Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Kolmen palveluohjaajan ja kahden sosiaaliohjaajan viran perustaminen Ikäkeskukseen / Ikäihmisten palvelut

ROIDno-2022-2669

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Johanna Pikkuaho, palveluesimies, johanna.pikkuaho@rovaniemi.fi
  • Noora Tuohino, johtava sosiaalityöntekijä, noora.tuohino@rovaniemi.fi

Perustelut

Ikäkeskuksen toimintaan kuuluu mm. ikäihmisten palveluohjaus kotiin annettaviin palveluihin ja asumispalveluihin, omais- ja perhehoidon palvelut, gerontologinen sosiaalityö, geriatrian poliklinikka, veteraanien palvelut ja asiakasmaksuyksikkö. Ikäkeskuksen toimintaa on kehitetty sekä ja tiimi- ja tehtäväjakoa selkeytetty vuonna 2021. Ikäkeskuksessa on kasvava henkilöstötarve liittyen asiakasohjaukseen sekä palvelutarpeen arviointien ja asiakassuunnitelmien päivittämiseen liittyvissä lakisääteisissä tehtävissä. 

Palveluohjauspiste Nestorissa ja palvelutarpeen arviointitiimissä annetaan laaja-alaista neuvontaa ja ohjausta ikääntyville ja heidän läheisilleen sekä tehdään ikääntyvien palvelutarpeen arviointeja, päätöksenteon valmistelua ja palvelujen järjestämistä kotiin annettavassa palvelukokonaisuudessa.  Palvelun toimivuus on keskeisessä roolissa siinä, että asiakas ohjautuu oikeisiin palveluihin ja hänelle sopivien ratkaisujen etsinnässä huomioidaan kaikki toimijat. Palvelutarpeen arviointien ja asiakassuunnitelmien päivittämiseen liittyy määräaikoja, joihin vastaamisessa on korona-ajan jälkeen viivettä. Kotihoidon asiakassuunnitelmia ei ole kyetty päivittämään yli vuoteen noin 170 asiakkaan kohdalla. Tiimeissä toimii tällä hetkellä neljä terveyden- tai sairaanhoitajaa, kolme palveluohjaajaa sekä vastuuterveydenhoitaja.

Ikäkeskuksesta järjestetään ikääntyvien omais- ja perhehoidon palvelut ( n. 427 omaishoidettavaa ja n. 25 henkilöä lyhyt- ja pitkäaikaisen perhehoidon piirissä). Tavoitteena on systemaattisesti lisätä yhteydenpitoa omaishoitajiin, aloittaa hyvinvointi- ja terveystarkastukset omaishoitajille sekä kehittää ikääntyvien perhehoitoa, joka on kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin sijoittuvaa välimuotoista hoitoa ja asumista. Näillä toimilla omaishoitajia tuetaan hoitotehtävässään, mikä voi siirtää raskaampien palveluiden tarvetta myöhemmäksi. Ennakoivan toiminnan ja omaishoitajien tuen vahvistaminen on yhdensuuntaista Hyvää elämää ikääntyneenä 2025 -toimenpideohjelman kanssa. Omais- ja perhehoidon tiimissä toimii tällä hetkellä kolme palveluohjaajaa ja terveydenhoitaja.

Ikäkeskuksesta järjestetään yli 65-vuotiaiden sosiaalityön palvelut koko Ikäihmisten palvelualueelle. Tarve on kasvava: ikääntyvän väestön kasvun myötä ikääntyvät tarvitsevat yhä enemmän henkilökohtaista apua ja tukea erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa, esimerkiksi taloudellisten asioiden hoitoon, asumiseen tai elämänhallintaan liittyen. Ikääntyviä koskevia huoli-ilmoituksia ja yhteydenottoja tuen tarpeen arvioimiseksi tehtiin yhteensä 778 vuonna 2021 (495 vuonna 2020). Sosiaalityön tiimissä toimii nyt neljä sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä. Yksi sosiaalityöntekijä työskentelee kuntoutussairaalassa ja yksi ikäihmisten asumispalveluiden ohjauksessa ja erityistä tukea tarvitsevien omatyöntekijänä. Resursointia on tarpeen vahvistaa sosiaaliohjaajien vakansseilla. 

Ikäkeskuksen sosiaalityöntekijät vastaavat ikääntyvien raha-asioiden hoidosta välitystilipalvelun kautta, jos muut vaihtoehdot raha-asioiden hoitamiseksi eivät ole sopivia. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut: toukokuussa 2020 ja 2021 asiakkuuksia oli keskimäärin 20 henkilöä, kun toukokuussa 2022 asiakkuuksia on 36. Osa välitystiliasiakkaista on erityistä tukea tarvitsevia ikäihmisiä, joilla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja, ja joiden  tukeminen edellyttää moniammatillista ja paneutuvaa työskentelyä. Välitystileihin liittyvään päivittäiseen työhön, asiakkaiden arjen ja asumisen tukemiseen sekä henkilökohtaiseen ohjaukseen on tarkoituksenmukaista sisällyttää sosiaaliohjaajan työpanosta sosiaalityöntekijöiden työparina. 

Perustettavat vakanssit sijoitetaan Ikäkeskukseen. Uusilla palveluohjaajien vakansseilla vahvistetaan palvelutarpeen arviointitiimin ja omais- ja perhehoidon tiimiin toimintaa. Sosiaaliohjaajien vakanssit kohdennetaan sosiaalityön tiimin toimintaan. Näillä toimilla on ennakoiva, varhaista tunnistamista ja toimintakykyä ylläpitävä sekä kotona asumista tukeva funktio.

Ikäihmisten palveluihin esitetään perustettavaksi 1.8.2022 alkaen:
3 palveluohjaajan virkaa. Palveluohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto.

2 sosiaaliohjaajan virkaa. Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Perustettavat virat täytetään syksyn 2022 aikana. Palkkauskustannuksiin ei ole varauduttu vuoden 2022 talousarviossa.

Arvioidut kustannukset virkalisäyksiin 1.8.-31.12.2022 yhteensä 93 444€.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää perustaa kolme palveluohjaajan virkaa ja kaksi sosiaaliohjaajan virkaa Ikäihmisten palveluihin 1.8.2022 alkaen, virkojen ensisijainen sijoituspaikka on Ikäkeskus.
Palveluohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto.
Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ikäihmisten palvelujen palveluesimies, Ikäkeskuksen palveluesimies, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.