Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Rovaniemen kaupungin lausunto koskien hallituksen esitystä perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta

ROIDno-2021-4458

Valmistelija

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee terveydenhuoltolain muuttamista hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi ja ns. hoitotakuun tiukentamiseksi perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa.

Perusterveydenhuollon saatavuus on ollut vuosia yksi Suomen terveydenhuoltojärjestelmän suuria haasteita. Hoitoon pääsyn odotusajat sekä voimassa olevan lainsäädännön määräajat ovat kansainvälisesti verrattuna varsin pitkät. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti säädetään perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta. Tämä on osa terveyspalveluiden sisällöllistä uudistusta.

Meneillään on sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rakenteellisen uudistuksen toimeenpano. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Uudistuksessa on tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Samanaikaisesti on käynnissä palveluiden sisällöllinen uudistaminen, mitä hallitus tukee merkittävillä kehittämistyön valtionavustuksilla ja ohjauksella, jotka kohdennetaan hyvinvointialueille. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmasta rahoitettavalla Suomen kestävän kasvun –ohjelman avulla kehitetään vuosina 2022–2025 sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta sekä puretaan hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellinen ja sisällöllinen uudistaminen tukevat toisiaan.

Lausuntopyynnön kohteena olevalla luonnoksella hallituksen esitykseksi tiukennettaisiin hoitoon pääsyn määräaikoja. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään siitä, kun on tehty arvio hoidon tarpeesta. Seitsemän vuorokauden määräaika koskisi hoitotapahtumia, jotka liittyvät sairastumiseen, vammaan, pitkäaikaissairauden vaikeutumiseen, uusien oireiden esilletuloon tai toimintakyvyn alenemiseen. Laissa säädettäisiin myös hoitoon pääsystä silloin, kun palvelu ei ole tämän määräajan piirissä. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Hoitotakuun tiukennus tulisi voimaan 1.4.2023. Hoitoon pääsyä koskeva sääntely koskisi myös korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon sairaanhoitopalveluita. Erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräaikaan ei ehdoteta muutoksia.  

Lausunnoissa pyydetään tuomaan esiin näkemyksiä ehdotettujen säädösten sisältöön, toimeenpanoon ja vaikutuksiin. Hallituksen esityksen perusteluja ja vaikutusten arviointia täydennetään ja tarkennetaan saadun lausuntopalautteen perusteella. Lausuntoa varten esitetään kohdennettuja kysymyksiä, joihin annettuja vastauksia on mahdollisuus perustella. Lisäksi vastaajalla on mahdollisuus antaa vapaamuotoisia kommentteja ja esittää yksilöityjä säädösmuutosehdotuksia. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä.

Liitteenä vastaukset lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle esityksen mukaiset vastaukset hoitotakuun tiukentamista koskevaan lausuntopyyntöön.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.