Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Hyvinvointilautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen valinta

ROIDno-2021-2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marika Ylipieti, hallinnon assistentti, marika.ylipieti@rovaniemi.fi

Perustelut

Yksilöasioiden jaoston jäsenet ja toimikausi

Rovaniemen kaupunginvaltuuston 9.12.2019 hyväksymän hallintosäännön 18 §:n mukaan (päivitetty kohtaa Kaupunginvaltuusto 9.8.2021 § 78) mukaan hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on yksilöasioiden jaosto, jossa on 5 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hyvinvointilautakunta, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jaoston  jäsenet on valittava hyvinvointilautakunnan jäsenten joukosta. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee hyvinvointilautakunta. 

Kuntalain 32§:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä kaudesta. Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 84 päättänyt hyvinvointilautakunnan toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023.

Hallintosäännön 144 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo-ja puheoikeudessta. Hallintosäännön 20 §:n mukaan yksilöasioiden jaostoon ei nimetä kaupungihallituksen edustajaa. 

Tasa-arvolain vaatimus

Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen.

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Edelä mainitun säännöksen mukaisesti toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Viisijäsenisen yksilöasioiden jaoston jäseniksi on valittava vähintään kaksi miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään kaksi miestä ja naista. 

Yksilöasioiden jaoston esittelijät 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.8.2021 § 322 nimennyt hyvinvointilautakunnan yksilöasioiden jaoston esittelijät:

Perhe-ja sosiaalipalvelut: vs. Palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi 28.2.2022 saakka, jonka jälkeen palvelualuepäällikkö Mirja Kangas, varaesittelijä Sijaiseksi määrätty

Ikäihmisten palvelut: Palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander, varaesittelijä Sijaiseksi määrätty

Terveydenhuollon palvelut: Palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela, varaesittelijä Sijaiseksi määrätty

Palvelualueiden yhteiset asiat: Palvelualupäällikkö Mirja Kangas/ varaesittelijä Sijaiseksi  määrätty

 

Hallintosäännön 151 §:n mukaan esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Hallintosäännön 39 §:n mukaisesti yksilöasioiden jaoston tehtävänä on:

1. tekee perusturvapalvelujen toimialaan kuuluvat yksilöpäätökset, ellei toimivalta  kuulu lautakunnan alaiselle viranhaltijalle.

2. käsittelee perusturvapalveluja koskevat  lakien mukaiset viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset, jotka koskevat yksityiskohtaista sosiali-ja terveydenhuollon palvelua. 
 

Hyvinvointilautakunta päättää  muilta osin yksilöasioiden jaoston tehtävistä ja toimivallasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta valitsee yksilöasioiden jaostoon keskuudestaan viisi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen, ja valitsee yhden jäsenen yksilöasioiden puheenjohtajaksi ja yhden 1. varapuheenjohtajaksi. 

Hyvinvointilautakunta päättää, että yksilöasioiden jaoston toimikausi on 25.8.2021-31.5.2023.

Hyvinvointilautakunta päättää yksilöasioiden tehtävistä ja toimivallasta muilta osin. 

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää, että lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on yksilöasioiden jaoston kokouksissa läsnäolo-ja puheoikeus.

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti valita hyvinvointilautakunnan yksilöasioiden jaostoon toimikaudeksi 25.8.2021 - 31.5.2023 jäsenet ja henkilökohteiset varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

 

 

 

pj. Tuomas Koskiniemi vj. Petri Perttunen
vpj. Kimmo Niukkanen vj. Erkki Virtanen
j. Päivi Alanne-Kunnari vj. Ella Keski-Panula
j. Asko Peuraniemi vj. Tuulikki Keskitalo
j. Elina Korteniemi vj. Jonna Parviainen

 

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 25.4.2022 § 149 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Päivi Alanne-Kunnarille eron hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä 24.5.2022 alkaen ja
  • valitsee hyvinvointilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päivi Alanne-Kunnari poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 24 § 1 kohta, asianosainen).

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja valitsi hyvinvointilautakuntaan jäseneksi Maarit Simoskan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esteellisyys

Päivi Alanne-Kunnari

Perustelut

Päivi Alanne-Kunnari on siirtynyt kaupunginhallituksen jäseneksi ja eronnut hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä (KV §48 23.5.2022). Hyvinvointilautakunta §7 25.8.2021: Jaoston jäsenet on valittava hyvinvointilautakunnan jäsenten joukosta.

Päivi Alanne-Kunnarin tilalle tulee valita yksilöasioiden jaostoon uusi jäsen.

 

pj. Tuomas Koskiniemi vj. Petri Perttunen
vpj. Kimmo Niukkanen vj. Erkki Virtanen
j. Päivi Alanne-Kunnari vj. Ella Keski-Panula
j. Asko Peuraniemi vj. Tuulikki Keskitalo
j. Elina Korteniemi vj. Jonna Parviainen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää yksilöasioiden jaostoon uuden jäsenen jaoston jäljellä olevaksi kaudeksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti yksilöasioiden jaostoon uudeksi jäseneksi Maarit Simoskan  jäljellä olevaksi kaudeksi.

pj. Tuomas Koskiniemi vj. Petri Perttunen
vpj. Kimmo Niukkanen vj. Erkki Virtanen
j. Maarit Simoska vj. Ella Keski-Panula
j. Asko Peuraniemi vj. Tuulikki Keskitalo
j. Elina Korteniemi vj. Jonna Parviainen

Tiedoksi

ko. henkilöt, Kaisa-Maria Rantajärvi, Liisa Helin, CaseM-tuki, Marja Marjetta

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.