Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma 2021-2024

ROIDno-2020-1820

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kuntalaki (1§) edellyttää, että palvelut järjestetetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Palvelujen järjestämisen lisäksi kunnalla on seurantavelvollisuus. Sen on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. 

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. (Terveydenhuoltolaki 12 §).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä kuuluu kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia ja se vastaa mm. hyvinvointikertomuksen valmistelusta (HS 31§).  

Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuosille 2017-2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.12.2017(§ 162). Kertomus sisältää laaja-alaisen katsauksen indikaattoreihin sekä hyvinvointisuunnitelman vuoteen 2020 saakka. Vuonna 2021 laaditaan laaja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2021-2024. 

Edellisen valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman toteutumista ja kuntalaisten hyvinvoinnin kehittymistä arvioidaan alkuvuodesta 2021 laadittavassa kertomuksessa. Siihen kerätty tieto ja kehitys vuosilta 2017-2020 kertovat ne painopisteet, joihin tulevalla kaudella tulee kiinnittää huomiota. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun ja arvioinnin aikataulutus tulisi kytkeä osaksi talouden ja toiminnan vuosikelloa. 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää, että hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2020 sisältää laaja-alaisen katsauksen indikaattoreista ja arvioinnin laajan hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta kuluneella valtuustokaudella. Laaja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2021-2024 sisältää em. hyvinvointikertomuksen pohjalta nostetut painopisteet. 

Lisäksi jaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelu ja arviointi valtuustokaudella 2021-2024 aikataulutetaan talouden ja toiminnan suunnittelun vuosikelloon. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.53.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.