Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Avustus ja yhteistyösopimus 2022 -Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry / Rovaniemen Neuvokas

ROIDno-2021-4302

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Neuvokas on yli 100 järjestön yhteenliittymä, jonka vastuullisena taustayhteisönä on vuodesta 1995 alkaen toiminut MIELI Rovaniemen Seudun Mielenterveys ry. Rovaniemen Neuvokas vastaa Suomen pohjoisimman vapaaehtoistyönkeskuksen toiminnasta ja sen yli 200 toimivan vapaaehtoisen hyvinvoinnista. Vapaaehtoistyön eri muotoja ovat mm. asiointiapu, kohtaamispaikkatoiminta, riksapyörä-toiminta, Mitä Sinulle kuuluu?- puhelinpalvelu, koulujen ylimääräruoanjako, tukihenkilötoiminta, lukumummi-toiminta.  

Vahvempaa järjestö-kuntakumppanuutta on kehitetty vuodesta 2015. Tiivis kehittämistyö on jatkunut Rovaniemen Järjestötalon toiminnan laajentuessa vuonna 2019 muuton yhteydessä Rovaniemen Kansalaistaloksi. Kansalaistalon konseptin kehittämisessä ovat mukana niin asukkaat, vapaaehtoiset, järjestöt ja julkisen toimijat. Yhteistyöverkostossa toimivat järjestöt voivat käyttää maksutta Kansalaistalon kokous- ja toimintatiloja sekä tiloissa olevia varusteita vuoroperiaatteilla. Ohjaus- ja neuvontapiste JOIKUn järjestöneuvoja kokoaa verkoston toimijoita elämänkaariverkostoon yhteistyössä Rovaniemen kaupungin nimeämän yhdyshenkilön kanssa. Elämänkaariverkostojen avulla on pystytty integroimaan järjestöjen tekemään hyvinvointityötä luontevaksi osaksi kaupungin hyvinvointityön kokonaisuutta. Neuvokas on ollut mukana kehittämässä Lasten-Nuorten-Perheiden, ns. LaNuPe-ohjausta, jossa järjestöt ovat mukana kaupungin kehittämässä matalankynnyksen puhelinpalvelussa.

Kansalaistalon tilat mahdollistavat haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden kohtaamisen matalalla kynnyksellä. Toiminnassa käytetään etsivää työotetta, jolla pyritään mm. vähentämään asukkaiden asiointia monella luukulla, ohjaamaan asukkaita mukaan verkoston järjestöjen toimintoihin. Kansalaistalo tarjoaa myös julkisen sektorin toimijoille mahdollisuuden asukkaiden kohtaamiseen matalalla kynnyksellä asukkaiden omassa kohtaamispaikassa. Esityslistan liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti Rovaniemen Neuvokas kehittää myös sähköistä ns. Järjestöjen hyvinvointitarjotinta paikallisen järjestötyön näkyväksi tekemiseksi ja järjestöjen toiminnan integroimiseksi osaksi kaupungin palvelu- ja hyvinvointityön rakenteita. Tämän kehittämistyön rakennetta on hyödynnetty myös LaNuPe-prosessissa järjestöjen toimintojen integroimiseksi osaksi palvelujen kokonaisuutta.

Rovaniemen Neuvokkaan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta toiminta- avustussummaksi päädyttiin esittämään samaa summaa kuin kuluvalle vuodelle myönnetty on eli 62 500 €.  Avustus on varattu Ikäihmisten palvelualueen taloussuunnitelmaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy ja valtuuttaa vt. sosiaali- ja terveysjohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan yhteistyösopimuksen sekä päättää myöntää Rovaniemen Neuvokkaalle toiminta-avustusta 62.500 € vuodelle 2022.

Päätös

Tuulikki Louet-Lehtoniemi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §  5. kohta).

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

MIELI Rovaniemen Seudun Mielenterveys ry

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.