Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 46 Sovellusasiantuntijan toimen täyttäminen/74314003, 07.12.2021

Hallintoylilääkäri
§ 24 Terveyskeskuslääkärin viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/53041049, 19.11.2021
§ 25 Terveyskeskuslääkärin viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/53041026, 19.11.2021
§ 26 Terveyskeskuslääkärin viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/53041002, 19.11.2021
§ 27 Terveyskeskuslääkärin viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/53041016, 19.11.2021

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
§ 149 Palveluesimiehen varahenkilön määräminen/Ikäkeskus, 23.11.2021
§ 150 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493202, 23.11.2021
§ 151 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390077, 23.11.2021
§ 153 Asiakassihteerin viran täyttäminen/16110001, 03.12.2021

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
§ 152 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390049, 18.11.2021
§ 153 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48310001, 18.11.2021
§ 154 Asiakassihteerin 50 % toimen täyttäminen/73478003, 18.11.2021
§ 157 Ohjaajan toimen täyttäminen/ 36660089, 03.12.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 156 Mitkä RIKO-hankkeessa tehtävistä toimenpiteistä ovat tukeneet parhaiten nuorten muutosta kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämää?, 02.12.2021

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 133 Lastenpsykiatrin työpanoksen hankinta keskittymistiimiin 2022 - SoloHealth Oy, 22.11.2021
§ 136 Puheterapia-arvionnin suorahankinnan jatko ja option käyttöönotto, 02.12.2021
§ 137 Hankintasopimus ajalle 11.11.-31.12.2021 / Lappica Oy, 07.12.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 134 Hammashoitajan toimen täyttäminen 11480019, 29.11.2021
§ 135 Lääkintävahtimestarin toimen muuttaminen terveyskeskusavustajan toimeksi / 29230003, 01.12.2021

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 21 Lastenpsykiatrin työpanoksen hankinta perheneuvolaan 2022 - Terveystalo Oy, 22.11.2021
Muu päätös:
§ 19 Tartuntataudeista vastaava lääkäri - tehtävien hoito hallitoylilääkärin viran ollessa täyttämättä, 15.11.2021
§ 20 Muutos Effector-sopimukseen, 17.11.2021
§ 22 Tiedolla johtamisen palvelun hankinta perusterveydenhuoltoon, 22.11.2021
§ 23 Kaikukanta -maksu 2022, 30.11.2021
§ 24 HaiPro-ohjelmiston lisäominaisuuksien hankinta, 02.12.2021

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 81 Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän jäsenen muutos, 18.11.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Marjo Rundgren:

Hyvinvointilautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Hyvinvointilautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.