Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Hyvinvoinnin ja terveyden toimenpideohjelman päivitys vuodelle 2021

ROIDno-2020-3636

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2020 (KV 14.12.2017 §162) määriteltiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja tavoitteet seuraavasti:

1) AKTIIVINEN, TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ARKI JA ASUMINEN
Rovaniemeläisten aktiivisuus kasvaa ja elintavat parantuvat, liikkuminen ja asuminen on esteetöntä ja turvallista, arki on sujuvaa, turvallisuuden tunne paranee ja turvallisuuskyselyn tuloksiin reagoidaan

2) TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN
Työelämästä syrjäytymisen riski pienenee, työn tekemisen mahdollisuudet lisääntyvät ja monipuolistuvat, työttömät nähdään voimavarana ja resurssina

3) OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN
Rovaniemeläisten osallisuus ja vaikuttaminen vahvistuu, yksinäisyyden kokemukset vähenevät sekä sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi kohenevat

Hyvinvointisuunnitelma sisältää myös toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmassa on otettu huomioon Rovaniemen kaupunkistrategia. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi vuoden 2019 talousarvion yhteydessä (KV 12.11.2018, § 106), että kaupunki laatii kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti toimenpiteitä tukemaan talouden tasapainottamisen ohjelmaa. Jotta ei syntyisi ristiriitaa hyvinvointisuunnitelman kanssa, se otettiin huomioon laadinnassa samoin painopistein.

Toimenpideohjelmassa ei käydä läpi perustoimintaa, vaan nostetaan esiin merkittävimmät hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimenpiteet ja -suunnitelmat.

Vuoden 2019 suppean hyvinvointikertomuksen ja talousarvion 2021 pohjalta tehtävät huomioon otettavat tarkennukset (KV 15.6.2020 §42, KV 16.11.2020 §91):

1. Henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ylläpitoon liittyvät ongelmat sekä turvallisuuteen, etenkin ihmisiin kohdistuvien henkisen ja fyysisen väkivallan esiintyminen.

2. Rovaniemellä elintaso, elämänlaatu ja elämäntavat kehittyvät myönteiseen suuntaan, mutta siihen kehitykseen eivät kaikki kuntalaiset pääse mukaan. Moniongelmaisuus kytkeytyy usein ihmisen koko elämän hallintaan ja vaatii yhteiskunnan vahvaa ohjausta ja tukea. Toisaalta tilastotieto ei  välttämättä kerro, mistä ongelmien taustalla oleva esimerkiksi rahan riittämättömyys johtuu, onko taustalla työttömyys, osa-aikaiset/pätkätyöt vai kulutustottumukset.

3. Kouluterveyskyselyn tuloksissa on vaihtelua sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Tuloksia on analysoitu ja yhteenvetoa hyödynnetään yksiköiden toiminnan kehittämisessä. (esim. hyvinvointiryhmät, koko kaupungin tasolla toimiva nuorten päihdetyöryhmä)

4. Rovaniemen kaupungin hyvinvoinnin edistämisellä on yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy tai asukkaiden osallisuuden edistäminen. Kaupungissa tehdään paljon yhteistyötä eri toimijoiden kuten yhdistysten kanssa, mutta työ pitää saada näkyvämmäksi ja edelleen kehittää sekä vahvistaa.

5. Turvallisuustyön tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta, edistämällä sivukylien puhelinverkkoyhteyksien parantamista yhdessä operaattoreiden kanssa. Yhtenä tärkeänä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on turvallisuussuunnittelu, jota toteutetaan eri viranomaisten ja toimijoiden välisenä laajana yhteistyönä. Rovaniemen turvallisuussuunnitelman kohteiksi otetaan ikäihmisten, oppilaitosten, asukkaiden ja asuinalueiden turvallisuus, nuorten syrjäytymisen sekä radikalisoitumisen ja koulukiusaamisen ehkäisy. Selvitetään hyvinvointikertomuksen ja turvallisuussuunnitelman toimeenpanosuunnitelmien yhdistämistä. 
 

Seuraava hyvinvointisuunnitelma uudelle valtuustokaudelle laaditaan vuoden 2021 aikana. Tästä johtuen toimenpidepäivitys tehdään hyvinvointisuunnitelman 2019-2020 painopisteiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelman vuodelle 2021. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä ja kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemeä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.