Elinvoimalautakunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön valinta

ROIDno-2021-4278

Valmistelija

  • Samppa Määttä, hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut toimialalla on ollut haettavana vakituinen ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön virka (vakanssinumero 71235001). Virka on ollut julkisesti haettavana 1.3.2022 - 22.3.2022.

Viran kelpoisuusehtona on ollut soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta vastaavista ruoka- ja puhtauspalvelutoiminnoista. Hakukuulutuksessa ruoka- ja puhtauspalvelupäälliköltä on todettu vaadittavan kykyä vastata palvelualueen taloudesta, henkilöstöstä, palvelutuotannosta ja palvelujen ja tarvikkeiden hankintojen toteuttamisesta, sekä organisaatiokulttuurin kehittämisestä kaupungin strategisten linjausten mukaisesti. Erityisesti hakukuulutuksessa on korostettu kykyä ymmärtää, miten onnistunut palvelutoiminta tukee kaupungin palvelualueiden omaa toimintaa, ja todettu, että ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö tarvitsee kokemusta ja taitoa kuntaorganisaation toiminnasta. Hakukuulutuksessa on edellytetty myös erinomaisia vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä kykyä hallita ajankäyttöä ja toimia samanaikaisesti eri tahoilta tulevien ristipaineiden alaisena. Muita vaatimuksia ovat olleet hygieniapassi ja mahdollisuus oman auton käyttöön työajoissa.

Määräaikaan mennessä virkaa hakii kolme henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Arviointiryhmä haastatteli kaksi hakijaa 20.4.2022. Hakijoista tehtiin ansiovertailu. Haastattelujen perusteella todettiin tarve jatkohaastatteluille, jotka suoritettiin 11.5.2022 case-harjoitusten muodossa. Case-harjoituksista laadittiin arviointipisteytys.

Restonomi (YAMK) Hajnalka Kiss-Herttua täyttää viran kelpoisuusehdot ja hänen ansionsa vastaavat hakijoista parhaiten viran vaatimuksia. Kiss-Herttualla on hyvät edellytykset ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön keskeisten tehtäväalueiden hoitamiseen. Hänellä on vahva kokemus ruokapalveluista Rovaniemen kaupungin organisaatiossa. Toimintaorganisaation tuntemuksen tärkeys korostuu erityisesti nykyisessä muutostilanteessa, jossa osa toiminnoista on siirtymässä hyvinvointialueelle. Haastattelun perusteella Kiss-Herttuan voidaan todeta täyttävän hyvin toimessa tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Kiss-Herttuan kieltäytymisen varalta varasijalle toimeen voidaan valita hakuprosessissa Kiss-Herttuan jälkeen seuraavaksi parhaiten valintakriteerit täyttävä hakija, hallintotieteiden maisteri Arja Saarela-Sorri.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvomalautakunta valitsee ruoka- ja puhtauspalvelupäälllikön virkaan 1.9.2022 alkaen (vakanssinumero 71235001) restonomi (YAMK) Hajnalka Kiss-Herttuan edellä esitetyillä perusteilla. Viran vastaanottamisesta on ilmoitettava kirjallisesti 20.6.2022 mennessä. Lisäksi elinvoimalautakunta valitsee varasijalle hallintotieteiden maisteri Arja Saarela-Sorrin.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintopäällikkö Samppa Määttää.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.
 

Tiedoksi

virkaa hakeneet, elinvoimapalvelujen johdon assistentti, elinvoimapalvelujen hallintopäällikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.