Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kulttuurin ja liikunnan keinoin 

Kulttuurituottaja Matti Selin ja liikuntakoordinaattori Tommi Kanala kertovat toimista, joita kulttuurin ja liikunnan keinoin tuotetaan ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Koronapandemiatilanne Rovaniemellä

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio kertoo ajankohtaiset tiedot koronapandemiasta Rovaniemellä.

Laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus

Erityissuunnittelija Samppa Määttä kertoo laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen laadinnasta vuosille 2021 - 2024.

  • Tällä hetkellä on selvittelyssä hyvinvoinnin ja turvallisuuden suunnitelmien ja raportoinnin kytkeminen yhteen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaksi ja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomukseksi.
  • Keväällä 2021 laadittava kertomusosuus sisältää laaja-alaisen katsauksen hyvinvointi- ja turvallisuusindikaattoreista sekä arvioinnin vuosien 2017 - 2020 hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta kuluneella valtuustokaudella.
  • Tarkemmassa selvittelyssä on myös hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman kytkeminen osaksi talousarviota ja talouden seurantaa. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma sisältää em. hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen pohjalta nostetut painopisteet ja tavoitteet.
  • Prosessia toteutetaan kaupunkistrategian laadinnan rinnalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto merkitsee tiedoksi katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Hallintosihteeri Soili Kaihua esitti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostolle vapaa-ajan palvelujen esittelyvideon. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli kulttuurituottaja Matti Seliniä ja liikuntakoordinaattori Tommi Kanalaa asiassa "Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kulttuurin ja liikunnan keinoin" sekä erityissuunnittelija Samppa Määttää asiassa "Laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus". Kaupunginjohtaja kertoi katsauksessaan koronapandemian tilanteesta Rovaniemellä. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat. 

Hallintosihteeri Soili Kaihua poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.10. Palvelualuepäällikkö Merja Tervo saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.15. Liikuntakoordinaattori Tommi Kanala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.05.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.