Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Hyvinvointilautakunnan lausunto hallintosääntöluonnoksesta

ROIDno-2021-2920

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä. Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, jotka koskevat hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön muutosta on valmisteltu syksyn 2021 aikana. Kaupunginhallitus on asettanut 16.8.2021 § 319 hallintosääntötyöryhmän, johon nimettiin jäseniä valtuustoryhmien keskuudesta. Hallintosääntötyöryhmä kokoontui käsittelemään hallintosääntöä syksyn aikana 6 kertaa.

Kaupunginhallitus on erikseen asettanut hallintosääntömuutokselle tavoitteet ja aikataulun 13.9.2021 § 353. Muutos on jaettu kahteen osaan, jossa ensimmäisen vaiheen muutokset on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta ja toisen vaiheen muutokset vuoden 2023 alusta alkaen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueille.

Ensimmäisen vaiheen muutoksen tavoitteet olivat seuraavat:

  1. Toimialat organisoidaan hallittaviksi kokonaisuuksiksi.
  2. Luottamushenkilöorganisaatio ja toimielinten tehtävät hallittaviksi ja palvelujen järjestämisen näkökulmasta toimiviksi kokonaisuuksiksi.
  3. Määritellään konsernijohto ja määrätään konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako konsernijohtoon kuuluvien välillä.
  4. Tarkistetaan luottamushenkiöiden taloudelliset etuudet - luku.
  5. Tehdään muut tarvittavat muutokset, esim.lainsäädännöstä tulevat muutostarpeet, virheet, tekniset muutokset.

Rovaniemen kaupungin toimielinorganisaatiota ehdotetaan muutettavaksi. Elinvoimapalvelut -toimialalle ehdotetaan perustettavaksi yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, johon siirretään elinvoimalautakunnalta maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalvelut, yhdyskunta- ja kunnallistekniset palvelut sekä paikkatieto- ja tonttipalvelut. Uudistuksen toteutuessa elinvoimalautakunta vastaisi edelleen elinkeino- ja yrityspalveluista, kansainvälisistä palveluista, maaseudun ja kylien kehittämispalveluista, työllisyyspalveluista sekä ruoka- ja puhtauspalveluista. Jätejaosto siirtyisi elinvoimalautakunnalta yhdyskuntasuunnittelun lautakuntaan. 

Muutoksia ehdotetaan myös Rovaniemen kaupungin konsernijohtoon. Nykyisessä hallintosäännössä konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan lisäksi toimialajohtajat sekä sivistys-, hyvinvointi- ja elinvoimalautakunnat omien tehtäväalueidensa osalta. Konsernijohtoa ehdotetaan tiivistettäväksi kaupunginhallitukselle, jolloin konsernijohtoon kuuluisivat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja sekä viranhaltijoista konsernitalouspäällikkö. Samalla kaupunginhallitukselta ehdotetaan siirrettäväksi maankäytön tehtäviä yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle.

Luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia on käsitelty nimitysjaostossa 17.11.2021 § 17. Hallintosäännön mukaan nimitysjaoston tehtävänä on laatia ehdotus palkkiosäännöksi. Nimitysjaoston muutosehdotukset on sisällytetty liitteenä olevaan ehdotukseen.

Lisäksi ehdotus sisältää muutoksia ja tarkennuksia mm. kaavoituspäällikön tehtäviin, kylien kehittämisjaoston tehtäviin ja toiminta-alueeseen, tiedonhallintaan ja arkistointiin ja nimitysjaoston tehtäviin.   

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää pyytää toimielimiltä lausunnot hallintosääntöluonnoksesta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Henri Ramberg esitti Riku Tapion kannattamana, että poistetaan hallintosääntöluonnoksen sivulta 41 § 57 9 kohta: “kaupunginjohtajan tai toimialajohtajan” ja lisätään tilalle sana: “toimielimen”.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Rambergin estiyksen mukaisesti.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Riku Tapio esitti Raija Kerättären ja Eemeli Kajulan kannattamana, että lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen päätettäväksi tuodaan voimassa olevan hallintosäännön 56 §:n 4 momentin mukaisesti esitys niistä johtavista viranhaltijoista, jotka kaupunginhallitus valitsee.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus valmistelee uutta hallintosääntöä valtuuston päätöksentekoa varten ja pyytää toimielimiä antamaan lausunnon hallintosääntöluonnoksesta. Muutoksina aikaisempaan keskeisimpinä asioina ovat konsernijohdon kehittäminen ja yhdyskuntasuunnittelulautakunnan perustaminen. Nyt esitetty luonnos on alkuna vuoden 2022 aikana tehtäväksi tuleville muutoksille, koska hallintosääntöön joudutaan tekemään joka tapauksessa muutoksia tulevan sotepalvelujen järjestämisvastuun siirtymisen vuoksi siten, että ne ovat voimassa 1.1.2023 alussa. Hallintosääntöluonnos ei ole ristiriidassa tulevan muutostarpeen kanssa. Hallintosäännön muuttaminen vaiheittain on perusteltua, koska pienempinä käsiteltävinä kokonaisuuksina voidaan keskittyä tehtäviin muutoksiin hieman syvemmin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta antaa seuraavan lausunnon hallintosääntömuutoksesta

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan perustaminen vahvistaa kaupungin strategista kehittämistä. Esim. kaupunkirakenteen kehittäminen ja suunnittelu on palvelutuotannon näkökulmasta erittäin tärkeää Rovaniemen kaltaisessa kasvukeskuksessa. Lisäksi ratkaisu mahdollistaa elinvoimatoimialan lautakuntien perehtymisen entistä syvällisemmin vastuualueisiinsa.

Konsernijohtamisen tehostaminen tavoitteena on sinänsä hyvä, mutta toimialajohtajien olisi hyvä olla edelleen mukana konsernijohtoryhmässä. Käytännön toiminnassa kannattanee joka tapauksessa huolehtia, että emo-organisaation operatiivisen johdon substanssiosaamista hyödynnetään konsernin johtamisessa edelleen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaupunginsihteeri

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.