Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Oikaisuvaatimukseen vastaaminen/73109001

ROIDno-2022-1703

Valmistelija

  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimus

Perhe- ja sosiaalipalveluiden vs. palvelualuepäällikkö on viranhaltijapäätöksellään  2.5.2022 § 63 päättänyt asumispalveluiden erityispalveluiden palveluesimiehen viransijaisuuden täyttämisestä (liite 1). Viranhaltijapäätöksestä on tehty oikaisupyyntö 5.5.2022 saapuneella asiakirjalla (liite 2). Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, ettei häntä ole valittu palveluesimiehen viransijaisuuteen ja vaatii, että hänet valitaan viransijaisuuteen. Oikaisuvaatimus on saapunut ajoissa ja se on tutkittava.

Hakukuulutus

Hakukuulutuksessa 14.3.-25.3.2022 (liite 3) oli haettavana palveluesimiehen viransijaisuus asumispalveluiden erityispalveluihin ajalle 14.3.-31.12.2022.  

Palveluesimiehen viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Palveluesimiehen sijaisuuden tehtävät sisältävät vammaisten henkilöiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden järjestämisen kokonaisuudesta, joka sisältää sekä omana toimintana että ostopalveluina järjestettävät asumispalvelut. Palveluesimiehen tehtäviin kuuluu vastata tehtäväalueen taloudesta, toiminnasta, kehittämisestä ja henkilöstöstä. Tehtäväalueelle kuuluu myös viranomaistoiminta kuten lupa-, hankinta- sekä valvonta-asioiden hoito. Palveluesimieheltä edellytetään hyvää johtamistaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, asumispalveluiden sisällön hallintaa, laaja-alaista toimintaympäristön tuntemusta ja julkisen toiminnan luonteen ymmärtämistä. 

Ansiovertailu

Valitun henkilön ansiot

Viransijaisuuteen valittu henkilö oli suorittanut sairaanhoitajan YAMK-tutkinnon vuonna 2020, suuntautumisalana työelämän kehittäminen ja esimiestyö. Hänellä oli Lisäksi hänellä on mielenterveys- ja päihdepalvelujen, vammaispalvelujen sekä ikäihmisten palvelujen alueiden tuntemusta. Hänellä on yli yhdeksän vuoden ajalta työkokemusta mielenterveys- ja päihdepalvelujen, vammaispalvelujen sekä ikäihmisten palveluista sairaanhoitajan tehtävissä. Valitun henkilön eduksi katsottiin tehtävän hoidon kannalta työkokemus psykiatrisesta sairaanhoidosta ja vastaavan hoitajan tehtävistä.  Valittu henkilö on toiminut Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian klinikalla tehostetun avohoidon vastaavana hoitaja. 

Viransijaisuuteen valitun haastattelussa korostui tehtävän hoidon kannalta laaja-alainen tuntemus eri palvelualueiden toiminnasta. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän ansiot

Oikaisuvaatimuksen tehneellä on yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto vuodelta 2019, suuntautumisalana sosiaalityö. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on työkokemusta sosiaali- ja terveysalan tehtävistä alle kolme vuotta, hän on työskennellyt Rovaniemen kaupungilla sosiaalityöntekijän tehtävissä. Oikaisuvaatimuksen tekijän haastattelussa korostui niinikään tuntemus eri palvelujärjestelmistä.

Ansiovertailun yhteenveto

Sekä viransijaisuuteen valittu että oikaisuvaatimuksen tekijä täyttävät hakukuulutuksen vaatimukset ja ehdot hyvin. Viransijaisuuteen valitulla oli eduksi katsottavista ansioista oikaisuvaatimuksen tekijään verrattuna kokemusta vastaavan sairaanhoitajan tehtävistä, joihin oli kuulunut mm. avohoidon koordinointitehtäviä. Oikaisuvaatimuksen tekijällä puolestaan oli sosiaalityön työkokemusta asumisesta ja vammaispalveluista. Kummallakaan haastatelluista ei ollut varsinaista kokemusta lähiesimiestyöskentelystä tai johtamisesta. Viransijaisuuten valitun kohdalla ansioksi katsottiin työkokemus psykiatrisesta sairaanhoidosta. 

Haastattelu

Haastattelussa syvennyttiin ansiovertailuun vaikuttavien tietojen ja hakuilmoituksessa mainittujen ominaisuuksien ja kykyjen arviointiin hakijoiden osalta. Haastattelijoina olivat vs. palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi ja asumispalveluiden erityispalveluiden palveluvastaava Mari Isokoski. Molemmilla on pitkä työkokemus sosiaalihuollosta ja kokemukseen perustuvaa tietoa siitä, mitä asumispalveluiden erityispalveluiden palveluesimiehen tehtävä pitää sisällään ja mitä se vaatii. 

Haastattelujen perusteella todettiin, että sekä viransijaisuuteen valitulla että oikaisuvaatimuksen tekijällä on tehtävään soveltuva koulutus ja työkokemusta. Varasijavalintaa viransijaisuuteen ei katsottu tarpeelliseksi tehdä.

Haastattelun perusteella arvioitiin, että viransijaisuuteen valitulla oli paremmat edellytykset toimia hakukuulutuksen mukaisessa palveluesimiehen viransijaisuudessa. Viransijaisuuteen valitun vastauksissa ilmeni hyvät valmiudet ja taidot sekä vuorovaikutustaidot työskennellä esimiestyössä, vaikka varsinaista kokemusta johtamisesta ei ollut. Hän toi haastatelussa esille mm. henkilöstön rekrytointiin ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen liittyen toteuttamiskelpoisia ideoita. Oikaisuvaatimuksen tekijän kohdalla ei haastattelun perusteella syntynyt yhtä vahvaa käsitystä henkilön valmiuksista ja taidoista työskennellä esimiestehtävissä. Kumpikin haastatelluista toi esille kiinnostuksensa tehtävää kohtaan. 

Valitun henkilön lausunto

Valitulta henkilöltä ei ole pyydetty lausuntoa, sillä hän ei ottanut viransijaisuutta vastaan.

Yhteenvetona

Vs. palvelualuepäällikön valintapäätös on perusteltu kelpoisuuden ja työkokemuksen täyttymisen lisäksi hakuilmoituksessa esitettyjen edellytysten täyttymisellä. Kokonaisarviointiin perustuvassa päätöksessä on lisäksi otettu huomioon hakemuksessa ja haastattelussa esille tulleet asiat suhteessa hakukuulutuksen kriteereihin. Valintatilanteessa valitulla henkilöllä katsottiin olevan koulutuksensa ja työkokemuksensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella erinomaiset mahdollisuudet hoitaa palveluesimiehen viransijaisuutta.

Valintaprosessissa ei ole toimittu virheellisesti eikä uutta päätöstä viransijaisuuden täyttämisestä ole syytä tehdä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päätää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hyvinvointilautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.