Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Oikaisuvaatimukseen vastaaminen

ROIDno-2021-3365

Valmistelija

 • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
 • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi
 • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

 Oikaisuvaatimus

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden hallintopäällikkö on viranhaltijapäätöksellään 6.10.2021 § 43 päättänyt palveluesimiehen viran täyttämisestä. Viranhaltijapäätöksestä on tehty oikaisupyyntö 15.10.2021 saapuneella asiakirjalla. Oikaisupyynnön tekijä perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että on ansioituneempi em. palveluesimiehen (vakanssinumero 37910008) virkaan ja että siten valintapäätöksen pitää kohdistua häneen. Oikaisuvaatimus on saapunut ajoissa ja se on tutkittava. 

Hakukuulutus

Hakukuulutuksessa 1.9 - 15.9.2021 oli haettavana palveluesimiehen virka tämän hetkisenä sijoituspaikkana avovastaanotto. 

Palveluesimiehen viran kelpoisuusvaatimus oli terveystieteiden/terveydenhuollon maisterin tutkinto tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai terveydenhuollon opistoasteen tutkinto, johon sisältyy osastonhoitajan pätevyys/terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto täydennettynä hallinnon lisäkoulutuksella. Eduksi katsottiin kokemus kunnallisista terveyspalveluista, työkokemus ja osaaminen avovastaanoton toimikentästä, sekä laaja-alainen näkemys perusterveydenhuollon muuttuvasta toimintaympäristöstä ja sen kehittämisestä.

Palveluesimies vastaa avovastaanoton toiminnasta ja sen kehittämisestä, sisältäen henkilöstö- ja talousvastuun. Palveluesimiehen johtamia avovastaanoton yksiköitä ovat pikapoli, terveysasemien vastaanotot, keskitetyt palvelut sekä lääketieteelliset tukipalvelut. Tehtävä sisältää sekä oman palvelutuotannon että ostopalvelut.

Virkaan haettiin tehtävään hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa, innostavaa ja palvelujen kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä. 

 Ansiovertailu

Virkaan valittu on suorittanut terveydenhoitajan (YAMK) tutkinnon vuonna 2020 hyvinvointiosaamisen johtamisen koulutuksessa, sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon 2013, terveydenhoitajan (AMK) tutkinnon vuonna 2012 sekä lähihoitajatutkinnon vuonna 2007. Virkaan valittu on toiminut useassa eri tehtävässä perusterveydenhuollossa mm. avovastaanotolla. Esimiestyötä hän on tehnyt kahdessa eri organisaatiossa ja lisäksi hän omaa työkokemusta laaja-alaisesti kunnallisista terveyspalveluista sekä hanketyöntekijänä ja terveydenhuollon suunnittelijana järjestötyössä. Virkaan valitulla on vahva toimialan tuntemus sekä kokemus palvelutuotannon toiminnoista. Lisäksi hän tunnistaa avovastaanoton kehittämishaasteita ja omaa valmiuksia tehtävän haltuunottoon. Haastattelussa esiin tulleet asiat puoltavat valintaesitystä. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän ansiot

Oikaisuvaatimuksen tehneellä on terveydenhoitajan (YAMK) tutkinto ja terveydenhoitajan (AMK) tutkinto. Oikaisuvaatimuksen tekijä on työskennellyt kuntaorganisaatiossa Rovaniemen kaupungin lisäksi myös toisessa kaupungissa. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toiminut avovastaanottotyössä. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on työkokemusta kunnallisesta ja yksityisestä palvelutuotannosta.

 Ansiovertailun yhteenveto

Sekä virkaan valittu että oikaisuvaatimuksen tekijä täyttävät hakukuulutuksen vaatimukset ja ehdot hyvin.  

Virkaan valitulla on eduksi katsottavista ansioista oikaisuvaatimuksen tekijää laaja-alaisempi näkemys perusterveydenhuollon muuttuvasta toimintaympäristöstä ja sen kehittämisestä järjestö- ja hanketyön työkokemuksen myötä.

Esimiestyön kokemus 

Virkaan valitulla oli lähiesimiestyön työkokemusta lähes 3 vuotta.  Hänen esimiesvastuulleen on kuulunut hoivakodissa mm. henkilöstöjohtaminen, hoitotyön strateginen ja operatiivinen johtaminen, laatu- ja kehittämistehtävät. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuului hoivakodin johtajan varahenkilönä toimiminen. Järjestötyössä hänen tehtäviinsä on kuulunut Lapin alueen terveyden edistämisen ja vapaaehtoisten ensiapuryhmän strateginen ja operatiivinen johtaminen, toiminnan ja laadun kehittäminen. Työstä 20% on sisältänyt hallinnon tehtäviä, mm. talouden johtaminen ja itsenäinen verkostotyön johtaminen.

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on työkokemusta alue- ja yksikköjohtajan sekä aluepäällikön tehtävistä yhteensä yli 9 vuotta. Molemmilla oli siis palveluesimiehen tehtävään sopivaa esimieskokemusta. Hakukuulutuksessa ei edellytetty, eikä hakijoille luettu eduksi johtaja- tai esimieskokemusta. 

 Haastattelu

Haastattelussa syvennyttiin ansiovertailuun vaikuttavien tietojen ja hakuilmoituksessa mainittujen ominaisuuksien ja kykyjen arviointiin hakijoiden osalta.  

Haastattelijoita olivat palveluesimies Katariina Kettunen, suunnittelija Merja Saarinen ja palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela. Heillä kaikilla on pitkällinen kokemus terveydenhuollosta ja sen johtamisesta. 

Haastatteluissa todettiin, että sekä virkaan valitulla että oikaisuvaatimuksen tekijällä oli tehtävään soveltuva koulutus ja työkokemus.

Haastatteluissa ilmeni, että virkaan valitulla oli paremmat edellytykset toimia hakuilmoituksen mukaisessa avovastaanoton palveluesimiehen tehtävässä ja vastata sen toiminnasta ja sen kehittämisestä. Hänen vastauksistaan ilmeni halu ja motivaatio uudistaa ja kehittää palveluita ja toimintamalleja. Lisäksi hän tunnisti avovastaanoton kehittämishaasteita ja omasi hyvät valmiudet haettavana olevan palveluesimiehen tehtävän haltuunottoon.  

Virkaan valittu osoitti hakijoista parhaita vuorovaikutustaitoja ja eniten innostavaa otetta haettavaa tehtävää kohtaan. Hän perusteli avoimesti oman ammatillisen uransa valintoja, ammatillista kiinnostustaan tehtävään ja vakuutti haastattelijat sopivuudestaan tehtävään.

Valitun henkilön lausunto

Valitulle henkilölle on annettu mahdollisuus lausua oikaisuvaatimuksen johdosta. Valittu on ilmoittanut, ettei lausu oikaisuvaatimuksen johdosta.

Yhteenvetona

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi kunnan virkaan pelkästään siksi, että hänellä on korkeampi koulutus tai pidempi työkokemus kuin muilla hakijoilla (KHO 19.9.1997 T 2296). Pidempi kokemus ei siten automaattisesti tee hakijaa vähemmän kokenutta kokonaisuutena paremmaksi.

Palveluesimiehen valintapäätös on perusteltu kelpoisuuden ja työkokemuksen täyttymisen lisäksi hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten täyttymisellä. Kokonaisarviointiin  perustuvassa päätöksessä on lisäksi otettu huomioon hakemuksessa ja haastattelussa esille tulleet asiat suhteessa hakukuulutuksen kriteereihin.  

Valitulla henkilöllä on koulutuksensa ja työkokemuksensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella erinomaiset mahdollisuudet hoitaa palveluesimiehen esimies- ja kehittämistehtäviä menestyksellisesti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.