Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, vs. erityissuunnittelija, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

25.5.2020 aloittanut, uusi kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esittäytyy.

Muut ajankohtaiset asiat : 

  • HYTE-jaoston ja lapsiperhe- ja nuorisoasioiden (LaNu) jaoston yhteinen seminaari pidettiin 26.5.2020. Seminaarissa esitetyt aineistot lähetetään jaoston jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse.
  • Perusturvalautakunta on antanut HYTE-jaostolle tiedoksi 26.2.2020 tehdyn päätöksen osallistua sekä Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeeseen että rakenneuudistusta valmistelevaan hankkeeseen mikäli hankerahoitus myönnetään. (§ 34/ 26.2.2020).
  • Nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostojen ajankohtaiset asiat (vanhusten viikko, esteettömyskävely, poikkeusajan toiminto).
  • Hyvinvointiryhmän kokous 7.4.2020, koronan vaikutus kaupungin muilla toimialoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto merkitsee tiedoksi katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa vs. erityissuunnittelija Rauni Jokelaista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja merkitsi katsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.