Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 TE-palvelujen siirtoon valtiolta kunnille liittyvän yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

ROIDno-2023-1302

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen TE-palvelujen uudistuksesta 1.3.2023. Uudistus astuu voimaan 1.1.2025 kun työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien vastuulle. Uudistuksen pyrkimyksenä on tuoda palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan elinkeinopalvelut sekä koulutuspalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Kunnilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia
palveluja.

Palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja niiden tulee muodostaa työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. Järjestämisvastuuta koskevilla edellytyksillä varmistetaan, ettei palveluiden järjestäminen pirstaloidu liian pienille alueille. Tällä halutaan turvata resurssien riittävyys ja palveluiden yhdenvertainen saatavuus. 

Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta ja ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantaja KT ohjeistaa, että kun kunnat valmistelevat yhteistoiminta-alueiden muodostamista, niiden tulee huomioida valmistelussa lakisääteinen yhteistoimintavelvoite. Jo neuvotteluiden käyminen muiden kuntien kanssa yhteistoiminta-alueen muodostamisesta, on sellainen asia, joka edellyttää yhteistoimintamenettelyjen käynnistämistä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaisesti (KYtL 4 §). Yhteistoimintamenettelyssä käydään läpi alueiden muodostamisen perusteet, erilaiset vaihtoehdot työllisyyspalveluiden järjestämiselle sekä niiden vaikutukset henkilöstölle (KYtL 5 §).

Yhteistoimintaneuvottelut tulee käydä ennen kuin työllisyyspalveluiden järjestäminen yhteistoiminta-alueella on ratkaistu. Lapissa kunnista ainoastaan Rovaniemi täyttää yksinään vaaditun 20 000 työllisen vaatimuksen. Tämän seurauksena Lappiin tulee muodostumaan 1-3 työllisyysaluetta. Kuntien yhteistoiminnan muotoja ovat kuntalain mukaisesti vastuukunta ja kuntahtymä.

Yhteistoiminta-alueelle siirtyy henkilöstöä TE-toimistosta, ELY -keskuksesta, KEHA -keskuksesta ja kunnista. Molemmissa organisoitumisvaihtoehdoissa lähtökohta on, että niin siirtyvä, kun kunnissa läkisääteisiä tehtäviään hoitava henkilöstökin on järjestämisestä vastuussa olevan tahon työntekijöitä. Kuntalaki antaa kuitenkin mahdollisuuden myös sopia tehtävien hoitamisesta niin, että työsuhde on siihen kuntaan, jolle työ tehdään. Se, miten tehtävät järjestetään, millaisia tehtävänkuvia uudessa
tilanteessa tarvitaan ja millaisia sopimuksia vastuukunnan/kuntayhtymän ja kuntien välillle tehtävien hoitamisesta syntyy, ei vielä voida täsmällisesti arvioida. Rovaniemen kaupungin osalta päätöksentekö yhteistoiminta-alueesta tehdään syksyllä. Asiaan liittyvä yhteistoimintamenettely käynnistyy yhteistyötoimikunnan kokouksessa 25.5.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä esitteli asiaa jaostolle.

Jaosto merkitsi asian tiedoksi päätösehdotuksen mukaisesti.