Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteiden uudistaminen

ROIDno-2020-3699

Valmistelija

 • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
 • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelman yhtenä toimenpiteenä on ollut kaupungin avustusperiaatteiden uudistaminen. Avustusperiaatteiden uudistamista varten nimettiin työryhmä valmistelemaan asiaa. Kaupunginjohtaja nimesi työryhmän kaupungin johtoryhmän ehdotuksen pohjalta (22.12.2020 §115). Työryhmän kokoonpano:

 • Merja Tervo,​ palvelualuepäällikkö,​ vapaa-​ajan palvelut (työryhmän puheenjohtaja)
 • Riina Koskiniemi,​ erityisasiantuntija,​ päätöksenteon ja johdon palvelut (työryhmän sihteeri)
 • Jari Airaksinen,​ talouspäällikkö/sosiaali-​ ja terveyspalvelut,​ talouspalvelut
 • Mirja Kangas,​ palvelualuepäällikkö,​ lapsiperheiden palvelut
 • Tuula Rintala-​Gardin,​ kansainvälisten asioiden päällikkö,​ palvelualuepäällikkö,​ elinkeino-​ ja työllisyyspalvelut
 • Tuulikki Louet-​Lehtoniemi,​ kehittämispäällikkö,​ sivistys-​ ja hyvinvointipalvelut
 • Sanna Karhu,​ hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) jaoston edustaja

 

Työryhmän työskentelyyn osallistui myös muita asiantuntijoita: Katja Mäntylä (osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija), Kai Mursu (järjestelmäasiantuntija), Hanna Ylikulppi (tietohallintoasiantuntija), Henna Penttilä (asiakaspalveluvastaava), Soili Kaihua (hallintosihteeri), Kaisa Laitinen (kaupunginsihteeri). Lisäksi järjestettiin avustusuudistustyöryhmän ja henkilöstö- ja hallintopalveluiden kanssa yhteinen tapaaminen. Avustusluonnoksesta pyydettiin näkemyksiä myös avustuksia käsitteleviltä asiantuntijoilta. Lisäksi työryhmä tutustui muiden suomalaisten kaupunkien avustuskäytäntöihin.

Päätöksen mukaisesti työryhmän tuli kuulla osana valmistelua sekä toimielimiä että avustusten piirissä olevia yhdistyksiä. Avustusperiaatteiden valmistumisen määräaika oli asetettu 30.4.2021. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) jaosto kävi lähetekeskustelun ja merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 1.12.2020 § 26.

Työryhmälle asetetut tehtävät ja toteutuminen: 

Selkeyttää avustuskokonaisuutta ja avustusten myöntämisen perusteita

 • Laadittu Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteet.

Yhtenäistää avustusprosessia

 • Avustushakemukset saman sähköisen järjestelmän kautta 2022 lähtien. Tietohallinto valmistelee yhteistyössä avustuksia myöntävien tahojen kanssa.
 • Avustuksia on jaoteltu eri ryhmiin, jonka avulla on kuvattu myönnettävien avustusten nykytilaa. 
 • Taustoitettu eri avustusten myöntämisiin liittyviä toimintamalleja Rovaniemen kaupungissa.

Lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

 • Rakennetaan Rovaniemen kaupungin verkkosivuille avustuksia koskeva teemasivu, jossa kootusti esim. kuvaukset, hakemukset, aikataulu, päätökset.
 • Tullaan selvittämään: yhtenäisesti vaikuttavuutta mittaava avustusten raportointipohja. 

Edistää yhdistysten tasavertaista kohtelua ja vähentää avustusten hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää turhaa byrokratiaa

 • Avustusperiaatteiden uudistamisen myötä avustusten hakemisen ja myöntämisen prosessit selkeytyvät. Tämä edistää myös osallisuuden toteutumista sekä avustusten hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. Osana uudistamistyötä panostetaan myös avustusten hakemiseen ja myöntämiseen liittyvään viestintään, jolloin prosessin läpinäkyvyys paranee.
 • Avustuksia aiemmin hakeneille ja aiheesta kiinnostuneille, sekä vaikuttamistoimielimille järjestettiin avoin kuulemistilaisuus Rovaniemi-viikolla 1.9.2021 klo 16.00 alkaen. Tavoitteena oli, että tilaisuudessa esitellään valmistellut periaatteet ja kuullaan sidosryhmien palautetta niistä. Verkostokonsulttien ohjaama tilaisuus toteutettiin monikanavaisesti Monitoritalo Mondelta, josta Kulttuuriverstaan työpajan nuoret striimasivat sen ja joka oli myös tallenteena nähtävillä 2 viikkoa tilaisuuden jälkeen. Striimillä ja tallenteella oli yhteensä 530 katselukertaa. Kysymyksiä sai toimittaa (Forms-lomake) ennen tilaisuutta ja palautetta oli mahdollista jätttää myös tilaisuuden jälkeen sekä lomakkeella että videon kommenttikenttään. 
 • Kaupungin osallistuvan budjetoinnin toimintamalli ja siihen liittyvät periaatteet tullaan valmistelemaan erillisenä kokonaisuutena. Avustusperiaatteita ei sovelleta osallistuvan budjetoinnin kokeiluihin. 

 

Avustusperiaatteiden uudistamistyöryhmän esitys käsiteltiin Rovaniemen kaupungin johtoryhmässä 10.5.2021. Lisäksi toteutettiin erillinen lausuntokierros.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyte-jaosto merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että kaupungin avustusperiaatteiden uudistaminen siirtyy seuraavaksi Rovaniemen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Merja Tervoa ja erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Samu Nukarinen poistui klo 10.29, Kai Mursu poistui klo 10.34 ja Raija Kivilahti poistui klo 10.43 tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.