Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Ikäihmisten palvelut / Kotona asumista tukevien palvelujen ja palveluasumisen sääntökirja/ Muutos 1.8.2022

ROIDno-2019-1057

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

 Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa 28.10.2020 kokouksessaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on 12.11.2020 päättänyt käyttää otto-oikeutta perusturvalautakunnan päätökseen § 127 (28.10.2020). Puheenjohtajan näkemyksen mukaan lautakunta ei ole riittävällä tavalla pystynyt punnitsemaan sääntökirjan muutosten vaikutuksia yksittäisiin kuntalaisiin. Kaupunginhallitus palautti kokouksessaan 7.12.2020 asian perusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 28.10.2020, § 127 esityksen mukaisesti muuttaa asumispalveluiden palvelusetelin vuorokausihinnoittelua siten, että yrittäjän vuorokausihinnoittelun kattohintaa nostettiin tehostetussa palveluasumisessa 105 eurosta 110 euroon ja palveluasumisessa 55 eurosta 58 euroon. Muutoksen jälkeen asiakkaalle myönnetyn setelin maksimiarvo on edelleen 105 €, mutta tuottajilla on mahdollisuus periä asiakkailtaan tuottamistaan palveluista 0-5 € / vrk maksimiarvoa enemmän (yli 105 - 110 € / vrk).  Palveluasumisessa tuottajan mahdollisuus periä asiakkaalta palvelusta vastaavasti 0 -3 €/vrk palvelusetelin maksimiarvoa enemmän. Kotihoidon palveluille asumisyksikössä on säädetty kattohinta 34 €/tunti, muilta osin kotihoidon palveluntuottajien hinnoittelua ei ole säädelty. 

Asumispalveluiden yksityiset palvelut on 1.1.2020 alkaen on järjestetty pääsääntöisesti (palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen) palvelusetelillä. Tavoitteena järjestämistavan muutoksessa oli parantaa asiakkaan asemaa: asiakkaan valinnanvapaus korostuu ja asiakkailta perittävien maksujen käytännöt yhtenäistettiin, mikä osaltaan lisäsi asiakkaan tasavertaista kohtelua oman toiminnan ja yksityisten palvelujen kesken. 

Vuonna 2020 kaupunki rajasi palveluntuottajien mahdollisuutta hinnoitella vuorokausihintaa päättämällä 105 €:n ja 55 €:n hintakatosta. Tämä käytäntö ei ole tavallinen menettely niissä kaupungeissa, joissa palveluasumisen palveluseteli on käytössä. Kaupunki on määritellyt myös maksimihinnan mm. ateriapäivälle, palveluasumisen yöhoidolle ja saattajamaksulle. Valtakunnallisesti vuorokausihinnat vaihtelevat karkeasti 97 – 130 € välillä riippuen kaupungista, joten seteliarvona 105 € on valtakunnallista keskiarvoa. Hintakatolla ja muilla hintojen määrittelyllä on säädelty asiakkaille syntyvää maksurasitusta mahdollisimman yhdenvertaiseksi. Asukkaiden vuokra perustuu vuokrasopimukseen ja vuokramenot vaihtelevat yksiköittäin.

Pidemmällä aikavälillä vapaampi hinnan määrittely ja riittävästi toimijoita alueella mahdollistaa parhaimmillaan aidon kilpailun laadulla ja hinnalla.

Palveluasumisen asiakkaan kokonaiskustannuksiin vaikuttaa setelin hinnan lisäksi asunnon vuokra. Asunnon rakentamisen rahoituksessa on voitu käyttää ARA-rahoitusta, mikä osaltaan laskee vuokran hintaa. Asumiskustannuksiin vaikuttaa myös asiakkaan asumistuen suuruus tuloista ja varallisuudesta riippuen. Asiakkaalta perittävä kokonaishinta voi siten vaihdella eri tuottajien kesken, mukaan lukien kaupungin oma toiminta

Kattohinnan korottaminen tuli kuitenkin joidenkin yrittäjien kanssa kynnyskysymykseksi palvelusetelillä toimimiseksi. Perusturvalautakunta on osana vuoden 2021 talousarviota siirtänyt setelille yhden oman yksikön toiminnan. Tällä hetkellä oma toiminta on n. 20 - 30 % kalliimpaa kuin setelitoiminta. Oman toiminnan määrää lisätään jatkossa ikäihmisten uusien asumispalvelujen käyttöönoton yhteydessä.

Asiakkaiden palvelusetelin arvoa voidaan harkinnanvaraisesti korottaa (Petultk 28.10.2020,§ 125 ). Tämän vuoden seurannan mukaan palvelusetelin arvoa on korotettu 30 - 35  %:lla palveluasumisen asiakkaista. Marraskuussa 12 asiakasta sai maksimiarvon eli 105 €/vrk palvelusetelin. Harkinnassa huomioidaan asiakkaan käytössä olevat nettotulot ja tosiasialliset menot mm. lääkemenot, terveydenhuollon menot, entisen asunnon kustannukset puoli vuotta siirtymävaiheessa. 

Kaupunki on pitänyt 0,62 mitoituksen tehostetussa palveluasumisessa ennallaan, eikä siis ole nostanut mitoitusta.  Näin ollen perustetta mitoituksen muutoksista johtuen palvelusetelin arvon korottamiselle ei nähty, mutta työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 2020 – 2021 nostavat palvelutuottajien kustannuksia.

Valmistelussa on nyt huomioitu n. 2,8 % korotus palvelusetelin enimmäisarvoon.  Tehostetun palveluasumisen setelin maksimiarvoksi esitetään 108 €/ vrk ja palveluasumisen setelin maksimiarvoksi 57 €/vrk. Taulukossa on esitetty tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon ja omavastuun määräytyminen esimerkinomaisesti eri tuloluokissa.

               

Asiakkaan bruttotulo € / kk

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Omavastuu /kk  

185,4

410,4

635,4

860,4

1085,4

1310,4

1535,4

Omavastuu €/ vrk (jakajana 30,4 vrk)

6,1

13,5

20,9

28,3

35,7

43,1

50,5

Setelin arvo/vrk (108 € - omavastuu )

101,9

94,5

87,1

79,7

72,3

64,9

57,5*

 

Esimerkki tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määräytymisestä

Setelin enimmäisarvo105 €/vrk (nykyinen tilanne)

Asiakkaan setelin arvo = 105€ - (((bruttotulot esim. 2017,67€-588€)x0,45)x12:365) = 83,85€

Omavastuu: 105€ - 83,85€ = 21,15 €/vrk x 30,4 = 642,96 €/kk.

Jos palvelusetelin enimmäisarvo on 108 €

Asiakkaan setelin arvo = 108 €- (((bruttotulot esim. 2017,67€-588€)x0,45)x12:365) = 86.85 € vrk

Omavastuu: Tuottajan hinta 110 € /vrk  110 €/vrk - 86,85€ = 23,15€/vrk x 30,4 = 703,76 €/kk

                    Tuottajan hinta 108 €/vrk   108/vrk - 86,85 €/vrk = 21,15 €/ vrk x 30.4 = 642,96 €/kk  

Yhteenvetona voidaan todeta, että mikäli yrittäjät nostavat hintojaan kattohintaan, asiakkaan nettotuloista ja muista tosiasiallisista menoista (vuokra, lääkemenot, terveydenhuollon menot, entisen asunnon kustannukset puoli vuotta siirtymävaiheessa) riippuen korotus 1-2 € /vrk kohdistuu joko asiakkaan maksettavaksi omavastuuosuudessa tai se johtaa palvelusetelin arvon harkinnanvaraiseen korottamiseen. Mikäli tuottajan hinta ei ylitä palvelusetelin arvon maksimiarvoa, palvelumaksun osalta asiakkaan omavastuuosuuteen ei tule tästä johtuen muutosta.

Palvelusetelin enimmäisarvon korottaminen lisää samassa suhteessa kustannuksia. Mikäli palvelusetelien enimmäisarvot korotetaan kattohintoihin 110 € ja 58 € merkitsee se noin 500 000 € kustannuksia vuonna 2021.  Palvelusetelin arvon enimmäismäärän korottaminen n. 2,8 %:lla arvioidaan lisäävän kustannuksia n. 350 000 – 400 000 €, jota ei ole huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan käyttöön 1.1.2021 alkaen sillä muutoksella, että

Tehostettu palveluasuminen    setelin maksimiarvo on 108 €/ hoitovuorokausi ja

Palveluasuminen                      setelin maksimiarvo on 57 €/hoitovuorokausi

Päätös

Erkki Virtanen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16:14.

Henri Ramberg esitti Hilpi Aholan ja Pirita Nenosen kannattamana, että

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan käyttöön 1.1.2021 alkaen sillä muutoksella että:
Tehostettu palveluasuminen setelin maksimiarvo on 108 €/ hoitovuorokausi 
Palveluasuminen setelin maksimiarvo on 57 €/hoitovuorokausi. 
Vastaavasti sivun 51 viimeisen kappaleen tekstiin muutetaan hintakaton maksimiarvot vastaamaan palvelusetelin maksimiarvoja eli seuraavasti sivulle 51: ”– – hintakaton, joka palveluasumisessa 57€/vrk ja tehostetussa palveluasumisessa 108 €/vrk."

Perusturvalautakunta piti tauon klo 17:16-17:31.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten asiasta on äänestettävä

Perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7 ) Jaa -ääntä, ja neljä (4)  Ei -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut perusturvalautakunnan päätökseksi.

Henri Ramberg jätti asiasta seuraavan eriävän mielipiteen: 
Asiakkaalle koituvia kustannuksia ei saisi korottaa.

Äänestystulokset

 • Kyllä 7 kpl 64%

  Sanna Luoma, Arto Köngäs, Riitta-Maija Hokkanen, Asko Peuraniemi, Mikko Lindroos, Erkki Virtanen, Marjo Rundgren

 • Ei 4 kpl 36%

  Pirita Nenonen, Päivi Alanne-Kunnari, Hilpi Ahola, Henri Ramberg

Valmistelija

Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäihmisten palvelualueella on ollut käytössä palveluseteli vuodesta 2017 lukien kotihoidossa, omaishoidossa, palveluasumisessa (tavallinen).  Palveluseteli laajeni 1.1.2020 tehostettuun palveluasumiseen ja nykyinen sääntökirja ( Petu 16.12.2020, § 156) sisältää omaishoidon palvelusetelin , kotihoidon eri palvelusetelit, päivätoiminnan palvelusetelin ja asumispalveluiden palvelusetelit. 

Nyt päivitettyyn sääntökirjaan on tehty joitain sisällöllisiä tarkennuksia ja seuraavat huomattavimmat muutokset: 1) Tehostettuun palveluasumiseen sisältyy myös ateria, mikä näkyy palvelusetelin enimmäisarvoa nostavana. 2) Säännöllisen kotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määräytyy eri tuntiluokkkien mukaan vaihdellen 7 € - 42 €/ tunti. 3) Kotihoidon palveluseteliä sovelletaan myös palvelutaloympäristössä asuviin ilman yrittäjää sitovaa kattohintaa. 4) Asumispalvelussa palveluseteleiden arvoihin on tehty muutoksia ja 5) asumispalveluissa palvelusetelin maksimiarvo on sama kuin yrittäjää sitova kattohinta. Sääntökirjassa Rovaniemen kaupunki  määrittää ikäihmisten palvelualueella palveluseteleillä hankittavien palvelujen tuottamisehdot, joita palvelusetelituottajan edellytetään sitoutuvan noudattamaan. Kaupunki käyttää Vaana Oy:n sähköistä palvelusetelijärjestelmää. 

Vuoden 2021 talousarviossa oli kotihoidon ja omaishoidon palveluseteliin varattu 325 000 € ja asumispalvelujen palveluseteliin ja ostopalveluihin 11,3 M€.  Vuodelle 2022 kotihoidon ja omaishoidon palveluseteliin on varattu 350 000 € ja asumispalveluihin ennakoitu tarve on noin 14 M€. 

Asumispalvelussa palveluseteliin siirtyminen oli  vuonna 2020 merkittävä järjestämistavan muutos ja kaikki tuottajat ovat siirtyneet palvelusetelituottajiksi.  Päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotolla 2021 tavoiteltiin vaihtoehtoisten palvelujen syntymistä muun muassa omaishoitajille, mutta tarjontaa ei vielä ole ollut.

Kotona asumista tukevissa palveluissa keskeisimmät muutokset:

Säännöllisessä kotihoidossa on uudistettu palvelusetelin arvon määräytyminen. Palvelusetelin enimmäisarvo määräytyy eri tuntiluokkien mukaan ja enimmäisarvoa, 31 €/tunti, on korotettu 42 €/tunti. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen  mukaan. Palvelusetelin alin arvo on 7€/tunti ja korkein mahdollinen arvo on 42€ / tunti (tulosidonnainen).

Palvelumäärä                                                         Palvelusetelin enimmäisarvo

1-10 h/kk                                                                31€

11-20 h/kk                                                              35€

21-40 h/kk                                                             39€

yli 41 h/kk                                                              42€

Kotihoidon palveluseteliä sovelletaan palvelutaloympäristössä asuviin asiakkaisiin ilman yrittäjää sitovaa kattohintaa.  Tilapäisen kotipalvelun, kotihoidon ja kotisairaanhoidon palvelusteliarvot ovat ennallaan. 

Päivätoiminnan palvelusetelin arvoja on korotettu ollen 55 €/ päivä ja osapäivätoiminnan palvelusetelin arvo  40 €/päivä.

Omaishoidon tuen palvelustelin arvoa on korotettu samaan kuin tehostetun palvelussetelin arvo eli 135 €/vrk.

Asumispalveluissa keskeisimmät muutokset:

Tehostettuun palveluasumiseen sisältyvät  myös ateriat, mikä on huomioitu palvelusetelin arvossa. Uuden asiakasmaksulain mukaan 1.7.2021 alkaen asiakkaalta ei voi periä erillistä ateriamaksua (vuonna 2021 16.10 €/ vrk) ja palvelusetelillä palveluja järjestettäessä on syytä yhdenmukaistaa asiakkaiden asema myös tältä osin.   

Palveluille määritellyt palvelusetelien maksimiarvot ovat myös hintakattona palvelutuottajan hinnoittelulle.  Vuoden 2021 aikana palveluntuottajaa sitova hinta oli mahdollista olla korkeampi, kuitenkin palveluasumisessa enintään 58 €/vrk ( palvelusetelin enimmäisarvo 57 €/ vrk)  ja tehostetussa palveluasumisessa enintään 110 €/vrk ( palvelusetelin enimmäisarvo 108 €/ vrk).

Palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo on korotettu 70 € /vrk (tulosidonnainen). Palvelusetelin arvon korottamisella kannustetaan toimijoita tuottamaan myös kevyempää asumispalvelua.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvossa on huomioitu aterian sisältyminen palveluun. Lisäksi valmistelun aikana on käyty palveluntuottajien kanssa vuoropuhelua. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvo on 135 €/ vrk (tulosidonnainen).  Asumispalvelujen kohdalla muutosten on arvioitu aiheuttavan noin 3,1 M€ menojen kasvun.  

Palvelujen sisältö ja laatu vastaavat entisen sääntökirjan vaadittua laatutasoa. Palveluasumisessa välittömään asiakas- ja hoiva/hoitotyöhön osallistuvan henkilöstömitoituksen tulee olla 0,3 yhtä asukasta kohti ja tehostetussa palveluasumisessa 0,62 yhtä asukasta kohti.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen Ikäihmisten palvelualueen Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan käyttöön 1.1.2022 alkaen. Palvelusetelin arvon korotukseen liittyvistä talousarvioon tarvittavista muutoksista tehdään ehdotus hyvinvointilautakunnalle alkuvuodesta 2022.

 

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
 • Anu Äkäslompolo, talouspäällikkö, anu.akaslompolo@rovaniemi.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt 24.11. 2021, § 51 Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan 1.1.2022 lukien. Nykyinen sääntökirja sisältää omaishoidon palvelusetelin, kotihoidon eri palvelusetelit, päivätoiminnan palvelusetelin ja asumispalveluiden palvelusetelit. 

Vuoden 2022 sääntökirjaan tehtiin joitain sisällöllisiä tarkennuksia ja seuraavat huomattavimmat muutokset:

 1. Tehostettuun palveluasumiseen sisältyy uuden asiakasmaksulain mukaisesti myös ateria, joka näkyy palvelusetelin enimmäisarvoa nostavana. 
 2. Säännöllisen kotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin arvo määräytyy eri tuntiluokkkien mukaan vaihdellen 7 € - 42 €/ tunti.
 3. Kotihoidon palveluseteliä sovelletaan myös palvelutaloympäristössä asuviin ilman yrittäjää sitovaa kattohintaa.
 4. Asumispalvelussa palveluseteleiden arvoihin tehtiin korotukset ja asumispalveluissa palvelusetelin maksimiarvo on sama kuin yrittäjää sitova kattohinta.

Sääntökirjassa Rovaniemen kaupunki  määrittää ikäihmisten palvelualueella palveluseteleillä hankittavien palvelujen tuottamisehdot, joita palvelusetelituottajan edellytetään sitoutuvan noudattamaan. 

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä kotihoidon ja omaishoidon palvelusetelin kustannukset olivat noin 422 000 € ja asumispalvelujen palveluseteliin ja ostopalvelujen kustannukset noin 12,8 M€.  Vuodelle 2022 kotihoidon ja omaishoidon palveluseteliin on varattu 350 000 € ja asumispalveluihin noin 13,3 M€.    

Palveluille määritellyt palvelusetelien maksimiarvot ovat myös hintakattona palvelutuottajan hinnoittelulle. Vuoden 2021 aikana palveluntuottajaa sitova hinta oli mahdollista olla korkeampi, kuitenkin palveluasumisessa enintään 58 €/vrk ( palvelusetelin enimmäisarvo 57 €/ vrk)  ja tehostetussa palveluasumisessa enintään 110 €/vrk ( palvelusetelinenimmäisarvo 108 €/ vrk).

Vuoden 2022 alusta palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo korotettiin 70 € /vrk (tulosidonnainen). Palvelusetelin arvon korottamisella kannustetaan toimijoita tuottamaan myös kevyempää asumispalvelua. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvossa  huomioitiin aterian sisältyminen palveluun, jolloin enimmäisarvoksi päätettiin 135 €/ vrk (tulosidonnainen).

Palvelujen sisältö ja laatu vastaavat entisen sääntökirjan vaadittua laatutasoa. Palveluasumisessa välittömään asiakas- ja hoiva/hoitotyöhön osallistuvan henkilöstömitoituksen tulee olla 0,3 yhtä asukasta kohti ja tehostetussa palveluasumisessa 0,62 yhtä asukasta kohti.

Asumispalvelujen kohdalla muutosten arvioitiin aiheuttavan noin 3,1 M€ menojen kasvun, mitä ei oltu huomioitu talousarvioissa 2022. Alkuvuodesta menojen kasvu on ollut maltillisempaa, joka osittain johtuu henkilöstövajeen vuoksi olevista tyhjistä paikoista. Nykyisellä palvelu- ja hintatasolla, ostopalvelut sekä palveluseteli, kustannukset ylittävät ennusteen mukaan talousarvion noin 2,5 M€. 

Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus nousee 1.4.2023 lukien 0,7 hoitajaa yhtä asukasta kohden.Lapin hyvinvointialue on suositellut kunnille pidättäytymistä hintojen korotuksista 1.4.2023 lukien.

Rovaniemen kaupungin edellinen asumispalvelujen kilpailutus toteutettiin vuonna 2015 ja viimeinen puitesopimuksen hankintavuosi oli 2019. Palvelusetelin rinnalla on syytä aloittaa asumispalvelujen kilpailutus ja varautua näin hankintaan myös puitesopimuksilla. 

Asumispalvelujen palvelusetelin enimmäisarvon korottamisen tarve 1.8.2022 lukien 

Huhtikuun aikana on käyty palvelutuottajien kanssa vuoropuhelua kuluvan vuoden toiminnasta ja palvelujen tuottamisen toimintaedellytyksistä nopeasti muuttuneissa olosuhteissa. Erityisesti henkilöstön saatavuusongelmat vaikeuttavat toimintaa ja kilpailu henkilöstöstä tuo painetta kilpailukykyiseen palkkatasoon. Henkilöstön vaikea saatavuus on näkynyt myös ajoittaisina tyhjinä paikkoina. Yleinen hintatason nousu näkyy erityisesti ruoan hinnassa. Kaupunki ei ole korottanut useaan vuoteen ateriapäivän osuutta ja yrittäjien viestin mukaan se ei kata palvelusetelin arvoon sisällytettynä ateriakustannuksia.  

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvoksi esitetään 143 €/ vrk, joka on myös yrittäjää sitova kattohinta.

Palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvoksi esitetään 80 €/ vrk, joka on myös yrittäjää sitova kattohinta.

Vaikutukset asiakkaalle:

Asiakkaan omavastuuosuus määräytyy nettotulojen mukaan siten, että asukkaalle tulee jäädä kuukausittain käyttöön vähintään 167 € käyttövara. Asiakkaille tehdään uudet palvelusetelipäätökset.

Talousvaikutukset:

Esityksen mukaiset korotukset palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteleiden enimmäisarvoihin 1.8.2022 alkaen aiheuttaa noin 380 000 € lisäyksen vuoden 2022 kustannuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esityksen mukaisesti 1.8.2022 lukien: 

- tehostetun palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvoksi 143 €/, joka on myös yrittäjää sitova kattohinta 

- palveluasumisen palvelusetelin enimmäisarvoksi 80 €/ vrk, joka on myös yrittäjää sitova kattohinta 

Päätetyt enimmäisarvot päivitetään Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan 1.8.2022 lukien.

Päätös

Petri Perttunen poistui käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28§ kohta 4)

Maarit Simoska esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti Maarit Simoskan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palveluesimiehet, asiakasmaksuyksikkö, asumispalvelujen palvelusetelituottajat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.