei saada Budjetti / resurssit: Hankkeet valmistellaan omana työnä, myös poikki toimialojen. Ei erillistä budjettia, jos hankerahoitus toteutuu, omarahoitus lisärahoitusosuutena.

Elinvoimalautakunta päätti pohjaesityksen mukaisesti niin, että siihen lisätään Sanna Konolan esittämä muutos.
 

Tiedoksi

Talousarviopäällikkö Kauvosaari, talouspäällikkö Pessa

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.