Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 LISÄPYKÄLÄ: Yksityisten palveluntuottajien koronaliitännäisten suojaimien korvaaminen vuonna 2022 (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4432

Valmistelija

  • Anu Äkäslompolo, talouspäällikkö, anu.akaslompolo@rovaniemi.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta on 24.11.2021 46 § päättänyt, että Rovaniemen kaupunki korvaa yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille koronapandemian torjumiseksi hankittujen ylimääräisten suojaintarvikkeiden kohtuullisen hankintakustannuksen. Kustannuskorvaus rajataan koskemaan suunenäsuojaimia (kasvomaskit) ja ajanjaksoa 1.1.2021 - 31.12.2021. Korvattava ylimääräinen kohtuullinen kustannusosuus määritetään palvelun luonteen mukaisesti.

Vuoden 2022 aikana on ollut myös epidemiatilanteita, joissa tartuntatautilakiin perustuen ja infektioyksikön ohjauksessa on edellytetty erityistoimenpiteitä yksikössä. Tämä on aiheuttanut ylimääräisiä koronapandemiaan liittyviä kustannuksia. Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelun tuottajat ovat esittäneet Rovaniemen kaupungille vaatimuksia myös kuluvan vuoden osalta koronapandemian torjumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Valtio on tukenut kuntia vuonna 2021 koronapandemian torjunnasta aiheutuneiden kustannusten johdosta täysimääräisesti. Myös vuonna 2022 koronakustannukset on luvattu korvata.

Laskennallisen arvion mukaan Rovaniemen kaupungille aiheutuu vuoden 2022 aikana suojainten korvaamisesta yhteensä noin 150 000 €  kustannus.

 

Esityksenä on, että Rovaniemen kaupunki korvaa yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille koronapandemian torjumiseksi hankittujen ylimääräisten suojaintarvikkeiden kohtuullisen hankintakustannuksen sekä erillisen selvityksen perusteella ne erityistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset, jotka liittyvät koronaan.

Kustannuskorvaus rajataan koskemaan ajanjaksoa 1.1.2022 - 31.12.2022 ja palveluntuottajalta edellytetään laskulla selkeää erittelyä siitä, mitä kustannukset sisältävät.

Korvattavan kustannuksen laskentakaavat

Asumispalvelut:

(hoito- tai asukaspaikkojen lukumäärä * hoitajamitoitus) * (3 * 22 * 12 * 0,20)

Laskukaavan selitys:

   3 = kasvomaskien lukumäärä per työvuoro

   22 = työvuorojen lukumäärä per kuukausi

   12 = korvattavien kuukausien lukumäärä

   0,20 = kasvomaskin arvo (€/kpl)

 

Kotiin vietävät palvelut:

keskimääräinen käyntimäärä kuukaudessa * 12 * 0,20

Laskukaavan selitys:

12 = korvattavien kuukausien lukumäärä

0,20 = kasvomaskin arvo (€/kpl)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki korvaa yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille koronapandemian torjumiseksi hankittujen ylimääräisten suojaintarvikkeiden kohtuullisen hankintakustannuksen esityksen mukaisesti.  Lisäksi kaupunki korvaa erillisen selvityksen perusteella erityistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset esityksen mukaisesti.

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

palvelualuepäälliköt, taloussuunnittelijat, toimistosihteerit

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.