Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022

ROIDno-2021-2397

Valmistelija

  • Anu Äkäslompolo, talouspäällikkö, anu.akaslompolo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2021 § 136 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat vuoden 2022 käyttösuunnitelmat 31.12.2021 mennessä. Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

Hyvinvointilautakunnan käyttötalouden määrärahat talousarviovuodelle 2022 ovat yhteensä 251 140 000 euroa. Hyvinvointilautakunnan alainen toiminta jakaantuu Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen, Ikäihmisten palvelualueen ja Terveydenhuollon palvelualueen palveluihin sekä erikoissairaanhoitoon. Määrärahat jakautuvat palvelualueille seuraavasti:

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut 55 435 000 €

Ikäihmisten palvelut 52 437 000 €

Terveydenhuollon palvelut 33 668 000 €

Erikoissairaanhoito 109 600 000 €

 

Käyttösuunnitelmat on laadittu nykyisen organisoitumistavan mukaisesti. Käyttösuunnitelmissa on huomioitu päihteiden käyttäjien päiväkeskuksen toiminnan siirtyminen kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2022 alkaen.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä olevat hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelmat vuodelle 2022.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, controller, taloussuunnittelijat