Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 IkäEloa- asumis- ja palvelukorttelin tarveselvityksen hyväksyminen

ROIDno-2018-2695

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta päätti 29.8.2018 asumisen strategiset linjaukset vuosille 2019-​2022 seuraavasti: 1. lyhytaikainen ja kevyempi palveluasuminen keskitetään omaksi toiminnaksi ja näiltä osin myös ostopalveluita vähennetään ja 2. pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumisen omaa toimintaa vahvistetaan mm. asumispalvelukorttelilla. Lisäksi perusturvalautakunta päätti käynnistää lyhytaikaisen asumisen tarveselvityksen (koskien sekä ikäihmisten että erityisryhmien asumista). Selvityksen pohjalta voidaan tehdä päätökset toiminnan uudelleen organisoinnista sekä Näsmäntien kiinteistön tulevaisuuden profiloinnista. Edelleen perusturvalautakunta päätti käynnistää pitkän aikavälin rakennemuutokseen liittyen asumispalvelukorttelin tarveselvityksen.  

Ensimmäisessä työpajassa 25.3.2019 tarkennettiin työsuunnitelmaa niin, että tarveselvitystyössä keskitytään ensimmäisessä vaiheessa Näsmäntien kiinteistöjen osalta tulevien tilaratkaisujen suunnitteluun. Erityisryhmien (mielenterveys-päihdekuntoutujien ja kehitysvammaisten) asumiseen keskitytään myöhemmässä vaiheessa.  

Näsmäntien hoiva- ja palveluasumisen kiinteistöt (palvelutalo Näsmänkieppi, Arviointiyksikkö ja Hoiva 2) tulevat lähivuosien aikana ns. tiensä päähän ja tuolloin on löydyttävä omalle toiminnalle (sekä lyhyt- että pitkäaikaiselle asumiselle) uusia tiloja. Muussa tapauksessa joudutaan aikataulusyistä lisäämään ostopalveluita, joka edelleen pienentää oman toiminnan osuutta. Näsmäntien kiinteistöjen kuntoa ja terveellisyyttä nykyiseen toimintaan seurataan.  Väliaikaisten tilojen tarvetta arvioidaan kesän 2019 aikana. 

12.6.2015 päivätyssä kaupungin tilaliikelaitoksen teettämässä kokonaisselvityksessä, koskien ympärivuorokautista hoivaa, palvelukorttelin todetaan olevan tulevaisuuden asumisen malli. Tätä on päädytty esittämään myös tässä tarveselvityksessä ja Näsmäntien kiinteistöjä korvaavat tilat olisivat osa ko. palvelukorttelia. 

Tarveselvitysryhmä esittää, että tarveselvitys hyväksytään ja hankesuunnittelu käynnistetään välittömästi. Kaupunki linjaa palvelukorttelille sopivan tontin. Työryhmä esittää palvelukorttelin sijainniksi Sairaalanniemen tonttia.   Nykyisten Näsmäntien tilojen elinkaari on loppuvaiheessa, joten korvaavien tilojen käyttöönotolla on kiire. Työryhmä esittää, että palvelukorttelihankkeen suunnitteluvaihe aloitetaan Näsmäntien korvaavien tilojen hankesuunnittelulla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy tarveselvityksen ja päättää hankesuunnittelun käynnistämisestä tarveselvitystyöryhmän tekemän esityksen mukaisesti.

 

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi vs. toimialajohtajan esityksen ja kannattaa Sairaalanniemen tontin valintaa.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019 § 102 tarveselvityksen koskien ikäihmisten asumisen tulevaisuuden ratkaisuja. Tavoitteena on muutos palvelurakenteessa niin, että kotona asuvien osuus nousee asteittain 93 %:iin. Jotta tähän päästään, tarvitaan välimuotoisia asumisen muotoja jo vuoteen 2022 mennessä laskennallisesti  75 paikkaa/asuntoa lisää. Edelleen tarve kasvaa voimakkaasti vuoteen 2030 mennessän 125 asuntoa. Tehostetun palveluasumisen tarve vuoteen 2022 mennessä on 15 asuntoa ja edelleen 2022 - 2030 välillä 113 asuntoa. Mikäli näistä tarpeista toteutetaan omana toimintana 50 % (tällä hetkellä n. 25%), tarkoittaa se mittavia tilatarpeita vaiheittain toteutettavaksi. Lisäksi tarvitaan korvaavat tilat Näsmäntiellä olevalla toiminalle n. 125 asuntoa. Perusturvalautakunta hyväksyi esityksen palvelukorttelin hankesuunnittelun käynnistämisen ja ensimmäisessä vaiheessa se koskee Näsmäntien korvaavien tilojen suunnittelua. Tilat ovat kunnoltaan tulleet jo ns. tiensä päähän, laajempia korjaustoimenpiteitä ei enää tehdä.

Aluehallintovirasto teki työsuojelutarkastuksen palvelutalo Näsmänkieppiin 27.6.2019 ja työnantajalle on annettu kehotus, jonka mukaan kaupungin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin työntekijöiden terveydelle haitallisesta sisäilmasta aiheutuvan altistumisen estämiseksi. Työnantajan on annettava selvitys tulevista toimenpiteistä 31.10.2019 mennessä. 

Tarveselvitystä tehtäessä ja palvelukorttelia suunniteltaessa tavoitteena oli Näsmäntien korvaavien tilojen suunnittelu kytkeä korttelin suunnittelun ensimmäiseen vaiheeseen. Palvelutalo Näsmänkiepin osalta on kuitenkin tarpeen käynnistää pikaisesti hankesuunnittelu ja uusien tilojen suunnittelu Näsmäntien tontille. Palvelukorttelin suunnittelu on kuitenkin aloitettava em. rinnalla, tarveselvityksen mukaisesti.

Palvelutalo Näsmänkiepin korvaavista tiloista on käyty neuvottelut MVH-Asunnot Oy:n kanssa. Neuvotteluihin ovat osallistuneet Markus Hemmilä, Johanna Lohtander, Pekka Latvala, Sipi Hintsanen, Markku Pyhäjärvi, Anne Mattila, Jari Airaksinen ja Tuulikki Louet-Lehtoniemi. Yhtiö on perustettu lokakuussa 2009 ja ARA on nimennyt sen yleishyödylliseksi samana vuonna. Yhtiö rakennuttaa ja vuokraa nykyaikaisia erityisryhmien asuntoja sekä sosiaali - ja terveyspalveluihin käytettäviä tiloja sekä vastaa asumisen koko elinkaaresta: rakennuttamisesta, kiinteistöjen ylläpidosta ja vuokrasopimushallinnosta. Yhtiö on lähettänyt esisopimusluonnoksen ja esimerkkilaskelmat välivuokrausmallista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Markus Hemmilä, toimialajohtaja, markus.hemmila@rovaniemi.fi

Kaupungin johtoryhmälle esitellään esitys hankesuunnittelun ensimmäisestä vaiheesta. Lisäksi käydään keskustelu hankesuunnittelutyöryhmän perustamisesta.

Päätös

Ikäihmisten palvelujen palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander, kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi, Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala ja kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen selostivat asiaa.

 • Perusturvalautakunnan 29.8.2018 tekemät asumisen strategiset linjaukset vuosille 2019-​2022:
  • Lyhytaikainen ja kevyempi palveluasuminen keskitetään omaksi toiminnaksi.
  • Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumisen omaa toimintaa vahvistetaan mm. asumispalvelukorttelilla.
 • Näsmäntiellä sijaitsevat omat kiinteistöt huonokuntoiset. AVI:n kehotukseen liittyvä selvityspyyntö sekä ympäristöterveydenhuollon tarkastukseen liittyvä terveydensuojeluasetuksen mukaisen kuulemispyynnön kirjallinen vastine 23.9.ovat työn alla. Tilanne vaatii pikaista etenemistä (korvaaviin tiloihin siirtyminen sekä uusien tilojen suunnittelu).
 • Näsmäntielle suunniteltujen korvaavien tilojen välivuokrausmalli pitäisi asukkaiden vuokratason maltillisena koko rakennuksen elinkaaren ajan. Mallissa kunta olisi vuokralaisen asemassa ja yhtiö toimisi rakennuttajana, investoijana ja operaattorina kantaen myös täyttöasteriskin. Pääosa vuokrasta tulisi asukkailta pienen osan jäädessä palveluntuottajalle. Tiloista tavoitellaan muunneltavia, joten myös vähemmän tarpeen asukkaat olisivat kohderyhmänä.
 • I-vaiheeseen olisi tulossa 60 paikkaa, mikä korvaisi puolet nykyisistä Näsmäntien tiloista. Tulevaisuudessa paikkoja lisättäisiin vaiheittain, sijainteja selvitetään. Näsmäntiellä kaava mahdollistaa 3-kerroksisen rakennuksen. 

 

Johtoryhmä kävi keskustelun asiasta.

 • Myös ydinkeskustaan on tarve saada monipuolinen palvelukeskus. Vuoteen 2030-2040 mennessä on tarve yhteensä noin kuudelle 60:n asukkaan yksikölle, joten toimintoja kannattaa kuitenkin sijoittaa eri puolille kaupunkia. Myös asukkaiden näkökulmasta on tarpeen saada asuntoja erilaisiin ympäristöihin.
 • Henkilöstön näkökulmasta on tärkeä saada nopeasti projekti eteenpäin.
 • Laki- ja hankintayksikkö tarkistaa rakennuttajan kilpailutusasian.
 • Asiaa käsitellään seuraavaksi perusturvalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.

 

Johtoryhmä linjasi, että Näsmäntien korvaavien tilojen ensimmäinen vaihe (60 paikkaa) voi lähteä liikkeelle.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019 § 102 tarveselvityksen koskien ikäihmisten asumisen tulevaisuuden ratkaisuja. Tavoitteena on muutos palvelurakenteessa niin, että kotona asuvien osuus nousee asteittain 93 %:iin. Jotta tähän päästään, tarvitaan keveitä,välimuotoisia asumisen muotoja jo vuoteen 2022 mennessä laskennallisesti  75 paikkaa/asuntoa lisää. Edelleen tarve kasvaa voimakkaasti vuoteen 2030 mennessä 125 asuntoa. Tarve perustuu tavoitteeseen lisätä kevyempien asumispalvelujen kattavuutta (2019; 1,3 %) vaiheittain 2-3 %:iin 75 vuotta täyttäneistä. 

Tehostetun palveluasumisen lisätarve vuoteen 2022 mennessä on 15 asuntoa ja edelleen 2022 - 2030 välillä 113 asuntoa. Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kattavuutta ( 2019; 8 %) on tarkoitus vähentää asteittain 6,5 - 7 % :iin 75 vuotta täyttäneistä.   

Mikäli näistä tarpeista toteutetaan omana toimintana 50 % (tällä hetkellä n. 25% - 30 %), tarkoittaa se mittavia tilahankintoja vaiheittain toteutettavaksi. Lisäksi tarvitaan pikaisesti korvaavat tilat Näsmäntiellä olevalle toiminalle n. 125 asuntoa. Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019 esityksen palvelukorttelin hankesuunnittelun käynnistämisestä ja ensimmäisessä vaiheessa se koskee Näsmäntien korvaavien tilojen suunnittelua.

Näsmänkiepin palvelutalon ja Näsmäntien Arvi-yksikön ja hoivaosaston tilat ovat kunnoltaan tulleet jo ns. tiensä päähän; laajempia korjaustoimenpiteitä ei enää tehdä. Aluehallintovirasto teki työsuojelutarkastuksen palvelutalo Näsmänkieppiin 27.6.2019 ja työnantajalle on annettu kehotus, jonka mukaan kaupungin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin työntekijöiden terveydelle haitallisesta sisäilmasta aiheutuvan altistumisen estämiseksi. Työnantajan on annettava selvitys tulevista toimenpiteistä 28.2.2020 mennessä.

Lisäksi Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto on antanut terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen määräyksen 24.9.2019, jonka mukaan kiinteistön omistajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kiinteistössä todetun terveyshaitan rajoittamiseksi ja poistamiseksi siten, että toimintaa voidaan jatkaa 31.7.2022 saakka, jolloin uusien tilojen pitäisi olla käytössä.Työsuojelun vastuualue antoi  lisää aikaa tarkastuksella nro 2019/13082 annetun kehotuksen  täyttämiseen. Perustellun syyn lisäajalle antoi Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimenpidemääräys 24.9.2019, jonka mukaisten toimenpiteiden jälkeen työnantaja vasta voi antaa työsuojelun vastuualueelle selvityksen työntekijöiden terveydelle sisäilman laadusta aiheutuvasta haitasta tai vaarasta yhteistyössä työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon asiantuntijan kanssa. Tilaliikelaitoksen tekemän suunnitelman mukaan määräyksen mukaiset toimenpiteet tehdään 30.11.2019 mennessä. 

Tarveselvitystä tehtäessä ja palvelukorttelia suunniteltaessa tavoitteena oli Näsmäntien korvaavien tilojen suunnittelu kytkeä korttelin suunnittelun ensimmäiseen vaiheeseen ja osaksi korttelirakennetta. Palvelutalo Näsmänkiepin osalta on kuitenkin tarpeen käynnistää pikaisesti uusien tilojen suunnittelu Näsmäntien tontille. Samanaikaisesti on aloitettava palvelukorttelin suunnittelu keskustan alueelle em. rinnalla hyväksytyn tarveselvityksen mukaisesti vastaamaan uudella mallilla tulevaisuuden asumisen lisääntynyttä tarvetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaiheen hankesuunnittelu käynnistetään tilaliikelaitoksen toimesta. Tavoitteena on laatia hankesuunnitelma, jossa vuokrasopimusmallilla voidaan toteuttaa 60 asuntoa/paikkaa nykyisen Näsmänkiepin tontille. Kaupunki vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. Mahdollisen hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus. Tavoiteaikataulu hankkeen valmistumiselle on kesä 2021. Lisäksi perusturvalautakunta valtuuttaa vs. toimialajohtajan nimeämään hankesuunnittelutyöryhmän.

Päätös

Perusturvalautakunta kuuli asiassa Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalaa. 

Vs. toimialajohtaja teki muutetun päätösesityksen:

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaiheen hankesuunnittelu käynnistetään Tilaliikelaitoksen toimesta. Tavoitteena on laatia hankesuunnitelma, jossa vuokrasopimusmallilla voidaan toteuttaa 60 asuntoa/paikkaa nykyisen Näsmänkiepin tontille. Kaupunki vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. Mahdollisen hankintapäätöksen tekee Kaupunginhallitus. Tavoiteaikataulu hankkeen valmistumiselle on kesä 2021. Lisäksi Perusturvalautakunta valtuuttaa vs. toimialajohtajan nimeämään hankesuunnittelutyöryhmän. Näsmäntien ensimmäisen vaiheen arvioidut vuosikustannukset ovat n. 460 000 euroa/vuosi. Päätökseen liitetään kokouksessa esitelty tarkemmat kustannukset sisältävä liite.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Perusturvalautakunta piti tauon tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 17.15-17.29.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi
Anneli Ylitalo, palveluesimies, anneli.ylitalo@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Riitta Erola, hallintolakimies, riitta.erola@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaiheen hankesuunnittelu käynnistetään Tilaliikelaitoksen toimesta. Tavoitteena on laatia hankesuunnitelma, jossa vuokrasopimusmallilla voidaan toteuttaa 60 asuntoa/paikkaa nykyisen Näsmänkiepin tontille. Kaupunki vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. Mahdollisen hankintapäätöksen tekee Kaupunginhallitus. Tavoiteaikataulu hankkeen valmistumiselle on kesä 2021. Näsmäntien ensimmäisen vaiheen arvioidut vuosikustannukset ovat n. 460 000 euroa/vuosi. Päätökseen on liitetty tarkemmat kustannukset sisältävä liite.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kehitysjohtajan esityksen mukaisesti.

Perustelut

Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019 § 102 ikäihmisten asumista koskevan tarveselvityksen. Kaupunginhallitus päätti 4.11.2019 § 387 perusturvalautakunnan esityksestä, että Näsmäntien yksiköiden korvaavien tilojen 1. vaiheen hankesuunnittelu käynnistetään Tilaliikelaitoksen toimesta. Tavoitteena on laatia hankesuunnitelma, jossa vuokrasopimusmallilla voidaan toteuttaa 60 asuntoa/paikkaa nykyisen Näsmänkiepin tontille. Kaupunki vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. Mahdollisen hankintapäätöksen tekee Kaupunginhallitus. Tavoiteaikataulu hankkeen valmistumiselle on kesä 2021. 

Perusturvan toimialajohtaja on päättänyt, että hankesuunnittelutyöryhmän kokoonpano on seuraava (liite 1) :

 • palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander
 • palveluesimies Anne Mattila
 • osastonhoitaja Sirkka Jatkola
 • palveluvastaava Linda Kuusela
 • perusturvan työsuojeluvaltuutettu Eeva Marttala
 • kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi
 • talouspäällikkö Jari Airaksinen
 • rakennuspäällikkö Juha Välitalo.

Lisäksi suunnitteluryhmään kutsutaan vanhusneuvostosta nimetyt edustajat. Ryhmää täydennetään ulkopuolisilla asiantuntijoilla tarpeen mukaan.

Tämä ryhmä toimii myös ikäihmisten asumisen tarveselvitykseen liittyvien jatkohankkeiden suunnittelutyöryhmänä.

Päätösehdotus

Vanhusneuvosto nimeää työryhmään edustajan ja hänelle varaedustajan.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti nimetä suunnitteluryhmän edustajaksi Leena Jakkulan ja varajäseneksi Raili Kerolan.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Asumispalvelujen tarveselvitys on hyväksytty perusturvalautakunnassa 18.6.2019,§ 102. Perusturvalautakunta on 30.10.2019, 167 §  päättänyt esittää kaupunginhallitukselle Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaiheen hankesuunnittelun käynnistämisestä Tilapalvelukeskuksen toimesta sekä vuokramallin kilpailutusasiakirjojen valmistelusta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt esityksen 4.11.2019,387 §.

Perusturvalautakunnan päätettävänä on nyt esitetyn hankesuunnitelman hyväksyminen. Vuokramallin tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymisestä ja mahdollisesta hankinnasta päättää kaupunginhallitus. Tarjouspyyntöasiakirjat viedään KH:N käsittelyyn 1.6.2020. Vuokramallin kilpailutus toteutetaan kesäkuun-elokuun 2020 aikana. Varsinainen suunnittelu hankkeen toteuttajan toimesta käynnistyisi syksyn/alkutalven 2020 aikana. Rakennustyöt käynnistyisivät kevään/kesän 2021 aikana ja kohde valmistuisi elokuussa 2022.

Suunnittelun lähtökohdat

Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019 esityksen palvelukorttelin hankesuunnittelun käynnistämisestä ja ensimmäisessä vaiheessa se koskee Näsmäntien korvaavien tilojen suunnittelua. Näsmänkiepin palvelutalon ja Näsmäntien Arvi-yksikön ja hoivaosaston tilat ovat kunnoltaan tulleet jo ns. tiensä päähän; laajempia korjaustoimenpiteitä ei enää tehdä. Lisäksi Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto antoi terveydensuojelulain 27 §:n mukaisen määräyksen 24.9.2019, jonka mukaan kiinteistön omistajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kiinteistössä todetun terveyshaitan rajoittamiseksi ja poistamiseksi siten, että toimintaa voidaan jatkaa 31.7.2022 saakka, jolloin uusien tilojen pitäisi olla käytössä. Työnantaja on suorittanut kiinteistössä Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon 24.9.2020 antama määräyksen mukaisesti korjaustoimenpiteet 31.12.2019 mennessä ja vastaus  AVI:lle toimenpiteistä annettiin 28.2.2020 mennessä. Vastauksessa todettiin, että toimenpiteiden vaikutukset (alipaineistuksen toimivuus, kuitupitoisuudet) on tutkittu alkuvuodesta 2020. Työterveyshuolto on altistumisolosuhteiden arvion ja tehtyjen mittaustulosten ja raporttien pohjalta laatinut lausunnon sisäilmaongelmien terveydellisestä merkityksestä. Työterveyshuollon lausunnossa (Liite 3) todetaan, että kokonaisuutena sairastumisen vaaran arvioidaan näin ollen olevan vähäinen tehdyn alipaineistuksen ja osastointien toimiessa. Kontrollimittauksissa ei myöskään todettu toimenpiderajoja ylittäviä kuitupitoisuuksia. Vastauksen perusteella asiankäsittely on päättynyt 4.3.2020 

Palvelutalo Näsmänkiepin osalta on käynnistetty uusien tilojen suunnittelu Näsmäntien tontille. Samanaikaisesti on tarve palvelukorttelin suunnitteluun edistämiseen em. rinnalla hyväksytyn tarveselvityksen mukaisesti vastaamaan uudella mallilla tulevaisuuden asumisen lisääntynyttä tarvetta.

Hankesuunnitelma ja sen eteneminen 

Tarveselvitys on hyväksytty perusturvalautakunnassa 18.6.2019 § 102. Perusturvalautakunta on päättänyt (30.10.2019, 167 §) esittää kaupunginhallitukselle Näsmäntien korvaavien tilojen 1.vaiheen hankesuunnittelun käynnistämisestä Tilapalvelukeskuksen toimesta sekä vuokramallin kilpailutusasiakirjojen valmistelusta. 

Perusturvalautakunta päättää esitetyn hankesuunnitelman hyväksymisestä. Vuokramallin tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymisestä ja mahdollisesta hankinnasta päättää kaupunginhallitus. Tarjouspyyntöasiakirjat viedään KH:N käsittelyyn 1.6.2020.Vuokramallin kilpailutus toteutetaan kesäkuun-elokuun 2020 aikana. Varsinainen suunnittelu hankkeen toteuttajan toimesta käynnistyisi syksyn/alkutalven 2020 aikana. Rakennustyöt käynnistyisivät kevään/kesän 2021 aikana ja kohde valmistuisi elokuussa 2022.

Hankesuunnitelman sisältö

Näsmäntien korvaavien tilojen 1. vaihe sisältää vanhusten tehostetun palveluasumisen 60 asukaspaikkaa + 1 paikka varten. Asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Asuntojen koko on 26 hum 2 , mikä sisältää asuinhuoneen, kylpyhuoneen ja minikeittiövarauksen. Pääsääntöisesti asuntoihin muuttaa 1 henkilö, mutta niissä voi asua pariskunta. Muut tilat ovat asumista tukevia tiloja kuten esimerkiksi keittiö ja siihen liittyvä yhteistila, saunaosasto, monitoimitila ja pyykinhuoltotilat. Kaikki tilat jyvitettyinä yhtä asuntoa kohden pinta-ala on 47 m 2 . 1. vaihe on tarkoitus toteuttaa siten, että toiminnot nykyisissä tiloissa voivat jatkua ennallaan rakentamisen aikana.

Kohteen asemakaavamerkintä on YS eli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Tehokkuusluku on 0,5 ja suurin mahdollinen kerrosluku on kolme. Nykyisestä tontista lohkotaan oma, kooltaan n. 6600 m 2 tontti uudisrakennusta varten. Tulevan uudisrakennuksen käyttötarkoitus on kaavanmukainen. 1. vaiheeseen rakennetaan autopaikoitusta asemakaavan mukaisesti 12 ap. Nämä autopaikat palvelevat vieraspaikkoina. Henkilökunnan autopaikoitus sijoittuu 1. vaiheen rakentamisen aikana nykyisen kiinteistön muille pysäköintipaikoille. Jatkossa henkilökunnan autopaikoitus on tarkoitus rakentaa mahdollisen 2. vaiheen tontille. Tontinkäyttösuunnitelmassa on esitetty sekä molempien vaiheiden rakennusten ja toimintojen sijoittuminen ko. kiinteistölle.

Laajuudeltaan hanke on 3720 brm 2 ja 3170 hum 2 . Viitesuunnitelmassa rakennus on ajateltu H-malliseksi ja tilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Rakennus on jaettu 4 eri siipeen. Tällä tavoitellaan rauhallisia asumisympäristöjä ja mahdollisimman lyhyitä käytäviä. Kolmeen siipeen tulee asuntoja ja asumista palvelevia tiloja ja yhteen siipeen sijoittuu varasto-, huolto- ja teknisiä tiloja. Huoltotilat sijoittuvat huoltopihan puolelle, jolloin asukkaiden käyttämät piha-alueet eivät häiriinny huoltoliikenteestä. Hankesuunnitteluaikana järjestettiin kolme erillistä työpajaa Näsmänkiepin henkilökunnalle, missä koottiin yhteen monesta eri näkökulmasta henkilökunnan näkemys nykyisen toiminnan hyvistä puolista ja kehitettävistä osa-alueista. Työpajoissa visioitiin, miten tilojen tulisi tukea tulevaisuudessa vanhusten palveluasumista. Työpajojen pohjalta laadittiin suunnitteluohje, jossa avataan kunkin tilan vaatimuksia ja toiminnallisuutta. Suunnitteluohjeen, työpajojen, hankesuunnittelu- ja tilasuunnitteluryhmän kanssa käytyjen palavereiden pohjalta arkkitehti laati tilaohjelman.

Huonetilaohjelma on laadittu palvelemaan ikääntyvää käyttäjäryhmää, jonka toimintakyky on laskenut ja joka tarvitsee tukea päivittäisissä toiminnoissa. Käyttäjäryhmä on huomioitu tilamitoituksessa esimerkiksi kph-tilat ovat inva-mitoitettuja ja käytävätiloissa pitää pystyä pyörähtämään pyörätuolilla. Tiloissa on pystyttävä liikkumaan monenlaisilla apuvälineillä ja asukkaan on päästävä tiloihin vuoteella. Henkilökunnan työhyvinvointia ja ergonomia on huomioitu tilamitoituksissa siten, että henkilökunta mahtuu ja pystyy auttamaan asukkaita heidän päivittäisissä toiminnoissaan. Tilat ovat esteettömiä. Vuorokaudessa työskentelee yhteensä 30 hoitajaa sekä muutamia muita avustavissa tehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Henkilökuntaa kannustetaan olemaan asukkaiden parissa esimerkiksi siten, että henkilökunta syö yhdessä asukkaiden kanssa. Erillisiä raportointitiloja ei ole suunniteltu vaan käytössä on hiljainen raportointi ja kirjaamisille varataan kalustemainen vetäytymistila. Erillisiä henkilöstötiloja ei tähän rakennukseen suunnitella. Henkilöstö voi käyttää taukotiloina esimerkiksi aistihuonetta tai monitoimitilaa. Moneen tilaan on yhdistetty useampi toiminto ja sillä tavoitellaan rakennettavien tilojen mahdollisimman suurta käyttöastetta.

Esitetylle rakennuspaikalle on tehty maaperätutkimus, jonka on laatinut Pohjois-Suomen betoni- ja maalaboratorio Oy. Maanvarainen perustaminen on mahdollista. Tutkimuksen yhteydessä havaittiin, että rakennuspaikalla aiemmin sijainneiden rakennusten perustuksia saattaa olla jäljellä maaperässä. Hankkeessa noudatetaan ns. prosenttitaideperiaatetta. Hankkeen toteuttaja sitoutuu kustantamaan taidehankinnan kiinteällä summalla 25 000 €. Taidehankinta toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kulttuuripalveluiden kanssa.

Hankesuunnitelmassa käytiin tarkkaan läpi LVIS-järjestelmät. Rakennus liitetään kaukolämpöverkostoon tai vaihtoehtoisesti rakennus lämmitetään maalämmöllä. Rakennus liitetään vesi- ja viemäriverkostoon ja se varustetaan ilmanvaihtojärjestelmällä lämmöntalteenotoin. Ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan jäähdytyksellä. Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä ja keskitetyllä rakennusautomaatiojärjestelmällä. Rakennus liitetään Rovakaira Oy:n pienjänniteverkkoon ja teleoperaattorin kuituverkkoon. Rakennukseen suunnitellaan seuraavat järjestelmät: valaistusjärjestelmät (sisä-, ulko- ja aluevalaistus), sadevesijärjestelmien lämmitykset ja sulanapitolämmitykset, poistumisvalaistusjärjestelmä, antennijärjestelmä, yleiskaapelointijärjestelmä, ovipuhelinjärjestelmä, matkaviestinverkkojen järjestelmät, AV-järjestelmät, avunpyyntöjärjestelmä, hoitajakutsu- ja turvajärjestelmä, kulunvalvonta-, kameravalvonta-, paloilmoitinjärjestelmät, savunpoistonohjausjärjestelmä sekä rakennusautomaatiojärjestelmä.

Rovaniemen kaupunki kilpailuttaa Näsmäntien korvaavat tilat hankkeen rakentamisen vuokrasopimusmallilla ja vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. Sopimus velvoittaa omistajaa suunnittelemaan ja rakentamaan kohteen kaupungin tarjouspyynnön reunaehtojen mukaisesti. Kaupungilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan kohteen toiminnalliseen suunnitteluun ennen rakentamispäätöstä. Laadittava vuokrasopimus velvoittaa kiinteistön omistajaa hallinnoimaan ja ylläpitämään kohdetta yhdessä sovittavan vastuujaon mukaisesti. Yksityiskohtaiset sopimusehdot tarkentuvat lopullisissa tarjouskilpailuasiakirjoissa. Määräaikainen vuokrasopimus tehdään 20 vuodeksi. Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin suostumusta. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen kaupungilla on etuoikeus jatkaa vuokrasopimusta toistaiseksi voimassaolevana. Hinta-arvio tarkentuu kilpailutuksen yhteydessä. Hanke kilpailutetaan laaditun hankesuunnitelman mukaisesti. Kilpailutettavaan sopimukseen sisällytetään rakennuksen kiinteät kalusteet, ulkovarastot ja päiväkodin pihakalusteet sekä tarvittavat palvelut mm. kiinteistönhoito. Rakennuskustannukset eivät sisällä muita käyttäjähankintoja, esimerkiksi: irtokalusteita.

Hankkeelle tavoitellaan ARA avustusta joka voi olla tehostetun hoivan rakennuksissa enintään 40% rakennuskustannuksista. Avustuksella vuokran suurus pidetään kohtuullisena. Tavoitteena on, että tiloista asiakkaan maksama enimmäisvuokra Kansaneläkelaitoksen eläkkeensaajan asumistuen suuruinen. Hankesuunnitteluvaiheessa on varmistettu että Rovaniemellä on ed. mainitulle hankkeelle mahdollista saada ARA avustusta. ARA avustusta kohteessa tulee hakemaan hankkeen toteuttaja. Mikäli taloudelliset tavoitteet hankinnassa eivät toteudu palautetaan hanke Rovaniemen kaupungin valmisteluun ja investointiohjelmaan.

Taloudelliset vaikutukset

Näsmänkiepin nykyinen vuokra vuositasolla on noin 750.000 eur / 74 paikkaa. Korvaavien tilojen tavoitehintalaskelman mukainen vuosivuokra on noin 900.000 eur / 61 paikkaa. Jos ARA avustusta ei myönnetä niin vuokrakustannukset ovat vuodessa noin 150.000 eur suuremmat. Mahdollinen ARA avustus voi olla noin 25-40% rakennuskustannuksista. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.

Valmistelijoiden esitys 

Näsmäntien uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi. Vuokramallin kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjat hyväksyy sekä mahdollisen hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Näsmäntien uudisrakennuksen liitteen mukaisen hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi. 

Päätös

Perusturvalautakunta kuuli asiassa rakennuspäällikkö Juha Välitaloa.

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Rakennuspäällikkö Juha Välitalo poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Perusturvalautakunta piti tauon tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 17:23-17:33.

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 27.5.2020 § 66 hyväksynyt Palvelutalo Näsmänkiepin korvaavien tilojen hankesuunnitelman. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuokramallilla, jossa julkisessa hankintamenettelyssä valittava kiinteistökehittäjä toteuttaa hankkeen kustannuksellaan ja vuokraa tilat kaupungille 20 vuodeksi. Kaupunki vuokraa edelleen asunnot asukkaille, jotka laativat huoneistokohtaisen vuokrasopimuksen kaupungin kanssa. Hankkeelle tavoitellaan ARA-avustusta. Tilapalvelukeskus on valmistellut hanketta eteenpäin. 

Välivuokraukseen perustuvassa vuokrasopimusmallissa hankkeen toteuttaja suunnittelee ja rakentaa palvelutalon tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti ja vuokraa sen kaupungin käyttöön 20 vuoden pituiseksi vuokrajaksoksi. Tätä vuokrajaksoa seuraa kaupungin niin päättäessä 5 vuoden pituinen optiokausi. Palvelutalon asukkaiden vuokrasopimukset solmitaan asukkaiden ja kaupungin välille. Vuokrajaksolla hankkeen toteuttaja vastaa vuokrasopimuksen nojalla palvelutalon käytettävyydestä ja ylläpidosta. Ylläpitopalvelut sisältävät muun muassa kiinteistönhoidon ja vuosikorjaukset sekä käytettävyyden edellyttämät peruskorjaukset. Hankkeen toteuttaja vuokraa palvelutalon tontin kaupungilta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Mikäli omistaja haluaa siirtää vuokrasopimuksen toiselle taholle, tämän tahon on täytettävä tarjouspyynnössä vuokranantajalle asetetut vaatimukset ja kaupungilla on perustellusta syystä oikeus kieltää sopimuksen siirtäminen. Sopimuskauden jälkeen kaupungilla on etuoikeus lunastaa vuokrakohde. Sopijapuolet neuvottelevat tällöin erikseen kauppahinnasta ja kaupan muista ehdoista.

Hankkeeseen on mahdollista hakea kaupungin puollolla rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA), jos hankkeen toteuttajalla on tämän rahoituksen edellyttämä yleishyödyllisen yhteisön asema. Tässä tapauksessa vuokrasopimukseen voidaan tehdä hankintapäätöksen jälkeen ARA-sääntöjen edellyttämät muutokset esimerkiksi vuokraa koskevan omakustannusperiaatteen ja alihankkijoiden kilpailuttamisen osalta. Mikäli hankkeen toteuttaja hakee ARA-rahoitusta, sen tulee jättää rahoitushakemus viipymättä hankintapäätöksen lainvoimaisuuden jälkeen.

ARA-rahoitusta haettaessa vuokrasopimus tehdään aikaisintaan, kun kohteelle on myönnetty ns. osapäätös eli rakennustöiden aloittamislupa. Mikäli ARA-rahoitusta hakevan tarjoajan hakemus ei etene ARA:n päätöksenteossa hankevarausvaiheeseen keväällä 2021, tarjous voidaan hankintaoikaisulla sulkea pois tarjouskilpailusta ja hankkeen toteuttajaksi valita tarjousvertailussa seuraavaksi parhaiten menestynyt tarjoaja. ARA-rahoitusta hakeva tarjoaja vastaa lähtökohtaisesti siitä, että tarjouksessa esitetty vuokra ja muut tarjotun ratkaisun ominaisuudet ovat ARA-sääntöjen mukaiset.

Hanke kilpailutetaan laadittua hankesuunnitelmaa viitteellisesti noudattaen. Kilpailutettavaan sopimukseen sisällytetään rakennuksen kiinteät kalusteet, ulkovarastot ja pihakalusteet sekä kiinteistönhuolto ja vuosikorjaukset. Rakennuskustannukset eivät sisällä muita käyttäjähankintoja, esimerkiksi irtokalusteita ja siivousta.

Hankkeen tarjouspyyntöaineistoa on valmisteltu vuoden 2020 aikana yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa muun muassa vuokrapäiväkotihankkeista saadut kokemukset huomioiden. Hankkeesta on myös käyty vuoropuhelua sekä vapaarahoitteisten että yleishyödyllisten toimijoiden kanssa. Tarjouspyyntö liiteaineistoineen (ml. vuokrasopimusluonnos) on määrä julkaista vuoden 2021 alussa siten, että tarjoukset saataisiin vuoden 2021 kevään aikana. Hankintapäätös on tarkoitus tehdä kesän 2021 aikana ja käynnistää rakennustyöt keväällä 2022 siten, että palvelutalon käyttöönoton tavoiteajankohtana on vuoden 2023 lopulla.

Taloudelliset vaikutukset
Näsmänkiepin nykyinen vuokra vuositasolla on noin 750.000 eur / 74 paikkaa. Korvaavien tilojen tavoitehintalaskelman mukainen vuosivuokra on noin 900.000 eur / 61 paikkaa. Jos ARA avustusta ei myönnetä niin vuokrakustannukset ovat vuodessa noin 150.000 eur suuremmat. Mahdollinen ARA avustus voi olla noin 25-40% rakennuskustannuksista. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti. Palvelutalo toteutetaan 60+1 asukkaalle ja sen tilaohjelman mukainen bruttoala on noin 3.720 brm2. Tiloissa tarjotaan sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) nojalla tehostettua palveluasumista asukkaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Asukkaat asuvat tiloissa kaupungin perusturvan toimialan asiakkaina ja tilapalvelukeskuksen vuokralaisina. Asiakkaan maksama vuokra voi olla enintään kansaneläkelaitoksen eläkkeensaajan asumistuen suuruinen.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa ja tavoitehintalaskelman mukainen vuosivuokra on noin 900.000 eur / 61 paikkaa. Mikäli tiloissa asuvan asiakkaan, eli vuokralaisen, maksama vuokra on enintään kansaneläkelaitoksen eläkkeensaajan asumistuen suuruinen, 641 euroa / kuukausi, on asiakkaiden maksama vuokrakertymä noin 470 000 euroa / vuosi. Tavoitehintalaskelman mukaisen vuosivuokran ja asiakkaiden maksaman vuokrakertymän erotus on 430 000 euroa / vuosi. Mikäli asiakkailta veloitetaan enintään kansaneläkelaitoksen eläkkeensaajan asumistuen suuruinen vuokrakustannus kuukaudessa, niin kaupungin katettavaksi jää asuntojen ulkopuolisten tilojen vuokrakustannus 430 000 euroa / vuosi. Hankkeeseen on mahdollista hakea rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA:lta). Avustuksen määrä voi olla enintään 40 % rakennuskustannuksista. Jos ARA:n avustusta ei myönnetä tähän uuteen hankkeeseen, niin vuokrakustannukset ovat noin 150 000 euroa vuodessa nykyistä tilaratkaisua korkeammat. 

ARA avustuksen saaminen edellyttää, että hankkeen toteuttaa yleishyödyllinen yhteisö ja kun avustus myönnetään ei rakennuksen käyttötarkoitusta voi muuttaa 40 vuoden aikana sen valmistumisen jälkeen.

Mikäli edellä kuvatulla tavalla hankkeeseen ei saada tarjouskilpailussa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia hyväksyttäviä tarjouksia, hanke toteutetaan kaupungin omana investointina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Näsmäntien korvaavien tilojen hanke toteutetaan perusturvalautakunnan hyväksymän hankesuunnitelman pohjalta. Hanke toteutetaan vuokramallilla Tilajaoston toimesta ja perusturvalautakunta varaa hankkeen toteutumisen jälkeen määrärahan käyttötalousbudjettiin vuosille 2023 - 2042. Tilajaosto varaa hankkeen jatkovalmisteluun määrärahan vuoden 2021 työohjelmiin.

Mikäli edellä kuvatulla tavalla hankkeeseen ei saada tarjouskilpailussa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia hyväksyttäviä tarjouksia, hanke toteutetaan kaupungin omana investointina.

Vastuualuepäällikön muutettu esitys:
Tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Näsmäntien korvaavien tilojen hanke toteutetaan. Toteutuksen perustana on perusturvalautakunnan hyväksymä hankesuunnitelma. Hanke voidaan toteuttaa vuokramallilla, mikäli kohteeseen saadaan riittävä ARA-avustus. Perusturvalautakunnan tulee tuossa tapauksessa varautua hankkeen käyttötalousmenoihin vuosille 2023 - 2042.

Tilajaosto varaa hankkeen jatkovalmisteluun määrärahan vuoden 2021 työohjelmiin.

Mikäli hanketta ei voida toteuttaa edellä kuvatulla tavalla, hanke toteutetaan kaupungin omana investointina. Kaupunki hakee tuossa tapauksessa ARA-avustusta itse.

Henri Ramberg esitti, että tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Näsmäntien korvaavien tilojen hanke toteutetaan perusturvalautakunnan hyväksymän hankesuunnitelman pohjalta. Hanke toteutetaan kaupungin omana investointina, niin että tarvittavat muutokset huomioidaan talousarvion 2021 osalta ja taloussuunnitelmaan vuosiksi 2022 - 2023.  

Henri Rambergin esitystä kannattivat Maija Pirttijärvi ja Hilpi Ahola.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty vastuualuepäällikön esityksestä poikkeava kannatettu esitys suoritetaan äänestys.

JAA: Vastuualuepäällikön esitys
EI: Henri Rambergin esitys

 

Päätös

Tilajaosto hyväksyi Henri Rambergin esityksen.
Tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Näsmäntien korvaavien tilojen hanke toteutetaan perusturvalautakunnan hyväksymän hankesuunnitelman pohjalta. Hanke toteutetaan kaupungin omana investointina, niin että tarvittavat muutokset huomioidaan talousarvion 2021 osalta ja taloussuunnitelmaan vuosiksi 2022 - 2023.  

Äänestystulokset:
Vastuualuepäällikön esitys: JAA: Haavisto, Huhtalo, Juuruspolvi
Henri Rambergin esitys: EI: Ahola, Pirttijärvi, Ramberg, Sirviö

 

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-​2023. Osana talousarviota on päätetty,​ että Palvelutalo Näsmänkiepin korvaavat tilat toteutetaan vuokrasopimusmallilla ja kaupunki vuokraa tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. 
Tilapalvelukeskus on valmistellut Palvelutalo Näsmänkiepin hankkeen tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen ja vuokrasopimusluonnoksen. Vuokrasopimusmallissa kaupungin ja kilpailutuksen voittajan välille solmittava sopimus velvoittaa kilpailutuksen voittajaa suunnittelemaan ja rakentamaan kohteen tarjouspyynnön reunaehtojen mukaisesti. Laadittava vuokrasopimus velvoittaa kilpailutuksen voittajaa eli kohteen omistajaa hallinnoimaan ja ylläpitämään kohdetta vuokrasopimuksessa ja sen liitteissä määritellyn vastuunjaon mukaisesti. Määräaikainen vuokrasopimus tehdään 20 vuodeksi. Mikäli omistaja haluaa siirtää vuokrasopimuksen toiselle taholle,​ tämän tahon on täytettävä tarjouspyynnössä vuokranantajalle asetetut vaatimukset ja kaupungilla on perustellusta syystä oikeus kieltää sopimuksen siirtäminen.  Sopimuskauden jälkeen kaupungilla on etuoikeus lunastaa vuokrakohde. Sopijapuolet neuvottelevat tällöin erikseen kauppahinnasta ja kaupan muista ehdoista.

Hankkeeseen on mahdollista hakea kaupungin puollolla rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA), jos hankkeen toteuttajalla on tämän rahoituksen edellyttämä yleishyödyllisen yhteisön asema. Tässä tapauksessa vuokrasopimukseen voidaan tehdä hankintapäätöksen jälkeen ARA-sääntöjen edellyttämät muutokset esimerkiksi vuokraa koskevan omakustannusperiaatteen ja alihankkijoiden kilpailuttamisen osalta. Mikäli hankkeen toteuttaja hakee ARA-rahoitusta, sen tulee jättää rahoitushakemus viipymättä hankintapäätöksen lainvoimaisuuden jälkeen.

ARA- rahoitusta haettaessa vuokrasopimus tehdään aikaisintaan, kun kohteelle on myönnetty ns. osapäätös eli rakennustöiden aloittamislupa. Mikäli ARA-rahoitusta hakevan tarjoajan hakemus ei etene ARA:n päätöksenteossa hankevarausvaiheeseen 
riittävän ajoissa, tarjous voidaan hankintaoikaisulla sulkea pois tarjouskilpailusta ja hankkeen toteuttajaksi valita tarjousvertailussa seuraavaksi parhaiten menestynyt tarjoaja. ARA-rahoitusta hakeva tarjoaja vastaa lähtökohtaisesti siitä, että tarjouksessa esitetty vuokra ja muut tarjotun ratkaisun ominaisuudet ovat ARA- sääntöjen mukaiset.

Hanke kilpailutetaan laadittua hankesuunnitelmaa viitteellisesti noudattaen. Kilpailutettavaan sopimukseen sisällytetään rakennuksen kiinteät kalusteet,​ ulkovarastot ja pihakalusteet sekä kiinteistönhuolto,​ vuosikorjaukset ja siivous. Rakennuskustannukset eivät sisällä muita käyttäjähankintoja,​ esimerkiksi irtokalusteita.

Hankkeen tarjouspyyntöaineistoa on valmisteltu vuoden 2020 kuluessa yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa muun muassa kahdesta aiemmasta vuokrapäiväkotihankkeesta saadut kokemukset huomioiden. Hankkeesta on julkaistu Hilma-​ilmoituskanavassa 9.3.2020 ennakkoilmoitus. Tarjouspyyntö liiteaineistoineen (ml. vuokrasopimusluonnos) on määrä julkaista tammikuun 2021 aikana siten,​ että tarjoukset saataisiin maaliskuun 2021 aikana. Hankintapäätös on tarkoitus tehdä ja vuokrasopimus allekirjoittaa syksyn 2021 kuluessa ja hankkeen varsinainen suunnittelu toteutettaisiin vuoden 2021 aikana. Rakennustyöt käynnistyisivät vuoden 2022 keväällä. Kohteen valmistumisen tavoiteaikataulu on vuoden 2023 aikana.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää hyväksyä hankkeen tarjouspyynnön liiteaineistoineen julkaistavaksi  Hilma-​ilmoituskanavassa edellä kuvatun aikataulun puitteissa. Lisäksi tilajaosto päättää delegoida vähäisten muutosten ja tarkistusten tekemisen tarjouspyyntöön ja liiteaineistoon, hankintapäätöksen tekemisen,​ mahdollisesta  korjausilmoituksesta tai hankinnan keskeyttämisestä päättämisen sekä mahdolliseen  hankintaoikaisuvaatimukseen vastaamisen ja lopullisen hankintasopimuksen allekirjoittamisen tilapalvelupäällikölle.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala poistui tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten asumisen ja asumispalvelujen tarpeen ennakointia ja varautumissuunnittelua on tehty vaihettain. Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019 § 102 tarveselvityksen koskien ikäihmisten asumisen tulevaisuuden ratkaisuja.  Ennakoinnissa on huomioitu väestön ikääntymisen aiheuttama asumispalvelujen lisätarve, ausmispalvelujen rakenteen keventäminen, toimintakykyä tukevien asumisympäristöjen ns. korttelimallin suunnittelu ja kaupungin Näsmäntien kiinteistön toiminnalle korvaavien tilojen tarve. 

Osana kokonaisuunnitelmaa perusturvalautakunta hyväksyi Näsmänkiepin asumisyksikön tarveselvityksen 30.10. 2019, §167. Tältä pohjalta on edennyt  tilapalvelukeskuksen toimesta uuden 61-paikkaisen asumisyksikön hankinta kilpailumenettelyllä. Hankinnan toteuttaja on valittu ja uusien tilojen arvioidaan olevan käytettävissä vuonna 2023. Näsmätiellä on varaus myös toisen vastaavan asumisyksikön rakentamiseen II -vaiheessa.

Tarveselvityksen valmistelu koskee aiemmassa tarveselvityksessä suunniteltua asumis- ja palvelukorttelin hankesuunnittelun aloittamista. Asumisen osalta tarveselvitys sisältää suunnitelman rakentaa/rakennuttaa vuokrasuhteeseen perustuvaa ikäihmisten monimuotoista asumista kaupungin oman palvelutuotannon tarpeisiin korvaamaan poistuvia tiloja. Tavoite on myös tukea asumisen sisällä palvelurakennemuutosta sisältämään myös keveämpiä asumismuotoja.

Asumispalvelujen tarve
Näsmäntien kiinteistöstä luopuminen edellyttää hankinnassa olevan uudisrakennuksen lisäksi noin 60 asunnon tarvetta. Suunnittelussa on arvioitu tehostetun palveluasumisen lisätarpeen olevan vuoteen 2025 mennessä noin mennessä 80 asuntoa ja edelleen 2025 - 2030 välillä 90 asuntoa. Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kattavuutta (2020; n. 8 %) on tarkoitus vähentää asteittain 6,5 - 7 % :iin 75 vuotta täyttäneistä. Tehostetun palveluasumisen osuuden hallinta edellyttää, että tarjolla on myös ns. välimuotoista kevyempää asumista  ( n. 2 % ) ja toimintakykyä tukevia asumisympäristöjä. Tämä tarkoittaisi laskennallisesti noin 80 - 100 ns. välimuotoisen asunnon tarvetta vuoteen 2030 mennessä.

Kortteli asumisympäristönä muodostaa näin kokonaisuuden, johon sisältyy asumispalvelujen ja kotiin annattavien palvelujen avulla mahdollisuus turvalliseen asumiseen ja elämiseen.  Alustavassa tarveselvityksessä korttelliin on ensimmäisessä vaiheessa suunniteltu n. 120 asuntoa ikäihmisille.

Selostus valmistelun etenemisestä
Kevään 2020 aikana on kokoontunut poikkialainen viranhaltijatyöryhmä, jossa on ollut edustetuna sivistys- ja hyvinvointipalvelut, elinvoimapalvelut ja Rovaseudun Markkinakiinteistön edustaja. Pääpaino on ollut alustavan toimintakonseptin valmistelussa aiemman suunnittelun pohjalta ja kortellin sijainnin vaihtoehtojen selvittelyssä. Tässä vaiheessa on suunniteltu niin, että rakennuttajana tulisi toimimaan Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, joka on kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Suunnittelussa huomioidaan ARA-rahoituksen saamisen edellytykset.

Valmistelussa on kuvattu alustava IkäEloa- asumis- ja palvelukorttelin toimintakonsepti, kortteliin sijoittuvaa monimuotoisen asumisen muotoja ja määrää, osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteutumista suunnittelussa ja  korttelliin mahdollisesti sijoittuvia muita palveluja ja toimijoita. 

Varsinaisen korttelin hankesuunnitteluun on haettu ja saatu Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustusta 60 000 €.  Avustus mahdollistaa suunnitteluun määräaikaisen projektipäällikön palkaamisen.

Jatkosuunnittelussa täsmennetään kortteliin tulevien eri asumismuotojen tarve ja määrä, kartoitetaan ja täsmennetään kortteliin suunniteltavien alueen asukkaiden toimintakykyä ja itsenäistä asumista ja elävää elämistä tukevien erilaisten palvelujen tarve ja tilaratkaisut.  Luodaan korttelin oma yhteisöllisyyttä tukeva toimintamalli ja yhteisten tilojen käyttö,  joka suunnitellaan yhdessä eri toimijoiden kanssa (kaupungin eri palvelut, järjestöt, yritykset) sekä toteutetaan yhteiskehittämisen keinoin vuoropuhelu vanhus- ja vammaisneuvoston ja alueen asukkaiden kanssa. Syntyvä toimintakonsepti hyödynnetään tulevien muisti- ja ikäystävällisten asuinkorttelien suunnittelussa.

Jatkosuunnittelun tueksi muodostetaan poikkialainen (sivistys- ja hyvinvointipalvelut, elinkeino- ja tekniset palvelut, tilapalvelut, viestintä- ja osallisuuspalvelut) työryhmä ja siihen pyydetään edustajat vanhus- ja vammaisneuvostosta.

Korttelin  hankesuunnittelu toteutetaan erillisenä tilapalvelukeskuyksen hallinnoimana yhteisprojektina. Tarveselvitys tuodaan syksyllä perusturvalautakuntaan hyväksyttäväksi. Hankkeen valmistelua jatketaan tämän tarveselvityksen  pohjalta ja hankkeeseen palkataan määräaikainen projektipäällikkö Ympäristöministeriön avustuksella.

Valmistelijoiden esitys:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi tarveselvityksen valmistelun tilanteen. Perusturvalautakunta päättää, että  IkäEloa- korttelin suunnittelua jatketaan ja sijainniksi esitetään Häke-tonttia. Ensimmäisessä vaiheessa tarve on 120 asunnolle vuoteen 2025 mennessä. Perusturvalautakunta delegoi toimialajohtajalle hankesuunnittelun sivistys- ja hyvinvointipalveluiden työryhmän jäsenten nimeämisen. Hankkeen jatkovalmistelu siirtyy Tilajaostolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi tarveselvityksen valmistelun tilanteen ja päättää, että IkäEloa- korttelin suunnittelua jatketaan ja sijainniksi valitaan Häke-tontti (Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 32 tontti11, osoitteessa Valtakatu 11). Perusturvalautakunta delegoi toimialajohtajalle hankesuunnittelun sivistys- ja hyvinvointipalveluiden työryhmän jäsenten nimeämisen ja siirtää hankkeen jatkovalmistelun Tilajaostolle.

Päätös

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta 22.06.2021 § 86 Ikäihmisten asumisen ja asumispalvelujen tarpeen ennakointia ja varautumissuunnittelua on tehty vaiheittain. Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019§ 102 tarveselvityksen koskien ikäihmisten asumisen tulevaisuuden ratkaisuja.  Ennakoinnissa on huomioitu väestön ikääntymisen aiheuttama asumispalvelujen lisätarve, asumispalvelujen rakenteen keventäminen, toimintakykyä tukevien asumisympäristöjen ns. korttelimallin suunnittelu ja kaupungin Näsmäntien kiinteistön toiminnalle korvaavien tilojen tarve.

Varsinaisen korttelin hankesuunnitteluun on haettu ja saatu Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustusta 60 000 €.  Avustus mahdollistaa suunnitteluun määräaikaisen projektipäällikön palkkaamisen. Jatkosuunnittelussa täsmennetään kortteliin tulevien eri asumismuotojen tarve ja määrä, kartoitetaan ja täsmennetään kortteliin suunniteltavien alueen asukkaiden toimintakykyä ja itsenäistä asumista ja elävää elämistä tukevien erilaisten palvelujen tarve ja tilaratkaisut.  Luodaan korttelin oma yhteisöllisyyttä tukeva toimintamalli ja yhteisten tilojen käyttö,  joka suunnitellaan yhdessä eri toimijoiden kanssa (kaupungin eri palvelut, järjestöt, yritykset) sekä toteutetaan yhteiskehittämisen keinoin vuoropuhelu vanhus- ja vammaisneuvoston ja alueen asukkaiden kanssa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi

Vanhusneuvosto nimeää edustajaksi IkäEloa-korttelin ohjausryhmään Raili Kerolan.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
 • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten asumisen ja asumispalvelujen tarpeen ennakointia ja varautumissuunnittelua on tehty vaihettain. Perusturvalautakunta hyväksyi 18.6.2019 § 102 tarveselvityksen koskien ikäihmisten asumisen tulevaisuuden ratkaisuja.  Ennakoinnissa on huomioitu väestön ikääntymisen aiheuttama asumispalvelujen lisätarve, asumispalvelujen rakenteen keventäminen, toimintakykyä tukevien asumisympäristöjen ns. korttelimallin suunnittelu ja kaupungin Näsmäntien kiinteistön toiminnalle korvaavien tilojen tarve. 

Osana kokonaisuunnitelmaa perusturvalautakunta hyväksyi Näsmänkiepin asumisyksikön tarveselvityksen 30.10. 2019, §167. Tältä pohjalta on edennyt  tilapalvelukeskuksen toimesta uuden 61-paikkaisen asumisyksikön hankinta kilpailumenettelyllä. Hankinnan toteuttaja on valittu ja uusien tilojen arvioidaan olevan käytettävissä vuonna 2023. Näsmätiellä on varaus myös toisen vastaavan asumisyksikön rakentamiseen II -vaiheessa.

Tarveselvityksen valmistelu koskee aiemmassa tarveselvityksessä suunniteltua asumis- ja palvelukorttelin hankesuunnittelun aloittamista. Asumisen osalta tarveselvitys sisältää suunnitelman rakentaa/rakennuttaa vuokrasuhteeseen perustuvaa ikäihmisten monimuotoista asumista kaupungin oman palvelutuotannon tarpeisiin korvaamaan poistuvia tiloja ja vastaamaan kasvavaan asumispalvelujen tarpeeseen. Tavoite on myös tukea asumisen sisällä palvelurakennemuutosta sisältämään myös keveämpiä asumismuotoja.

Valmistelun eteneminen

Kevään 2020 aikana kokoontui poikkialainen viranhaltijatyöryhmä, jossa oli edustettuna sivistys- ja hyvinvointipalvelut, elinvoimapalvelut ja Rovaseudun Markkinakiinteistön edustaja. Pääpaino oli  alustavan toimintakonseptin valmistelussa aiemman suunnittelun pohjalta ja kortellin sijainnin vaihtoehtojen selvittelyssä. Varsinaisen korttelin hankesuunnitteluun saatiin  Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustusta 60 000 €.  Avustus on mahdollistanut suunnitteluun määräaikaisen projektipäällikön palkaamisen. Suunnittelussa huomioidaan ARA-rahoituksen saamisen edellytykset.

Perusturvalautakunta merkitsi 18.6.2021 tiedoksi tarveselvityksen valmistelun tilanteen ja päätti, että IkäEloa- korttelin suunnittelua jatketaan ja sijainniksi valitaan Häke-tontti (Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 32 tontti11, osoitteessa Valtakatu 11). Perusturvalautakunta  siirti hankkeen jatkovalmistelun Tilajaostolle.   Valmistelun tueksi on perustettu poikkialainen (sivistys- ja hyvinvointipalvelut, elinkeino- ja tekniset palvelut, tilapalvelut, viestintä- ja osallisuuspalvelut)  ohjausryhmä  ja siihen on pyydetty edustajat vanhus- ja vammaisneuvostosta. Ohjausryhmä on kokoontunut 3 kertaa.

Tarveselvityksessä kortteliin on ensimmäisessä vaiheessa suunniteltu n. 120 asuntoa ikäihmisille ja muita ikäihmisten palvelujen kokonaisuuteen liittyviä palveluja. Asuntoihin sisältyy 60 vuokra-asuntoa (yksiö, kaksio), joista osa (n. 45 asuntoa) on tuettua asumista ja osa (n. 15 asuntoa) ns. kevyttä palveluasumista. Palvelut tuotetaan kotihoidon palveluina ja/tai palvelukeskuksen yhteisiä palveluja käyttäen. Tämä vastaa ns. välimuotoisen asumisen tarpeeseen ja mahdollistaa intensiivisen kotihoidon tarvittaessa.

Ryhmäasumista on 60 asuntoa, joista puolet on tehostettua palveluasumista ja puolet lyhytaikaisen jaksohoidon ja/tai geriatrisen arvioinnin paikkoja.

Kaupungin järjestämänä omana toimintana (myöhemmin hyvinvointialueen) ikäihmisten asumispalveluiden ja kotihoidon palveluihin sisältyen korttelissa on lisäksi tilat: Ikäihmisten päivätoiminnalle, Seniorineuvola, neuvontapiste ja kotihoidon työtila, Kuntoutus/liikuntatila, Ravintola /kahvila.

Ohjausryhmä esittää, että IkäEloa –asumis- ja palvelukorttelin tarveselvitys hyväksytään ja hanketta jatketaan hankesuunnittelulla. Tarveselvityksen pohjalta lähdetään laatimaan hankesuunnitelma, jota valmistellaan yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen kanssa keväästä 2022 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että IkäEloa –asumis- ja palvelukorttelin tarveselvitys hyväksytään ja hanketta jatketaan hankesuunnittelulla. Tarveselvityksen pohjalta tilajaosto laatii hankesuunnitelman, jota valmistellaan yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen kanssa keväästä 2022 alkaen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tilajaosto, Rovaseudun Markkinakiinteistö Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.