Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kevään 2020 poikkeusolot

ROIDno-2020-441

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, vs. erityissuunnittelija, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kevään 2020 poikkeusolot ja -toiminnot Rovaniemen kaupungissa:

1) Poikkeusolojen hyte-työryhmä: Rovaniemi-apu on kaupunkilaisille tarjottava tuki, keskusteluapu sekä kulttuuripalvelu poikkeusoloissa. Rovaniemi-apua on annettu 14.4.2020 alkaen. 

Kyse on ollut kahden suuntaisesta viestinnästä, josta on soitettu (yli 70-v) ja johon kaikki kuntalaiset ovat voineet soittaa. Soittoringissä on ollut mukana kaupungin työntekijöitä ja vapaaehtoisia yhteensä sata. 

Rovaniemi avun koordinoijat Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö perusturvapalvelut ja Merja Tervo, palvelualuepäällikkö vapaa-ajan palvelut, antavat Rovaniemi-avun tilannekatsauksen.

2)  Tulvatilanne ja -toimet. Rovaniemen kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä koordinoi tulva-asiaa. Se on mm. organisoinut, että tulvariskialueilla asuvat voivat kysyä neuvoa varautumiseen ja muihin tulva-asioihin sekä Rovaniemen kaupungin että Lapin pelastuslaitoksen tulvapuhelinpalveluista. Kaupunki ottaa myös itse tulvapuhelimella vielä yhteyttä asukkaisiin, joiden kiinteistöt sijaitsevat pahimmalla riskialueella. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

HYTE-jaosto kuulee Rovaniemi-avun koordinoijien antaman ajankohtaisen katsauksen sekä esittelijän antaman lyhyen katsauksen tulvatoimista. Jaosto merkitsee selvitykset tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli perusturvan kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemeä kohdassa 1.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja merkitsi selvitykset tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.