Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025

ROIDno-2021-3632

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä (HYTE) kuuluu kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille. Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Kuntalaki §1). Kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus (Terveydenhuoltolaki 12 §).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia ja se vastaa mm. koko kaupunkikonsernin osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisista linjauksista sekä niiden raportoinnista kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle (HS 31§).  

Vuonna 2021 valtuustokauden vaihtumisen yhteydessä hyvinvointikertomus ja -suunnittelutyön laadinnassa ja seurannassa on otettu käyttöön uusia toimintatapoja, jotka ovat linjassa Lapin aluehallintoviraston suositusten kanssa (myös muissa Lapin kunnissa ollaan laajasti siirtymässä vastaaviin käytäntöihin):

  1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liitetään vahvemmin osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua. Rovaniemellä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma ja sen mukaisesti laadittava toimenpidesuunnitelma liitetään ensimmäistä kertaa osaksi talousarviota vuoden 2022 talousarvioon (HYTE-jaosto 15.9.2020 §20, kaupunginhallitus 3.5.2021 §173). Hyvinvoinnin kehittymistä seurataan ja toimenpiteistä raportoidaan ensimmäisen kerran osana tilinpäätöstä vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Toimintatavan muutokseen liittyen myös Laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaprosessia on muutettu vastaamaan vahvemmin toiminnan ja talouden suunnittelua. Aiemmin valtuustokauden lopussa yhdessä osassa käsitelty ”Laaja hyvinvointikertomus” -asiakirja (sisältänyt sekä hyvinvointikertomuksen, että suunnitelman seuraavalle valtuustokaudelle) on nyt jaettu kahtia:
  • Kertomusosioon: Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus, raportti vuosilta 2017-2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.5.2021 (§ 33). Siihen kerätty tieto ja kehitys vuosilta 2017-2020 kertovat niistä asioista, joihin alkaneella kaudella tulee kiinnittää huomiota. 
  • Suunnitelmaosioon: käsittelee syksyllä 2021 toimintansa aloittaneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto.

 

Muutos mahdollistaa siirtymisen uuteen toimintatapaan osaksi toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikelloa, valtuustokauden päättyessä tapahtuneen tarkastelun asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä aiempaa jatkuvamman hyvinvointi- ja turvallisuusperinnön siirtymisen valtuustolta toiselle. Koska hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinta ja käsittely on uuden toimintatavan myötä siirtynyt alkuvuodesta loppuvuoteen ja osaksi talousarviota 2022, on suunnitelma nimetty vuosille 2022-2025. Lisäksi tämän suunnitelman pohjalta laadittava käytännön toimenpidesuunnitelma sisällytetään talousarviokirjaan 2022. Toimenpiteiden raportointi vuodelta 2021 toteutetaan osana vuoden 2021 tilinpäätöstä toimenpidesuunnitelman mukaisesti.

  1. Hyvinvointisuunnitelmaan kytketään selkeämmin mukaan myös arjen turvallisuuden edistäminen. Rovaniemellä hyvinvointisuunnitelma nimetään hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaksi. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan valittujen painopisteiden ja ilmiöiden käytännön toteuttamisessa eli toimenpideohjelmassa arjen turvallisuutta tuodaan aiempaan selkeämmin esiin.

 

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025 sisältää (liite 1):

1. Hyvinvointi-ja turvallisuussuunnitelman laadinta; kuvaus hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadintaprosessista

2. Hyvinvoinnin- ja turvallisuuden edistämisen painopisteet suuntaavat yhteistä tekemistä; Hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden edistämisen neljä painopistettä (1. takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun, 2. tuemme yhteisöllisyyden vahvaistumista, 3. kavennamme hyvinvointieroja, 4. edistämme terveellisiä elintapoja) sekä niihin sisältyviä ilmiöitä, joihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota ja lisäksi läpileikkaavat painotukset ja toimintatavat keinoista, joilla hyvinvointia ja turvallisuutta tulee edistää. Painopisteet, ilmiöt, sekä painotukset ja toimintatavat on koottu ja nimetty suunnitelmaan yhteisen laadintaprosessin tuloksena. Lähtökohtana ja työskentelyn pohjana on Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus 2017-2020.

3. Teemavuosilla kohdennettua vaikuttavuutta hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden edistämistyöhön; Hyvinvoinnin- ja turvallisuuden edistämisen painopisteiden sisältämistä ilmiöistä valitaan vuosittain yksi erityiseksi hyvinvoinnin edistämisen teemavuodeksi. Vuoden 2022 teemaksi valitaan ”Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi” -painopisteestä 1.

4. HYTE-kerroin toimii suunnitelman strategisena mittaristona; Kuvaus HYTE-kertoimesta ja sen sisältämistä indikaattoreista. HYTE-kertoimen sisältämät indikaattorit ovat tämän hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman seurattavia strategisia mittareita.

5. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toteutus ja seuranta; Kuvaus ja aikataulu hyvinvoinnin- ja turvallisuuden edistämisen raportoinnista ja -suunnittelusta, sekä organisoinnista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää, että "Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025" hyväksytään ja viedään edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.

Raija Kerätär esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys raukesi kannattamattomana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Susanna Junttila poistui klo 12.24 ja Sara Seppänen poistui klo 12.26 tämän asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.