Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Vaaranlammen neuvolan tilat

ROIDno-2019-3684

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuslautakunta on kokouksessaan 19.12.2019 § 146 hyväksynyt Vaaranlammen koulun tarveselvityksen. Sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.9.2020 § 126 päättänyt, että uusi Vaaranlammen koulu sijoitetaan nykyiselle paikalle Koulutielle ja samalla hankesuunnitelman toteuttaminen on siirretty Tilajaostolle.

Tilapalvelukeskus on ennen varsinaisen hankesuunnitelman käynnistämistä selvittänyt nykyisten olemassa olevien Vaaranlammen koulun yhteydessä olevien päiväkoti- ja hammashoitola-neuvola- rakennusten kunnon, elinkaaren tilanteen ja toimintaan soveltuvuuden pitkällä aikavälillä mikäli rakennukset korjattaisiin. Johtopäätöksissä todetaan, että kohteessa on vanhat rakennukset (pääosa rakennuksista on rakennettu 1970 -luvulla), rakenteissa on riskirakenteita (korjaaminen riskittömiksi / virheettömiksi ei ole kustannustehokasta) ja rakenteet ovat pääosin samanlaiset kuin käyttökiellossa olevassa koulurakennuksessa. On myös huomioitava, että mikäli nykyiset rakennukset (päiväkoti ja hammashoitola-neuvola) korjattaisiin, tulisi ensimmäisenä toimenpiteenä ennen Koulurakennuksen purkamista toteuttaa tekniikan eriyttäminen (lämpö, sähkö ja vesi), jotta päiväkoti- ja hammashoitola-neuvola -rakennusten toiminta voisi jatkua häiriöttömästi ja päiväkoti -tilaan tulisi rakentaa myös keittiö- ja ruokailutilat (ovat tällä hetkellä koulun tiloissa). Selvitys on liitteenä.

Tilapalvelukeskus on tiedottanut etukäteen varhaiskasvatuksen, hammashoidon ja neuvolan henkilökunnalle selvityksen tuloksista ja varhaiskasvatuksen, hammashoidon ja neuvolan henkilökunta on edelleen tiedottanut asiasta lasten vanhempia ja asiakkaitaan.

Tilapalvelukeskus esittää Tilajaostolle, että Vaaranlammen uuden koulun hankesuunnitelma käynnistetään seuraavasti:
- varhaiskasvatuksen tilat (päiväkoti) toteutetaan uudisrakennukseen
- Vaaranlammen päiväkoti siirtyy väistötiloihin Koskikadulle 1.8.2021 alkaen
- korvaavat hammashoitopalvelut järjestetään tilapäisesti Pienteollisuustalolla
- Hammashoidon palveluiden järjestämisestä pidemmällä aikavälillä laaditaan erillinen selvitys
- Neuvolan palveluille etsitään korvaavat tilat 

Kaupunginvaltuuston 16.11.2020 § 91 hyväksymän Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 mukaisesti hanke toteutetaan vuokramallilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto merkitsee tiedoksi Vaaranlammen koulun yhteydessä sijaitsevien päiväkoti- ja hammashoitola-neuvola -rakennusten selvityksen ja päättää käynnistää Vaaranlammen uuden koulun hankesuunnitelman Tilapalvelukeskuksen esittämällä tavalla.

Päätös

Tilajaosto hyväksyi vastuualuepäällikön ehdotuksen.

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaaranlammen monitoimitalon suunnittelun yhteydessä on myös arvioitu neuvolapalveluiden tilatarvetta alueella. Nykyinen neuvola palvelee laajaa aluetta. Tällä hetkellä neuvola toimii väistötiloissa Vartiokatu 32 sijaitsevassa kiinteistössä. 

Alueella tullaan järjestämään perusopetusta, varhaiskasvatusta, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalveluita niihin liittyvine tukipalveluineen.

Vaikka neuvolapalvelujen järjestämisvastuu  tulee siirtymään hyvinvointialueelle 1.1.2023, tulee palvelulle olla asianmukaiset tilat jatkossakin. Joka tapauksessa monitoimitaloon suunnitellaan myös tilat (noin 100 m2)  hyvinvointialueen vastuulle siirtyville kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon palveluille. Kyseisillä palveluilla on luonnollisesti suora yhteys opetuspalveluihin ja  perusedellytyksenä toimiminen opetuspalvelujen yhteydessä. 

Tässä vaiheessa suunnittelua hankkeeseen on sisällytetty tilat (n. 170 m2) myös neuvolalle.

Neuvolapalvelu ja varhaiskasvatus hyötyvät lähekkäisyydestä. Neuvolapalvelun vaikuttavuus ja saatavuus halutaan taata alueella jatkossakin ja toisaalta ratkaisulla voidaan myös torjua alueellisten erojen kasvua. 

Tila ei ole kooltaan niin suuri, että se muodostaisi merkittävää taloudellista riskiä, mikäli hyvinvointialue päättäisi tulevaisuudessa sijoittaa palvelut toisella tavalla. Kaupunki voi käyttää tiloja siinä tapauksessa muuhun tarkoitukseen tai vuokrata ne ulkopuoliselle taholle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy neuvolapalvelujen sisällyttämisen hankkeeseen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tilapalvelut, tilajaosto