Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaryhmän raportti 1/2022

ROIDno-2017-3845

Valmistelija

  • Outi Palmén, hallintoylilääkäri, outi.palmen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon ja Päihdeklinikan sekä Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellinen yhdistyminen toteutui 1.2.2017. Kaupunki palautti 1.1.2021 päihdeavopalvelut Lapin sairaanhoitopiiriltä ja Rovalan Setlementiltä (Nuorisoasema Romppu) omaan tuotantoon. Mielenterveyspalvelut jatkuvat osana Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palveluita.

Yhdistymissopimuksessa (2017) tavoitteiksi määriteltiin hoitoon pääsyn sujuvuus, hoidon ja kuntoutuksen tavoitteellisuus, vaikuttavuus ja avohoidon ensisijaisuus sekä taloudellisuus. Taloudellisena tavoitteena on kustannuskasvun pysäyttäminen toimintaa tehostamalla. Matalan kynnyksen palveluissa tavoitteena on hoitoon pääsy hoidon tarpeen arvion perusteella kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Yhdistymisen tavoitteiden toteutumisen ja yhteistyön edelleen kehittämisen varmistamiseksi siirtosopimuksen (2017) mukaisesti on perustettu seurantaryhmä, johon kaupungin edustajiksi on nimetty hallintoylilääkäri Paula Reponen ja palvelualuepäällikkö Mirja Kangas, sittemmin hallintoylilääkäri Outi Palmén ja vs. palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi. Koko ryhmän kokoonpano tarkemmin raportissa. Ryhmä on pyrkinyt selkeisiin mittareihin, joilla sopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista voidaan mitata. Ongelmana on, etteivät tietojärjestelmät täysin tue laadullisten tavoitteiden tilastointia ja seurantaa ja näiltä osin raportointi on ollut vajaata. Teemme kuitenkin työtä sen eteen, että raportointia pystytään jatkossa tarkentamaan ja saamaan lukumäärien lisäksi tietoa myös toiminnan sisällöstä ja vaikuttavuudesta.

Päihdepalveluiden siirron yhteydessä sovittiin seurantaryhmän jatkavan yhteistyön seurantaa edelleen myös päihdepalveluiden osalta.

Seurantaryhmä on raportoinut sopimuksen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa perusturvalautakunnalle (sittemmin hyvinvointilautakunnalle) ja sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle. Liitteenä on seurantaryhmän raportti, jossa tarkastellaan ajanjaksoa 1.1.-31.12.2021. Lapin hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023, jolloin kaikki sote-palvelut LSHP:n ja LPSHP:n alueilta sekä pelastustoimi siirtyvät saman organisaation alle. Yhdistyminen vaatii paljon valmistelutyötä ja siksi seurantaryhmä ystävällisesti esittää Rovaniemen hyvinvointilautakunnalle ja LSHP:n hallitukselle, että yhdistymisen seuranta päätetään tähän seurantaraporttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

 

Hyvinvointilautakunta merkitsee mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaraportin tiedoksi. Lisäksi hyvinvointilautakunta hyväksyy yhdistymisen seurannan päättymisen esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lshp, Johanna Erholtz

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.