Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 LISÄPYKÄLÄ: Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 1.1.2021 - 30.11.2021 (lisäpykälä)

ROIDno-2021-288

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Anu Äkäslompolo, talouspäällikkö, anu.akaslompolo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:

”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”

Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma on marraskuun jälkeen -230,8 M€ (99,87 %). Summa sisältää noin 10,8 M€ koronaliitännäisiä kustannuksia. Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -211,8 M€ (91,67 %). Ero tasaiseen toteumaan on 19,0 M€.

Hyvinvointilautakunnan vuoden 2021 talousarvio on yhteensä 231,1 miljoonaa euroa. Talousarvion ylitys vaikuttaa tammi-marraskuun toteuman jälkeen edelleen todennäköiseltä. Ylitysuhka on arviolta noin 16,0 M€.

Hyvinvointilautakunta päätti 29.9.2021 § 19 lisämäärärahaesityksestä. Kaupunginhallitus päätti 15.10.2021 § 408, että vuoden 2021 talousarvion muuttaminen palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että asia on valtuuston käsiteltävänä joulukuussa. Valtuusto myönsi kokouksessa 13.12.2021 § 149 vuodelle 2021 lisämäärärahaa 16,0 M€, mutta se ei näy vielä marraskuun talouden toteumaluvuissa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2021 - 30.11.2021 tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan mukaisesti.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, taloussuunnittelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.