Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Hyvinvointikertomus 2019

ROIDno-2020-1820

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, vs. erityissuunnittelija, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Kuntalaki (1§) edellyttää että palvelut järjestettävä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Palvelujen järjestämisen lisäksi kunnalla on seurantavelvollisuus. Sen on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. (Terveydenhuoltolaki 12 §). 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä kuuluu siten kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia. Se vastaa mm. hyvinvointikertomuksen valmistelusta (HS 31§). Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana ja muina vuosina suppeana.

Kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja toteutettuja toimenpiteita on Rovaniemellä seurattu vuodesta 2006 lähtien. Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017 – 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.12.2017 (§ 162). Se sisältää laaja-alaisen katsauksen indikaattoreihin ja hyvinvointisuunnitelman vuoteen 2020 saakka.

Hyvinvointikertomus vuodelta 2019 on suppea ja se sisältää keskeisimmät ja eniten muuttuneet indikaattorit. Lähteinä ovat olleet mm. sähköinen hyvinvointikertomus, Sotkanet, Kelan tilastot. Hyvinvointikertomukseen on koottu aihepiireittäin tehdyt toimenpiteet. Lähteinä siinä on käytetty tilinpäätöstä 2019 ja toimielinten tuloskortteja.

Hyvinvointikertomus 2019 täyttää kunnan lakisääteisen velvoitteen hyvinvointitiedon keräämisestä ja seurannasta. Hyvinvointikertomus on tarkoitettu työkaluksi luottamushenkilöille ja viranhaltijoille asukkaiden hyvinvoinnin seurantaan ja toiminnan suunnitteluun.

Hyvinvointikertomus on käsitelty hyvinvointiryhmän kokouksessa 25.5.2020, joka saattaa kertomuksen edelleen HYTE-jaostolle. 

Hyvinvointikertomuksen valmistelijat esittelevät hyvinvointikertomuksen sisältöä sekä järjestöjen osalta valmisteluun osallistunut järjestökoordinaattori Marika Ahola Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:stä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden jaosto kuulee valmistelijoiden esityksen ja hyväksyy vuoden 2019 hyvinvointikertomuksen ja saattaa sen kaupunginhallituksen 8.6.2020 kokoukseen. 

Jaosto oikeuttaa vs. erityissuunnittelijan ja vs. erityisasiantuntijan tekemään hyvinvointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa vs. erityissuunnittelija Rauni Jokelaista, vs. erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä, perusturvan kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemeä sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n järjestökoordinaattori Marika Aholaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto piti tauon klo 15.05-15.10.

Jäsen Riku Tapio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 15.15. 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: (016) 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.