Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteiden uudistaminen

ROIDno-2020-3699

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelman yhtenä toimenpiteenä on ollut kaupungin avustusperiaatteiden uudistaminen.

Konsernihallinto on keväällä 2020 laatinut selvityksen myönnetyistä avustuksista vuonna 2019. Avustuksia jaettiin yhteensä 4,7 milj. euroa (vapaa-aika 3,3 milj.euroa, kaupunginhallitus 0,5 milj.euroa, perusturva 0,4 milj. euroa ja alueelliset palvelut 0,3 milj. euroa). Avustuksia jaettiin yhteensä 223 taholle (137 eri yhdistystä, lisäksi mm. oppilaskunnat, rekisteröimättömat yhteisöt tai ryhmät). Selvitys on oheismateriaalina.

Laaditun selvityksen pohjalta tulee arvioida avustusten jakamiseen liittyvät kehittämistarpeet sekä määritellä keskeiset avustusten jakamisen periaatteet. Tarkoituksena on 

  • selkeyttää avustuskokonaisuutta ja avustusten myöntämisen perusteita,
  • yhtenäistää avustusprosessia,
  • lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä,
  • edistää yhdistysten tasavertaista kohtelua ja
  • vähentää avustusten hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää turhaa byrokratiaa.

Avustusperiaatteiden uudistamista varten nimetään työryhmä valmistelemaan asiaa. Kaupunginjohtaja nimeää työryhmän kaupungin johtoryhmän ehdotuksen pohjalta. Työryhmän sihteeriksi nimetään erityisasiantuntija Riina Koskiniemi. Työryhmän tulee kuulla valmistelussa toimielimiä sekä avustusten piirissä olevia yhdistyksiä. Avustusperiaatteiden tulee olla valmiina 30.4.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyte-jaosto käy lähetekeskustelun avustusperiaatteiden uudistamisessa huomioon otettavista seikoista. Merkitään asia tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.