Elinvoimalautakunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Elinvoimalautakunnan kokouspäivämäärät syyskaudella 2022

ROIDno-2019-3662

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön luku 15 sisältää mm. seuraavia määräyksiä toimielinten koollekutsumisesta:

138 § Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

139 § Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

140 § Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja saattaa sähköisesti saataville. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä. 

143 § Varajäsenen kutsuminen

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Läsnäolo kokouksessa

Hallintosäännön 144 §:n mukaisesti toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi elinvoimalautakunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että loppuvuoden 2021 lautakunnan kokoukset pidetään tiistaisin jäljempänä määrättyinä päivinä klo 14:00 alkaen elinvoimatoimialan kokoustiloissa Mäntyvaarantiellä.

Elinvoimalautakunnan kokouspäivät loppuvuonna 2021 ovat

28.9.2021

26.10.2021

30.11.2021

14.12.2021

 

Lisäksi elinvoimalautakunta hallintosäännön 144 §:n mukaisesti oikeuttaa osallistumaan lautakunnan kokouksiin tekniset palvelut palvelualuepäällikön, kaavoituspäällikön, talouspäällikkön sekä tarvittaessa  hallintopäällikön, elinkeino- ja työllisyypalvelut palvelualuepäällikön, ruoka- ja puhtauspalvelut palvelualuepäällikön, alueellisten palvelujen päällikön, kaupungingeodeetin ja työllisyyspäällikön.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen edustaja Susanna Junttila saapui kokoukseen tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 14.05.

Perustelut

Elinvoimalautakunnan kokouspäivät keväällä 2022

Tiistai 25.1.2022 klo 14.00
Tiistai 22.2.2022 klo 14.00
Tiistai 29.3.2022 klo 14.00
Tiistai 26.4.2022 klo 14.00
Tiistai 31.5.2022 klo 14.00
Tiistai 21.6.2022 klo 14.00

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää vahvistaa kevään 2022 kokouspäivät edellä olevan mukaisesti.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut uuden hallintosäännön 24.1.2022 § 5. Hallintosääntö tulee voimaan 1.2.2022. Kaupunginvaluusto on perustanut yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan, jonka vuoksi on tarpeen muuttaa toimielimen muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hallintosäännön 146 §:n mukaisesti oikeuttaa osallistumaan lautakunnan kokouksiin tekniset palvelut palvelualuepäällikön, talouspäällikkön hallintopäällikön, elinkeino- ja työllisyypalvelut sekä ruoka- ja puhtauspalvelut palvelualuepäälliköt, alueellisten palvelujen päällikön  ja työllisyyspäällikön.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti, yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Perustelut

Elinvoimalautakunnan kokouspäivämäärät syyskaudella 2022

Tiistai 30.8.2022 klo 14.00
Tiistai 27.9.2022 klo 14.00
Tiistai 1.11.2022 klo 14.00
Tiistai 29.11.2022 klo 14.00
Tiistai 20.12.2022 klo 14.00

Kokouspaikka elinvoimatoimialan kokoustila Hilla, Mäntyvaarantie 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että syyskauden 2022 lautakunnan kokoukset pidetään alla olevan mukaisesti kello 14:00 alkaen elinvoimatoimialan kokoustiloissa Mäntyvaarantie 2:ssa.

Tiistai 30.8.2022 klo 14.00
Tiistai 27.9.2022 klo 14.00
Tiistai 1.11.2022 klo 14.00
Tiistai 29.11.2022 klo 14.00
Tiistai 20.12.2022 klo 14.00

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.

Elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Ao. viranhaltijat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.