Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Tilojen vuokraaminen/Näsmäntien toiminnan korvaavat tilat

ROIDno-2020-1718

Valmistelija

 • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi
 • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ainoa oma kiinteistö, jossa ikäihmisten asumispalveluita järjestetään, eli Näsmäntien kiinteistö, on päätetty poistaa käytöstä. Laajojen kuntokartoitusten ja sisäilmahaasteiden jälkeen terveystarkastaja on antanut Näsmäntien kiinteistössä toimimiselle määräajan. Toiminnan tulee loppua alkusyksyyn 2022 mennessä. Määräaikaan tullaan hakemaan jatkoa, koska uuden Palvelutalo Näsmänkiepin rakennushanke ei tule olemaan valmis määräaikaan mennessä. 

Näsmäntien tehostetun palveluasumisen asumisyksikön (61 asuntoa) rakennuttamisen kilpailuttaminen on saatu päätökseen ja rakennuttaja on valittu. Tavoitteena on, että uusi kiinteistö olisi valmis 2023. Rovaniemen väestön ikääntymisen ennakoivia toimia asumispalveluiden näkökulmasta on laitettu vireille 2020-2021 aikana. Palvelukortteli hanke eli Ikä Eloa –hanke tulee vastaamaan näillä näkymin osittain ikäihmisten asumispalveluiden tarpeeseen tilojen suhteen aikaisintaan vuonna 2025. 

Näsmäntielle rakennettava uusi Palvelutalo Näsmänkieppi (61 asuntoa) korvaa vain noin puolet nykyisen kiinteistön noin 119 asiakaspaikasta. Kiinteistössä toimii Palvelutalo Näsmänkiepin lisäksi 25-paikkainen lyhytaikainen laitoshoidon yksikkö eli Arviointiyksikkö sekä noin 20-paikkainen pitkäaikainen laitoshoidon yksikkö Hoivaosasto 2. Näille yksiköille tarvitaan myös tilat 2023.

Rovaniemen kaupungin Ikäihmisten palveluilla on tarve saada vuoteen 2023 mennessä tilat nykyisille Arviointiyksikölle ja Hoivaosastolle. Tulevaisuudessa pitkäaikaisista laitoshoidon paikoista tullaan luopumaan ja muuttamaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Arviointiyksikön tapaisille kotona asumista tukeville lyhytaikaisen hoidon palveluille arvioidaan olevan lisätarvetta. Vuokrattavat tilat tarvitaan noin 40 - 55  asiakkaalle.

Tilat muodostuvat muodostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

-Tehostetun palveluasumisen yksikkö, 15 - 25  asukashuonetta

- Arviointiyksikön ryhmäkoti, 25 - 30 asukashuonetta

Tilojen tulee olla samassa kiinteistössä ja eduksi katsotaan, että yksikköjen välinen kulku on järjestetty henkilöstön yhteiskäyttö huomioiden.

Asukashuoneiden/asuntojen koko tulee olla vähintään 20 m2 ja niissä tulee olla invamitoitettu WC/pesutila. Tilojen tulee olla esteettömiä. Jos asumisyksikön tilat ovat useassa kerroksessa, kerrosten välillä on oltava invamitoitettu hissi. Yksiköissä on oltava asiakkaiden käyttöön varattu yhteinen riittävän tilava ruokailu- ja toimintatila jakelukeittiöineen. Tiloihin tulee sisältyä riittävät määräysten mukaiset henkilöstön (n. 40 )  sosiaalitilat. Tarvittavat tilat tulee sijaita 10 km:n säteellä Rovaniemen kaupungintalolta.

Muut tilojen vaatimukset:

-      lukittava lääkehuoneeksi soveltuva huone 

-      asianmukaiset tilat puhtaanapidolle ja varastoille

-      asianmukainen jätteiden käsittely (asianmukainen tila ja jätteiden käsittely)

-      asianmukaiset henkilöstön toimistotilat asukashuoneiden/asuntojen välittömässä läheisyydessä

-      toimivat tietoliikenneyhteydet

-      asianmukaiset paikoitustilat

Vuokraan tulee sisältyä vuokrattavien tilojen ylläpitokulut (lämpö, sähkö, vesi, tietoliikenne, kiinteistön vakuutukset, kiinteistönhuollon ja jätehuollon). 

Tilojen on oltava käytettävissä viimeistään vuoden 2023 aikana. Tilojen vähimmäisvaatimukset ja vuokra-aika tarkennetaan valmistelun edetessä. 

Valmistelussa huomioidaan tarvittava yhteistyö Lapin hyvinvointialueen kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta esittää tilajaostolle Näsmäntien edellä esitetyille palveluille korvaavien vuokratilojen hankintaa.

 

Päätös

Petri Perttunen poistui klo 18:49 tämän asian käsittelyn aikana.

Jonna Parviainen esitti Päivi Alanne-Kunnarin ja Tuomas Koskiniemen kannattamana, että tarvittavat tilat tulee sijaita 25 km:n säteellä Rovaniemen kaupungintalolta. Hyvinvointilautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan Parviaisen  esityksestä suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Parviaisen esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 ääntä, nolla (0) JAA -ääntä ja kymmenen (10)  EI –ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Parviaisen esitys on tullut tältä osin hyvinvointilautakunnan yksimieliseksi päätökseksi.

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti muutoksella, että tarvittavat tilat tulee sijaita 25 km:n säteellä Rovaniemen kaupungintalolta.

 

Äänestystulokset

 • Ei 10 kpl 100%

  Päivi Alanne-Kunnari, Tuomas Koskiniemi, Ella Keski-Panula, Erkki Virtanen, Kimmo Niukkanen, Jonna Parviainen, Asko Peuraniemi, Marjo Rundgren, Elina Korteniemi, Tuulikki Keskitalo

Tiedoksi

Tilajaosto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.