Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston pöytäkirjan tarkastus, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjanotteen allekirjoittaminen

ROIDno-2020-458

Perustelut

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 159 §:ssä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 165 §:ssä. Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimielimen esittelijä, jollei toimielin ole päättänyt toisin. Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö. Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää, että

  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston kokouksessa valitsema pöytäkirjantarkastaja;
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston pöytäkirjanpitäjäksi määrätään hallintosihteeri Nea Mustonen tai hänen sijaiseksi määrätty;
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimielimen esittelijä;
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston pöytäkirjanotteen tai asiakirjasta annettavan otteen tai jäljennöksen allekirjoittaa tai oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjän lisäksi hallintosihteeri Marja Marjetta sekä kaupunginkirjaamon ja kaupunginarkiston tietopalvelutehtävissä toimivat yksikön työntekijät ja esihenkilö.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.11.

Tiedoksi

ao. henkilöt, kaupunginkirjaamo, kaupunginarkisto, tiedonhallinta- ja asiointipalvelut -yksikön esihenkilö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.