Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto (HYTE-jaosto), jossa on 11 jäsentä. Jaoston puheenjohtaja on valittava kaupunginhallituksen jäsenten joukosta. Muilta osin jaoston jäsenet ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella jaoston kokoukseen. HYTE-jaoston tehtävistä määrätään 31 §:ssä.

Jaoston tehtävät:

Hallintosääntö 31 §

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä (HYTE) kuuluu kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia seuraavista näkökulmista:

  1. yhteensovittaa ja seurata koko kaupunkikonsernin osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia linjauksia sekä raportoida niistä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle;
  2. yhteensovittaa ja seurata hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavien päätösten ennakkovaikutusten arviointia;
  3. tehdä yhteistyötä vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa;
  4. toimia ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä ja valmistella yhteistyössä toimialojen kanssa ehkäisevän päihdetyön suunnitelman osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa;
  5. toimia maahanmuuttoon liittyvissä asioissa vastaavana toimielimenä;
  6. vastata hyvinvointikertomuksen valmistelusta;
  7. toimia läheisessä yhteistyössä hyvinvointiryhmän kanssa;
  8. seurata työllisyyden hoidon vaikuttavuutta kaupungissa.

 

Kaupunginhallitus 27.1.2020 § 39 päätti, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaoston) toimikausi on 28.1.2020 - 31.5.2021.

Kaupunginhallitus päätti valita 27.1.2020 § 39 ja 10.2.2020 § 60 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostoon jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Pj. Sanna Karhu Kaisu Huhtalo
Vpj. Hilkka Kotila-Martti Elina Holm
Anitta Ylitörmänen Sari Laatikainen
Riku Tapio Ari Karvo
Rauno Rantaniemi Tapio Pyörälä 
Jutta Aartola Leena Jääskeläinen
Heikki Poranen  Tero Marttinen
Kimmo Sihvola Pekka Saarinen
Eini Marja Tennilä Saara Hartzell
Marianna Mölläri Anu Yrjänheikki
Leif Wilenius Mikkel Näkkäläjärvi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston kokouksiin osallistuvat esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi vs. erityissuunnittelija ja vs. erityisasiantuntija.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.