Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2022-2025 toimenpiteet

ROIDno-2021-3632

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä (HYTE) kuuluu kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille. Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Kuntalaki §1). Kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus (Terveydenhuoltolaki 12 §).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia ja se vastaa mm. koko kaupunkikonsernin osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisista linjauksista sekä niiden raportoinnista kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle (HS 31§).  

Vuonna 2021 valtuustokauden vaihtumisen yhteydessä hyvinvointikertomus ja -suunnittelutyön laadinnassa ja seurannassa on otettu käyttöön uusia toimintatapoja, jotka ovat linjassa Lapin aluehallintoviraston suositusten kanssa (myös muissa Lapin kunnissa ollaan laajasti siirtymässä vastaaviin käytäntöihin):

 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liitetään vahvemmin osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua. Rovaniemellä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma ja sen mukaisesti laadittava toimenpidesuunnitelma liitetään ensimmäistä kertaa osaksi talousarviota vuoden 2022 talousarvioon (HYTE-jaosto 15.9.2020 §20, kaupunginhallitus 3.5.2021 §173). Hyvinvoinnin kehittymistä seurataan ja toimenpiteistä raportoidaan ensimmäisen kerran osana tilinpäätöstä vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Toimintatavan muutokseen liittyen myös Laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaprosessia on muutettu vastaamaan vahvemmin toiminnan ja talouden suunnittelua. Aiemmin valtuustokauden lopussa yhdessä osassa käsitelty ”Laaja hyvinvointikertomus” -asiakirja (sisältänyt sekä hyvinvointikertomuksen, että suunnitelman seuraavalle valtuustokaudelle) on nyt jaettu kahtia:
 • Kertomusosioon: Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus, raportti vuosilta 2017-2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.5.2021 (§ 33). Siihen kerätty tieto ja kehitys vuosilta 2017-2020 kertovat niistä asioista, joihin alkaneella kaudella tulee kiinnittää huomiota. 
 • Suunnitelmaosioon: käsittelee syksyllä 2021 toimintansa aloittaneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto.

 

Muutos mahdollistaa siirtymisen uuteen toimintatapaan osaksi toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikelloa, valtuustokauden päättyessä tapahtuneen tarkastelun asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä aiempaa jatkuvamman hyvinvointi- ja turvallisuusperinnön siirtymisen valtuustolta toiselle. Koska hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinta ja käsittely on uuden toimintatavan myötä siirtynyt alkuvuodesta loppuvuoteen ja osaksi talousarviota 2022, on suunnitelma nimetty vuosille 2022-2025. Lisäksi tämän suunnitelman pohjalta laadittava käytännön toimenpidesuunnitelma sisällytetään talousarviokirjaan 2022. Toimenpiteiden raportointi vuodelta 2021 toteutetaan osana vuoden 2021 tilinpäätöstä toimenpidesuunnitelman mukaisesti.

 1. Hyvinvointisuunnitelmaan kytketään selkeämmin mukaan myös arjen turvallisuuden edistäminen. Rovaniemellä hyvinvointisuunnitelma nimetään hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaksi. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan valittujen painopisteiden ja ilmiöiden käytännön toteuttamisessa eli toimenpideohjelmassa arjen turvallisuutta tuodaan aiempaan selkeämmin esiin.

 

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025 sisältää (liite 1):

1. Hyvinvointi-ja turvallisuussuunnitelman laadinta; kuvaus hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadintaprosessista

2. Hyvinvoinnin- ja turvallisuuden edistämisen painopisteet suuntaavat yhteistä tekemistä; Hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden edistämisen neljä painopistettä (1. takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun, 2. tuemme yhteisöllisyyden vahvaistumista, 3. kavennamme hyvinvointieroja, 4. edistämme terveellisiä elintapoja) sekä niihin sisältyviä ilmiöitä, joihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota ja lisäksi läpileikkaavat painotukset ja toimintatavat keinoista, joilla hyvinvointia ja turvallisuutta tulee edistää. Painopisteet, ilmiöt, sekä painotukset ja toimintatavat on koottu ja nimetty suunnitelmaan yhteisen laadintaprosessin tuloksena. Lähtökohtana ja työskentelyn pohjana on Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus 2017-2020.

3. Teemavuosilla kohdennettua vaikuttavuutta hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden edistämistyöhön; Hyvinvoinnin- ja turvallisuuden edistämisen painopisteiden sisältämistä ilmiöistä valitaan vuosittain yksi erityiseksi hyvinvoinnin edistämisen teemavuodeksi. Vuoden 2022 teemaksi valitaan ”Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi” -painopisteestä 1.

4. HYTE-kerroin toimii suunnitelman strategisena mittaristona; Kuvaus HYTE-kertoimesta ja sen sisältämistä indikaattoreista. HYTE-kertoimen sisältämät indikaattorit ovat tämän hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman seurattavia strategisia mittareita.

5. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toteutus ja seuranta; Kuvaus ja aikataulu hyvinvoinnin- ja turvallisuuden edistämisen raportoinnista ja -suunnittelusta, sekä organisoinnista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää, että "Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025" hyväksytään ja viedään edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.

Raija Kerätär esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys raukesi kannattamattomana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Susanna Junttila poistui klo 12.24 ja Sara Seppänen poistui klo 12.26 tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä (HYTE) kuuluu kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille. Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Kuntalaki §1).

Kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus (Terveydenhuoltolaki 12 §).

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia ja se vastaa mm. koko kaupunkikonsernin osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisista linjauksista sekä niiden raportoinnista kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle (HS 31§).  

Vuonna 2021 valtuustokauden vaihtumisen yhteydessä hyvinvointikertomus ja -suunnittelutyön laadinnassa ja seurannassa on otettu käyttöön uusia toimintatapoja, jotka ovat linjassa Lapin aluehallintoviraston suositusten kanssa (myös muissa Lapin kunnissa ollaan laajasti siirtymässä vastaaviin käytäntöihin):

 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liitetään vahvemmin osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua. Rovaniemellä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma ja sen mukaisesti laadittavat toimenpidesuunnitelmat liitetään ensimmäistä kertaa osaksi talousarviota vuoden 2022 talousarvioon (HYTE-jaosto 15.9.2020 §20, kaupunginhallitus 3.5.2021 §173). Hyvinvoinnin kehittymistä seurataan ja toimenpiteistä raportoidaan ensimmäisen kerran osana tilinpäätöstä vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Toimintatavan muutokseen liittyen myös laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaprosessia on muutettu vastaamaan vahvemmin toiminnan ja talouden suunnittelua. Aiemmin valtuustokauden lopussa yhdessä osassa käsitelty ”Laaja hyvinvointikertomus” -asiakirja (sisältänyt sekä hyvinvointikertomuksen, että suunnitelman seuraavalle valtuustokaudelle) on nyt jaettu kahtia:
 • Kertomusosioon: Rovaniemen kaupungin laaja hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus, raportti vuosilta 2017-2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.5.2021 (§ 33). Siihen kerätty tieto ja kehitys vuosilta 2017-2020 kertovat niistä asioista, joihin alkaneella kaudella tulee kiinnittää huomiota. 
 • Suunnitelmaosioon: käsittelee syksyllä 2021 toimintansa aloittaneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto.

Muutos mahdollistaa siirtymisen uuteen toimintatapaan osaksi toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikelloa, valtuustokauden päättyessä tapahtuneen tarkastelun asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä aiempaa jatkuvamman hyvinvointi- ja turvallisuusperinnön siirtymisen valtuustolta toiselle. Koska hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinta ja käsittely on uuden toimintatavan myötä siirtynyt alkuvuodesta loppuvuoteen ja osaksi talousarviota 2022, on suunnitelma nimetty vuosille 2022-2025. Lisäksi tämän suunnitelman pohjalta laadittavat käytännön toimenpidesuunnitelmat sisällytetään talousarviokirjaan 2022. Toimenpiteiden raportointi vuodelta 2021 toteutetaan osana vuoden 2021 tilinpäätöstä toimenpideohjelman 2021 (HYTE-jaosto 1.12.2020 §27, kaupunginhallitus 17.12.2020 §425) pohjalta.

 1. Hyvinvointisuunnitelmaan kytketään selkeämmin mukaan myös arjen turvallisuuden edistäminen. Rovaniemellä hyvinvointisuunnitelma nimetään hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaksi. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan valittujen painopisteiden ja ilmiöiden käytännön toteuttamisessa eli toimenpideohjelmassa arjen turvallisuutta tuodaan aiempaan selkeämmin esiin.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025 sisältää (liite 1):

1. Hyvinvointi-ja turvallisuussuunnitelman laadinta; kuvaus hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadintaprosessista

2. Hyvinvoinnin- ja turvallisuuden edistämisen painopisteet suuntaavat yhteistä tekemistä; Hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden edistämisen neljä painopistettä (1. takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun, 2. tuemme yhteisöllisyyden vahvaistumista, 3. kavennamme hyvinvointieroja, 4. edistämme terveellisiä elintapoja) sekä niihin sisältyviä ilmiöitä, joihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota ja lisäksi läpileikkaavat painotukset ja toimintatavat keinoista, joilla hyvinvointia- ja turvallisuutta tulee edistää. Painopisteet, ilmiöt, sekä painotukset ja toimintatavat on koottu ja nimetty suunnitelmaan yhteisen laadintaprosessin tuloksena. Lähtökohtana ja työskentelyn pohjana on Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus 2017-2020.

3. Teemavuosilla kohdennettua vaikuttavuutta hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden edistämistyöhön; Hyvinvoinnin- ja turvallisuuden edistämisen painopisteiden sisältämistä ilmiöistä valitaan vuosittain yksi erityiseksi hyvinvoinnin edistämisen teemavuodeksi. Vuoden 2022 teemaksi valitaan ”Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi” –painopisteestä 1.

4. HYTE-kerroin toimii suunnitelman strategisena mittaristona; Kuvaus HYTE-kertoimesta ja sen sisältämistä indikaattoreista. HYTE-kertoimen sisältämät indikaattorit ovat tämän hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman seurattavia strategisia mittareita.

5. Hyvinvointi– ja turvallisuussuunnitelman toteutus ja seuranta; Kuvaus ja aikataulu hyvinvoinnin- ja turvallisuuden edistämisen raportoinnista ja –suunnittelusta, sekä organisoinnista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto on hyväksynyt Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025 -luonnoksen 30.9.2021 §22 ja lähettänyt sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Valtuustokauden aloituksen lykkääntyminen on lykännyt ja tuonut aikataulullisia haasteita myös hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman, sekä käytännön toimenpidesuunnitelmien laadintaan ja valmistelutyöhön. Hyvinvointisuunnitelmasta johdettuja käytännön toimenpidesuunnitelmia ei ehditä sisällyttää toimielinten tuloskorteille talousarvioon 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättä, että "Rovaniemen kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025" hyväksytään ja viedään edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi osana Rovaniemen kaupungin talousarviota 2022.

Lisäksi kaupungihallitus päättää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostossa käydyn keskustelun pohjalta, että toimielimien tulee laatia valtuustossa osana talousarviota 2022 hyväksyttävän hyvinvointi ja- ja turvallisuussuunnitelman mukaisesti käytännön toimenpidesuunnitelmansa vuoden 2021 loppuunmennessä. Toimielimet toimittavat toimenpidesuunnitelmat tiedoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostolle. 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että suunnitelma viedään tiedoksi vaikuttamistoimielimille ja vaikuttamistoimielimet seuraavat toimenpiteiden toteutumista ja raportointia sekä antavat niistä palautteensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
 • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistys- ja hyvinvointilautakuntien alaisessa toiminnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan vuoden 2022 aikana seuraavien keskeisten ohjelmien ja suunnitelmien linjaamana:  

Lasten Rovaniemi - Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Hyvää elämää ikääntyneenä -suunnitelma vuoteen 2025 ja Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma vuoteen 2025. 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnat pohtivat Rovaniemen kaupungin Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteitä vuodelle 2022 yhteisessä työpajassa ti 23.11.2021. Työpaja tuotti runsaasti hyvää materiaalia, jota voidaan myös jatkossa hyödyntää osana kehittämistoimia. Positiivista on, että tuotokset selkeästi tukevat edellä mainittujen kaupungin ohjelmien valintoja ja sisältöjä. Vuodelle 2022 esitettävät painopisteet ja toimenpiteet mittareineen liittyvät koko kaupungin toimintaan ja erityisesti monialaiseen ja -ammatilliseen yhteistyöhön. Työpajakeskusteluissa nousi selkeästi esiin ennaltaehkäisevän työn painotuksen merkitys sekä älykäs ennakointi liittyen tuleviin muutoksiin koskien muodostettavaa Lapin hyvinvointialuetta ja Rovaniemen kaupunkia. 

Keskeisimmät painopisteet koko kaupungin hyte-tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

1. Takaamme lasten ja nuorten turvallisen kasvun

2. Tuemme yhteisöllisyyden vahvistamista

3. Kavennamme hyvinvointieroja

4. Edistämme terveellisiä elintapoja

Toimenpiteet, joilla painopisteitä tavoitellaan, on kuvattuna liitteessä 1. 

Lisäksi liitteessä 2 on kuvattuna mielenterveyspalveluiden vastuunjakoa perus- ja erikoissairaanhoidon välillä, palveluiden saatavuutta sekä hoito- ja kuntoutuspolkuja.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen mukaiset hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteet vuodelle 2022. Lisäksi lautakunta merkitsee tiedoksi liitteen 2 mukaisen kuvauksen mielenterveyspalveluiden tilanteesta.

Päätös

Esittelijä teki lisäyksen päätösehdotuksen: Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen mukaiset hyvinvointi-ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteet vuodelle 2022. Lisäksi lautakunta merkitsee tiedoksi liitteen 2 mukaisen kuvauksen mielenterveyspalveluiden tilanteesta. Tämä on vastaus kaupunginvaltuuston 10.5.2021 §33 tehtyyn toimenpidealoitteeseen.

Päivi Alanne-Kunnari esitti Jonna Parviaisen, Elina Korteniemen ja Tuomas Koskiniemen  kannattamana, että asia palautetaan takaisin valmisteluun.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan Alanne-Kunnarin esityksestä suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Alanne-Kunnarin esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 ääntä,  kolme (3) Jaa -ääntä ja kahdeksan (8)  Ei –ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Alanne-Kunnarin esitys on tullut tältä osin hyvinvointilautakunnan päätökseksi: asia palautetaan takaisin valmisteluun. 

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 27%

  Asko Peuraniemi, Marjo Rundgren, Tuulikki Keskitalo

 • Ei 8 kpl 73%

  Päivi Alanne-Kunnari, Elina Korteniemi, Erkki Virtanen, Kimmo Niukkanen, Tuomas Koskiniemi, Ella Keski-Panula, Jonna Parviainen, Petri Perttunen

Tiedoksi

kaupunginhallitus, Riina Koskiniemi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.