Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun avopalvelujen kilpailutus

ROIDno-2022-146

Valmistelija

 • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapsiperheiden sosiaalipalveluita ja lastensuojelun avohuollon palveluita järjestetään sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille, nuorille ja perheille, joiden palvelutarve edellyttää lapsen ja nuoren suotuisan kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista ja edistämistä sekä vanhempien tukemista lapsen ja nuoren kasvatuksessa ja huolenpidossa. Palvelut pyrkivät ennaltaehkäisemään lapsen, nuoren ja perheen ongelmia ja puuttumaan varhain havaittuihin ongelmiin. 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen lapsiperheiden sosiaalipalveluja ja lastensuojelun avopalveluja tuotetaan oman toiminnan lisäksi ostopalveluna. Kaupunki tuottaa omana tuotantona lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä, tehostettua perhetyötä, tukihenkilötoimintaa, tukiperhetoimintaa, jälkihuollon sosiaaliohjausta sekä tuettua ja valvottua tapaamista. 

Palvelut on kilpailutettu viimeksi vuonna 2018. Sopimus oli kaksivuotinen ja optiovuodet  vuosille 2021 ja 2022 ovat käytössä.  Kilpailutuksen mukaiset sopimukset päättyvät syksyllä 2022. Nykyisellä omalla toiminnalla ei pystytä kattamaan kaikkia lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun avopalvelujen tarpeita. Kilpailutuksen avulla varmistetaan, että vuonna 2023 olisi riittävä määrä ostopalveluita vastaamaan olemassa olevaa tarvetta myös Lapin hyvinvointialueelle siirtymisen vaiheessa. 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun avopalvelujen kilpailutus tulee käynnistää edellisen sopimuskauden päättymisen vuoksi palvelujen jatkuvuuden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Kilpailutettavat palvelut ovat: 

 • alle 24 tunnin sisällä alkava lapsiperheiden kotipalvelu,
 • lapsiperheiden kotipalvelu,
 • perhetyö,
 • alle 24 tunnin sisällä alkava tehostettu perhetyö,
 • tehostettu perhetyö,
 • avohuollon perhekuntoutus perheen kotona,
 • avohuollon perhekuntoutus palveluntuottajan tiloissa,
 • tukihenkilötoiminta,
 • ammatillinen tukihenkilötoiminta,
 • tukiperhetoiminta,
 • ammatillinen tukiperhetoiminta,
 • ammatillinen tukijaksopalvelu,
 • sosiaaliohjaus lastensuojelun jälkihuollossa,
 • oikeuden määräämät tai lastenvalvojan vahvistamat sopimukseen perustuvat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut:
  • tuettu tapaaminen, valvottu tapaaminen, valvottu vaihto sekä
  • sijoitetun lapsen yhteydenpidon tuen palvelut sijaishuollossa: tuettu tapaaminen ja valvottu tapaaminen.

Hankintakausi on 1.1.2023 - 31.12.2023 + 1 optiokausi 1.1.2024 - 31.12.2024. Hankinnan arvioitu enimmäisarvo on noin 4,6 M € (sisältää optiovuoden). 

Kilpailutuksen valmisteluun osallistuu kaupungin hankintayksikkö. Kilpailutuksen valmistelua tehdään yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen valmistelun kanssa. Lapin hyvinvointialue on antanut hyväksynnän hankinnan toteutukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää kilpailuttaa lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelun avopalvelut hankintakaudelle 1.1.2023 - 31.12.2023 + 1 optiokausi 1.1.2024 - 31.12.2024. Lisäksi hyvinvointilautakunta delegoi tarjouspyynnön, hankintapäätöksen, optiopäätöksen ja mahdollisen vastineen antamisen oikaisuvaatimukseen, mahdollisen keskeytyspäätösvaltuuden sekä hankintasopimuksen allekirjoittamisen sosiaali- ja terveysjohtajalle. 

 

Päätös

Sosiaali-ja terveysjohtajan muutettu esitys:

Hyvinvointilautakunta päättää kilpailuttaa lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelun avopalvelut hankintakaudelle 1.1.2023 - 31.12.2023 + 1 optiokausi 1.1.2024 - 31.12.2024. 

Jonna Parviainen esitti Tuomas Koskiniemen ja Kimmo Niukkasen kannattamana, että muutoin hyväksytään esitys pohjaesityksen mukaan, mutta lisätään lause: Hyvinvointilautakunta edellyttää, että sopimuksessa ei saa olla hyvinvointialueen henkilöstöä koskevia rekrytointikieltoja. 

Hyvinvointilautakunta hyväksyi sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen ja päätti yksimielisesti hyväksyä Jonna Parviaisen esityksen Hyvinvointilautakunta edellyttää, että sopimuksessa ei saa olla hyvinvointialueen henkilöstöä koskevia rekrytointikieltoja. 

Tiedoksi


Kaisa-Maria Rantajärvi, Miia Virtamo, Sari Alatalo, Eveliina Ojaniemi, Anu Kulmala, Lapin hyvinvointialue: Harri Tiuraniemi
 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.