Elinvoimalautakunta, kokous 5.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Hanketoiminnan erityisasiantuntijan nimeäminen elinvoimapalvelut -toimialalle

ROIDno-2021-5065

Valmistelija

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut Euroopan unionin vuosien 2014–2020 ohjelmakauden rahoitus on päättymässä. Lapin liitolla on 16.12.2021 alkanut EAKR -rahoitushaku, joka päättyy 31.1.2022. Kyseessä on päättyvän ohjelmakauden todennäköisesti viimeinen hakukierros. Euroopan unionin uuden ohjelmakauden rahoitus vuosille 2021–2027 on linjattu ja ohjelmakausi on käynnistynyt marraskuussa 2021. Elinvoimapalvelut toimialalla ei nykyisellään ole osaamista tai resursseja hankerahoituksen tehokkaaseen hyödyntämiseen ja hankkeiden hallinnointiin.
 
Ohjelmakauden rahoituksen hyödyntäminen edellyttää suunnitelmallista valmistelua, kaupungin strategisten linjausten mukaisesti, jolla varmistetaan paremmat edellytykset tavoitteiden mukaiselle hankerahoitukselle. Kaupungin talousarviossa vuodelle 2022 on toimialalle linjattu muun muassa seuraavat tavoitteet:

  • Hankerahoituksen vuotuinen euromäärä tuplaantuu
  • Hankehakemusten kappalemäärät kasvavat vähintään 50 %

 

Toimialajohtajan näkemyksen olisi tärkeää, että hankerahoituksen osalta on tehty selkeät linjaukset Rovaniemen alueen kehitystä tukevista hankkeista ja että organisaatiosta löytyy riittävä osaaminen hankkeiden valmisteluun, hallinnointiin, rahoituksen hakemiseen, sekä hankkeiden toteutukseen. Potentiaalinen hankeportfolio tulee valmistella päätöksentekoa varten hyvissä ajoin ennen rahoitushaun päättymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää perustaa hanketoiminnan erityisasiantuntijan määräaikaisen tehtävän elinvoimapalvelut toimialalle, toimialajohtajan alaisuuteen.

Elinvoimalautakunta

  • päättää perustaa toimialan hanketoiminnan erityisasiantuntijan määräaikaisen tehtävän 31.12.2022 asti
  • vahvistaa tehtävän kelpoisuusehdon seuraavasti: ylempi korkeakoulututkinto, kokemus rakennerahastojen (erityisesti ESR ja EAKR) hankkeiden valmistelusta ja toteutuksesta, käytännössä osoitettu projektiosaaminen ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito
  • määrätä hankeasiantuntijan keskeisiksi tehtäväalueiksi hankkeiden suunnittelu- ja valmistelutehtävät, hankkeiden keskitetyn hallinnoinnin ja johdon raportoinnin, sekä tukitehtävät hankkeisiin liittyen.

Päätös

Esittelijän muutettu päätösesitys:

Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

henkilöstöjohtaja, elinvoimapalvelujen hallintopäällikkö, elinvoimapalvelujen palvelualuepäällikkö elinkeinot ja työllisyys

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.