Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 1.1.2022 - 31.5.2022

ROIDno-2022-565

Valmistelija

  • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi
  • Outi Palmén, hallintoylilääkäri, outi.palmen@rovaniemi.fi
  • Anu Äkäslompolo, talouspäällikkö, anu.akaslompolo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:

”Toimielimiltä edellytetään talouden toteuman seuraamista kuukausittain ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunkikonsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 5.1. mukaan:

”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”

Hyvinvointilautakunnan vuoden 2022 talousarvio on yhteensä 251,14 miljoonaa euroa.

Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma on toukokuun jälkeen -112,5,0 M€ euroa (44,70 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -104,6 M€ (41,67 %). Ero tasaiseen toteumaan on 7,6 M€. Palvelualueiden toteumaprosenttien vaihteluväli on toukokuun jälkeen 42,34 – 52,82 %. Koronaliitännäisiä kuluja on toukokuun loppuun mennessä kertynyt noin 5,9 M€. Terveydenhuollon palveluissa koronakuluja on kirjattu kirjanpitoon 5,5 M€, joka vaikuttaa terveyspalveluiden toteuman ylitykseen. Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuja on kertynyt toukokuun loppuun mennessä 3,8 M€, joka aiheuttaa ylitystä erikoissairaanhoidon kustannuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteuman 1.1.2022 – 31.5.2022 tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

vt. konsernitalouspäällikkö, taloussuunnittelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.