Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Maksuton synnytysvalmennus

ROIDno-2021-4448

Valmistelija

  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin neuvolatoiminnassa toteutetaan neuvola-asetuksen mukaisesti ensimmäistä lasta odottavan perheen perhevalmennus. Perhevalmennusta toteutetaan ryhmämuotoisesti erikseen laaditun toimintaohjelman mukaisesti. Perhevalmennus on monitoimijaista, jossa on mukana myös kolmannen sektorin palvelun tuottajia. Lapin sairaanhoitopiiri järjestää synnytysvalmennuksen. Se toteutetaan LKS:ssa ja sen pitää naistenklinikan kätilöt. Tämä kerta on asiakkaalle maksullinen, 60 euroa/kerta.

Perhevalmennukseen sisältyvän synnytysvalmennuksen tavoitteena on kokonaisvaltainen ja myönteinen synnytyskokemus, sekä synnyttäjän voimavarojen vahvistaminen. Synnytysvalmennuksessa ensimmäistä lasta odottavat vanhemmat  saavat tarpeitaan vastaavaa, ajanmukaista ja näyttöön perustuvaa tietoa synnytyksen kulusta ja hoitokäytännöistä. Synnnytysvalmennukseen liitetään mahdollisuuksien mukaan myös tutustumiskäynti synnytysosaston tiloihin.

Osalle vanhemmista maksullinen synnytysvalmennuskerta on taloudellisesti haasteellinen ja tämä eriarvoistaa kuntalaisia saadakseen lakisääteisen palvelun. Osa asiakkaista, jotka eivät ole osallistuneet raskauden aikana synnytysvalmennukseen, ohjautuvat raskausaikana synnytyspelkopoliklinikalle esim. synnytyspelon vuoksi. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia erikoissairaanhoitoon ohjautuvien lähetteiden muodossa. Synnytyspelkopoliklinikka on ajoittain ruuhkautunut. Suositus on, että synnytyspelkoa kokevat synnyttäjät  ohjataan ensisijaisesti synnytysvalmennukseen. Tutkimusten mukaan riittävä  valmistautuminen synnytykseen mm. synnytysvalmennuksen muodossa vähentää myös synnytyksen jälkeistä masennusta. 

Rovaniemellä syntyi  625 lasta v. 2020, joista ensisynnyttäjiä oli n. 200. Synnytysvalmennuksen kustannukse vuositasolla ovat n. 12 000 euroa. Vuodelle 2021 syntyvyysennuste on 695 lasta.

Esitän, että 1.1.2022 alkaen ensimmäistä lasta odottaville vanhemmille osallistuminen Lapin sairaanhoitopiirin järjestämään synnytysvalmennukseen on maksuton. Kustannusarvio vuodelle 2022 on 12 000- 15 000 €, ja se katetaan terveysneuvonnan budjetista. Kustannusarviossa on varauduttu syntyvyyden hienoiseen nousuun, sekä synnytysvalmennukseen osallistuvien määrän kasvuun, mikäli synnytysvalmennuskerta muuttuu asiakkaalle maksuttomaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että vuoden 2022 alusta lähtien ensimmäistä lasta odottavien vanhempien osallistuminen Lapin sairaanhoitopiirin järjestämään synnytysvalmennukseen on asiakkaalle maksuton. Kustannusarvio vuodelle 2022 on 12 000- 15 000 €, ja se katetaan terveysneuvonnan budjetista. Kustannusarviossa on varauduttu syntyvyyden hienoiseen nousuun, sekä synnytysvalmennukseen osallistuvien määrän kasvuun, mikäli synnytysvalmennuskerta muuttuu asiakkaalle maksuttomaksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluesimies terveysneuvonta, taloussuunnittelija.

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.