Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston pöytäkirjan tarkastus, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjanotteen allekirjoittaminen

ROIDno-2020-458

Perustelut

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännön 165 §:ssä. Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää, että

  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston kokouksessa valitsema pöytäkirjantarkastaja,
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston pöytäkirjanpitäjäksi määrätään hallintosihteeri Nea Mustonen tai hänen sijaiseksi määrätty
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston pöytäkirjanotteen / asiakirjasta annettavan otteen tai jäljennöksen allekirjoittaa / oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjän lisäksi hallintosihteeri Marja Marjetta tai kaupunginkirjaamosta asiahallinnan asiantuntija Tuula Raitio, asiahallinnan asiantuntija Tarja Ritatörmä, asiahallinnan asiantuntija Tarja Valkonen, asiahallinnan asiantuntija Pirita Kallo tai asiahallinnan suunnittelija Merja Keskiruokanen.

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginkirjaamo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.