Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 15.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Henkilöstön tasa-arvosuunnitelma 2023-2024

ROIDno-2023-1102

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, on työnantajan laadittava tasa-arvosuunnitelma joka toinen vuosi, jonka mukaan toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet. Tasa-arvosuunnitelmassa arvioidaan erityisesti palkkausta ja muita työsuhteen ehtoja ja se sisältää yhdessä henkilöstön edustajien kanssa laaditut toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi.

Lain mukaan suunnitelmassa tulee olla:

 1. selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä palkkakartoitus (tehtävien luokitus, palkat, palkkaerot)
 2. tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi
 3. arvio aikaisemmin asetettujen toimenpiteiden toteutuksesta ja niiden tuloksista.
   

Tasa-arviosuunnitelmaa on valmistellut tasa-arvotyöryhmä. Työryhmän suunnittelemat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2023-2024 ovat seuraavat:

Palkka- ja palkitsemispolitiikka

Tavoite: Palkka- ja palkitsemispolitiikka on yhdenvertaista sukupuoleen ja muihin tekijöihin katsomatta.

Toimenpiteet: 

 • Työsuoritukseen perustuvan palkanosan osuuden kasvattaminen palkkarakenteen kokonaisuudesta.
   

​​​​​​Rekrytointi

Tavoite: Rovaniemen kaupungin rekrytointimenettelyt ovat mahdollisimman yhdenvertaisia.

Toimenpiteet: 

 • Rekrytointimenettelyn kehittäminen siten, että yhdenvertaisuutta tukevat elementit säilyvät ja menettelyn esteettömyys lisääntyy.
   

Syrjintä sukupuolen perusteella

Tavoite: Rovaniemen kaupungin työyhteisöissä ei esiinny epäasiallista ja syrjivää kohtelua.

Toimenpiteet: 

 • Viestitään siitä, että kaupungin palveluksessa voi työskennellä eri ikäisiä, eri sukupuolta ja eri vähemmistöjä edustavia henkilöitä.
 • Muutetaan sukupuolineutraaleiksi sellaiset kaupungin tehtävänimikkeet, jotka sisältävät viittauksen sukupuoleen.
   

Tasa-arvosuunnitelma 2023 on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 19.12.2023. Hallintosäännön 29 §:n 1 momentin mukaan henkilöstö- ja nimitysjaosto hyväksyy tasa-arvosuunnitelman.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto hyväksyy tasa-arvosuunnitelman 2023.

Päätös

Palvelussuhdepäällikkö Paavo Aarnio esitteli asiaa jaostolle.

Kaupunginjohtajan sijainen teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Henkilöstö- ja nimitysjaosto hyväksyy henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 2023-2024. Kohtaan 5.3 muutetaan sanat "eri sukupuolta" muotoon "eri sukupuolia".
 

Timo Tolonen esitti Riku Tapion kannattamana, että jaosto hyväksyy alkuperäisen pohjaehdotuksen.

Koska oltiin tehty kaupunginjohtajan sijaisen muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.

Jaosto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat muutetun pohjaehdotuksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Tolosen esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA -ääntä ja 2  EI -ääntä, 0 oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan sijaisen muutettu päätösehdotus on tullut henkilöstö- ja nimitysjaoston päätökseksi.

Lisäksi päätettiin, että asian otsikko muutetaan muotoon "Henkilöstön tasa-arvosuunnitelma 2023 - 2024" teknisenä korjauksena.


Timo Tolonen pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Äänestystulokset

 • Kyllä 4 kpl 67%

  Mari Ikonen, Miikka Keränen, Päivi Alaoja, Maria-Riitta Mällinen

 • Ei 2 kpl 33%

  Riku Tapio, Timo Tolonen


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Henkilöstö- ja nimitysjaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.