Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

ROIDno-2020-440

Valmistelija

 • Samppa Määttä, vs. hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännössä (31 §) on asetettu hyte-jaoston tehtävät. Vs. hallintopäällikkö Samppa Määttä, vs. erityisasiantuntija Rauni Jokelainen ja vs. erityisasiantuntija Riina Koskiniemi esittelevät hyte-jaoston tehtäviin kytkeytyen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemaa seuraavista näkökulmista:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yleiset linjaukset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä (Kuntalaki 410/2015, 1 §). Sen tavoitteena on:

 • lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
 • ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja
 • vahvistaa osallisuutta.

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla. Se parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Teveydenhuoltolain 12 §: mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Tämä tarkoittaa tiedon tuottamista esimerkiksi sosioekonomisen aseman, koulutustaustan tai asuinalueen mukaan. Toimenpiteitä seurataan ja niistä raportoidaan valtuustolle vuosittain. Lisäksi kerran valtuustokaudessa valmistellaan laajempi hyvinvointikertomus. Rovaniemen viimeisin laaja hyvinvointikertomus on laadittu vuosille 2017 - 2020. Vuoden 2019 vuosittainen kertomus on valmistelussa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on suositeltua nostaa lisäksi kaupungin strategiseksi painopisteeksi. Strategiassa linjataan kunnan tahto ja keinot rakentaa hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa. Strategian pohjaksi tarvitaan tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä sekä siitä, miten hyvin palvelujärjestelmä vastaa hyvinvoinnin haasteisiin. Tätä tietoa tuotetaan osana hyvinvointikertomusprosessia. Rovaniemellä hyvinvointikertomuksen tuottamaa tietoa hyödynnettiin voimassa olevan kaupunkistrategian laadinnan yhteydessä ja vastaavasti laaja hyvinvointikertomus rakennettiin vastaamaan kaupunkistrategian vaatimuksiin.

Hyte-jaoston tehtäväksi on hallintosäännössä asetettu kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia eri näkökulmista. Yleiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät seuraavat alakohdat:

1. yhteensovittaa ja seurata koko kaupunkikonsernin osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia linjauksia sekä raportoida niistä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle; 

6. vastata hyvinvointikertomuksen valmistelusta 

7. toimia läheisessä yhteistyössä hyvinvointiryhmän kanssa

8. seurata työllisyyden hoidon vaikuttavuutta kaupungissa (edistämisvastuu elinvoiman toimialalla)

Vaikuttamistoimielimet

Kuntalain 27 § ja 28 § määrittelevät vanhus- ja vammaisneuvostojen asettamisesta kunnissa. Lain mukaan neuvostoille on mm. annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen/vammaisen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Lisäksi kunnanhallituksen on asetettava neuvostot ja huolehdittava niiden toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimiin liittyvänä asiana on hyte-jaostolle hallintosäännössä vastuutettu seuraava tehtävä:

3. tehdä yhteistyötä vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa 

Ehkäisevä päihdetyö

Lain ehkäisevästä päihdetyöstä mukaan kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen. Toimielimen tehtävänä on:
1) huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;
2) huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;
3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;
4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;
5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

Päihteellä tarkoitetaan alkoholipitoisia aineita, huumausaineita sekä päihtymiseen käytettäviä lääkkeitä ja muita aineita. Lain säätely koskee myös tupakkatuotteita ja rahapelaamista. Ehkäisevällä päihdetyöllä tarkoitetaan toimintaa, jolla vähennetään päihteiden käyttöä ja päihteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Ehkäisevään päihdetyöhön liittyvänä asiana on hyte-jaostolle hallintosäännössä vastuutettu seuraava tehtävä:

4. toimia ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä ja valmistella yhteistyössä toimialojen kanssa ehkäisevän päihdetyön suunnitelma osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa 

Maahanmuutto

Työ- ja elinkeinoministeriön kuvauksen mukaisesti kunta on avainasemassa maahanmuuttajien kotouttamisessa. Suuri osa kotoutumisen edistämisestä tehdään kunnan peruspalveluissa. Maahanmuuttajat tarvitsevat kasvatus-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja muiden kuntalaisten tavoin. Myös asumisen ja vapaa-ajan palvelut ovat tärkeitä kotoutujalle.

Kunnalle säädetyt erityiset tehtävät ovat (KotoL 30 §)

 • vastata ja sovittaa yhteen paikallista kotouttamisen kehittämistä, suunnittelua ja seurantaa
 • huolehtia palvelujen soveltuvuudesta myös maahanmuuttajille
 • huolehtia siitä, että kunnassa on tarpeisiin nähden riittävästi kotoutumislain mukaisia toimenpiteitä ja palveluja
 • huolehtia henkilöstön kotouttamisosaamisesta.

Maahanmuuttoon liittyvänä asiana on hyte-jaostolle hallintosäännössä vastuutettu seuraava tehtävä:

5. toimia maahanmuuttoon liittyvissä asioissa vastaavana toimielimenä 

Ennakkovaikutusten arviointi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kuvannut ennakkovaikutusten arvointia seuraavati: 

 • Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään.
 • Erilaisten vaihtoehtojen käsittely ja vaikutusten jäsentäminen auttaa hahmottamaan tulevaa. 
 • Monissa laeissa edellytetään vaikutusten ennakkoarviointia. Esimerkiksi
  • terveydenhuoltolaki (11§) velvoittaa arvioimaan ennalta päätösten vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin  
  • tasa-arvolaki (4§) velvoittaa arvioimaan ennalta päätösten sukupuolivaikutuksia
  • YK:n lasten oikeuksien sopimus (3 artikla) edellyttää, että lapsia koskevissa päätöksissä harkitaan ensisijaisesti lapsen etua

Vaikutusten ennakkoarvioinnissa yhdistetään eri näkökulmia samaan arviointityöhön. Käsiteltävä asia vaikuttaa siihen, mitä näkökulmia on syytä ottaa huomioon.

Ennakkovaikutusten arviointiin liittyvänä asiana on hyte-jaostolle hallintosäännössä vastuutettu seuraava tehtävä:

2. yhteensovittaa ja seurata hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavien päätösten ennakkovaikutusten arviointia 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Hyte-jaosto merkitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kuvauksen tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.